Gå till innehåll

Verktygsfält

Lokalhistoria - SLHD

Svensk Lokal Historisk Databas

Här skriver vi av fullmäktiges protokoll från Vänersborgs stad år 1863-1951, samt från de kommuner som införlivats i Vänersborgs kommun ( Brålanda, Frändefors, Gestad, Sundals-Ryr, Vassända-Naglum, Vänersnäs, Väne-Ryr, Västra Tunhem).

Texten skrivs av tecken för tecken i en datafil som publiceras på lokalhistorias hemsida. Där kan alla ta del av de offentliga handlingarna utan att behöva bläddra i sköra originalhandlingar.

Myndighetens arkiv är en del av det nationella kulturarvet

Vänersborgs kommunarkiv är inrymt i kommunhuset och är öppet under kontorstid.

Genom SLHD-projektet kommer protokoll och handlingar att bli tillgängliga via webben. Man kan ju säga att öppettiden är obegränsad, plus att läsbarheten är perfekt.

Arkiven förvarar handlingar från 1600-talet och framåt. Kommunarkiven grundades 1863, då den första kommunallagen trädde i kraft. Innan dess är det sockenböckerna som gäller.

1974 var kommunsammanslagningen i Vänersborg ett faktum, Vassända Naglum, Väne Ryr, Brålanda, Frändefors och Tunhem ingick i Vänersborgs kommun.

I arkivet finns, i första hand, material från kommunal verksamhet och kommunala företag.

I stadsfullmäktigehandlingarna finns uppgifter om stadens beslut angående t ex budgeten på 1870-talet, hur det sociala skyddsnätet fungerade, var de gamla byskolorna låg, vilka nämnder och styrelser som fanns, och vad som beslöts och vilka som satt på olika poster som förtroendemän

Drätselkammaren är föregångaren till kommunstyrelsen. Dess protokoll och handlingar innehåller mycket information om händelser i kommunernas historia.
T ex kommunens privilegier och fastigheter, utredningar om industrier, Vänerns reglering, inkorporering av närliggande kommuner och socknar och brandväsendet. I arkivet finns också ekonomiska handlingar så som hund- och nöjesskatteregister, köpe- och arrendeavtal, lönelängder för anställda.

Byggnadskontoret innehåller ritningar och kartor för kommunernas stadsplanering med bestämmelser angående kvarter, gator, vatten- och avlopp, o dyl. Även ritningar över vissa byggnader finns med.

Miljö-och hälsovårdsnämnden innehåller uppgifter om befarade epidemier, reglementen ang renhållning, husdjur, torghandel m m.

Sammanläggningsdelegerade är berättelsen om förarbetet och slutprodukten vid samgåendet av de olika kommunerna, som kom att ingå i Vänersborgs kommun 1974.

Även avslutade kommunala bolags handlingar, t ex fastighetsbolagen, Vänersborgs Energi AB och Vänersborgshälsans AB bevaras i arkivet

SLHD är ett kulturarvsprojekt med syfte att digitalisera de svenska kommunal- och sockenstämmoprotokoll, samt att göra dessa tillgängliga via Internet.

Ingela Magnusson, AF i Vänersborg, var inbjuden till ett informationsmöte hos Lokalhistoria i Eldsberga, Hallands län.
De blev mycket väl mottagna och fick en mycket intressant bild av vad man gjort med gamla kommunstämmoprotokoll.

Väl hemma i Vänersborg började en lång process i att hitta former för att starta ett liknande arbete, som skulle innebära arbetstillfällen med många intressanta arbetsuppgifter och dessutom skulle vi kunna göra våra arkiv tillgängliga för allmänheten.

I januari 2002 träffades företrädare för Vänersborgs kommun och Arbetsförmedlingen tillsammans med Håkan L Kolsmyr, länsprojektledaren i Halland. Resultatet av detta möte blev en fortsatt kontakt med Komvux och en projektansökan gjordes till Växtkraft Mål 3, Svenska ESF-rådet. Ansökan beviljades och arbetssökande inbjöds till informationsträff i augusti.

Alla som var intresserade av att få börja i projektet fick göra en skriftlig "intresseanmälan". Urvalet gjordes med utgångspunkten funktionshinder,
ålder, intresse och 13 personer erbjöds plats.

