Gå till innehåll

Verktygsfält

Avgifter inom individ- och familjeomsorg

Vid familjerådgivning erläggs avgift med 100 kr per besök vid de tre första besöken dvs maximalt 300 kr per samtalsserie.

Övriga rådgivnings- och stödinsatser är avgiftsfria.

Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär medför oftast inte kostnadsansvar för enskild person. Ersättning får tas ut för uppehälle, då någon på grund av missbruk får vård eller behandling på ett behandlingshem eller i ett familjehem.

Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem än det egna är föräldrarna skyldiga att bidra till kommunens kostnader. Beloppet som var och en av föräldrarna ska bidra med motsvarar beloppet för underhållsstöd.

Information om underhållsstöd finns på försäkringskassans hemsida.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 februari 2023