Den 26 augusti 2002 startade projektet (ett samverkansprojekt mellan Vänersborgs kommun, Arbetsförmedlingen, Växtkraft Mål 3 - Svenska ESF-rådet och SLHD) en 10 månaders utbildning varvad med arbete att digitalisera protokoll från Vänersborgs kommun.

Bakgrund och syfte

Databasens idé är att göra framför allt kommunarkivens rika källmaterial, d. v. s material som beskriver det lokala självbestämmandets utveckling, tillgängligt för historisk forskning och allmänheten. Detta görs genom att samtliga kommunal- och sockenstämmoprotokoll, stadsfullmäktige- och kommunalfullmäktigeprotokoll m. fl. skrivs av ordagrant, tecken för tecken. Kommunalstämmo-, stadsfullmäktige-, kommunalfullmäktigeprotokollen m. fl. omfattar åren 1863-1951, från kommunreformen tills dess att den första kommunsammanslagningen genomfördes i landet. Sockenstämmoprotokollen finns från början av 1700-talet fram till 1862. Det finns dock även enstaka protokoll från mitten av 1600-talet. I en första fas omfattar digitaliseringen Hallands län, och i förlängningen hela riket.

Projektet inleddes i april 1997 med att fem personer från varje halländsk kommun togs ut för att delta i en komprimerad utbildning i bl. a. arkiv- och datakunskap, alltså sammantaget 30 personer. Dessa personer utgör nu ledningsgrupp för arbetsenheterna i varje kommun. Varje grupp utsåg inom sig; gruppchef, data-, material- och handskriftsansvarig. Under augusti månad 1997 så började det första anvisade arbetet med att excerpera och skriva av, i första hand, kommunalstämmoprotokollen från "sin" kommun. Sedan starten har projektet sysselsatt över 350 personer. Produktionsenheterna är belägna i Kungsbacka, Varberg (Limabacka), Varbergs stad, Hylte (Hyltebruk), Halmstad (Eldsberga), Laholm samt Oskarshamn i Kalmar län. Det finns plats för ca 120 samtidigt anvisade i Hallands län. Enheten i Oskarshamn har plats för ca 15 personer. Under 2002 startades två ytterligare enheter - Jönköping i Jönköpings län samt Vänersborg i Västra Götalands län. I mars 2003 startar dessutom en enhet i Eskilstuna (Södermanlands län). Dessutom återuppstår projektet i Falkenberg (Hallands län). Den 6 april 1999 öppnade dessutom en ny enhet i Kungsbacka, Digital Historia, som ska arbeta med att levandegöra vår historia med utgångspunkt från bl. a. de protokoll som SLHD producerar.

Enheten ger plats för ca 10 unga funktionshindrade samt två projektledare. Den sista februari 2000 avslutade de sin 41 veckors utbildning inom multimedia, historia, arkivkunskap, marknadsföring m. m. Enheten ska producera bl. a. lokala läromedel för grund- och gymnasieskolan, att distribueras både via CD-ROM och Internet. I november 2002 startade utbildningen för ännu en grupp i Halmstad enligt samma koncept som ovan. Utbildningen för gruppen i Halmstad kommer att pågå under hela 2003.

Vision för framtiden

Sedan oktober 1998 finns databasen tillgänglig för allmänheten. Länk till Svensk Lokalhistorisk Databas hemsida hittar du nederst under Relaterad information.

I dagsläget omfattar databasen ca 78 000 protokoll men endast som avskrifter. En första del i utvecklingen av webbplatsen är att också, vid sidan av avskrifterna, kunna ge besökarna möjlighet att se en digital (skannad) bild av originaldokumentet.

Målet för hela projektet är att samtliga socken- och kommunalstämmo-, stadsfullmäktige-, etc protokoll för perioden ca 1650 - 1951 ska finnas sökbara i databasen. När arbetet är klart har hela Sveriges (hela världens!) befolkning tillgång till det svenska samhällets (lokal)historiska utveckling under 350 år!

Håkan L. Kohlsmyr

Projektet SLHD i Vänersborgs kommun avslutades i december 2023.

Önskar du läsa protokollen, vänder du dig till kommunens arkivarie.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 februari 2024