Gå till innehåll

Verktygsfält

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är en alternativ verksamhet till förskola och fritidshem.

Pedagogisk omsorg erbjuds för barn och skolbarn som fyllt ett år och fram till och med vårterminen eleven fyller tretton år. Vardagspedagogiken och den fria leken är viktiga inslag och verksamheten är mestadels förlagd i dagbarnvårdarnas egna hem. Verksamheten bedrivs av kommunen eller av en fristående huvudman.

I kommunen finns en kommunalt anställda dagbarnvårdare som tar emot barn 1-5 år och det är i Frändefors.

I den pedagogiska omsorgen tar dagbarnvårdaren emot barn i det egna hemmet då föräldrar arbetar, studerar eller är hemma med yngre syskon.

Barnen vistas i en liten grupp, i en lugn och trygg hemmiljö, där alla barnen blir sedda.

Dagbarnvårdaren har ett nära samarbete med förskolan och har vissa gemensamma aktiviteter och dagar då de vistas på förskolans gård.

De värnar om den fria leken och rör sig mycket ute i närområdet.
Nära kontakt och samarbete med barn och föräldrar ger trygghet och gemenskap.

Om du vill veta mer om kommunens pedagogiska omsorg kan du ta kontakt med någon av administratörerna för barnomsorg

Ansökan om förskola och pedagogisk omsorg görs till specifik förskola eller ett område för pedagogisk omsorg och ni kan göra maximalt tre val. Ansökan ska göras sex månader innan plats önskas. Har ni som ska söka barnomsorg skyddad identitet kontaktar ni oss direkt på telefontiden.

Ansökan
Logga in och markera det barn som ansökan ska göras för och välj alternativet "Ansökan barnomsorg". Kontrollera att uppgifterna som finns på er är korrekta, fyll i omfattning av tid, önskat område, önskade förskolor samt vilken verksamhet ansökan avser (förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem). När ansökan är klar kan ni välja att få ett bekräftelsemail till den e-postadress som ni uppgett. 

Om ni avser att flytta till Vänersborgs kommun behöver ni skicka in en kopia på er folkbokföring (via skatteverket) alternativt kopia på bostadskontrakt i Vänersborgs kommun för att kunna aktivera er köplats.

Garantidatum
Det datum ansökan inkommer till Barn- och utbildningsförvaltningen registreras som anmälningsdatum. Ert barn får då automatiskt ett garantidatum, som antingen blir önskat datum eller fyra månader fram i tiden från anmälningsdatumet. Garantidatum kan aldrig bli tidigare än fyra månader.

Ledig plats
Vid ledig plats på en förskola eller pedagogisk omsorg ska erbjudandet gå till den som står först i kön till enheten. Om flera barn önskat samma enhet fördelas lediga platser utifrån anmälningsdatum, syskonförtur och ålder.

Vid nyplaceringar är barn garanterade en plats i kommunen inom garantitiden. Finns det ingen ledig plats på någon av de önskade enheterna kommer barnet få ett erbjudande om placering till den förskola som ligger närmast hemmet.

Vid byte av enhet (omplacering) har man inget garantidatum. Väntetiden kan bli olika lång beroende på lediga platser på önskad enhet.

Erbjudande
Erbjudandet om plats läggs upp på e-tjänsten. Information om att det finns ett erbjudande skickas ut via mail och sms om ni registrerat dessa uppgifter. Placeringserbjudandet ska besvaras inom sju dagar.

Ni står nu inför följande alternativ:

 • Acceptera platserbjudandet till ert förstahandsval.
  Barnet står inte kvar i barnomsorgskön eftersom kommunen erbjudit önskad plats.
 • Acceptera platserbjudandet fast det inte är till ert förstahandsval.
  Ni står kvar i kö till ert förstahandsval.
 • Avböj platserbjudande till ert förstahandsval. Barnet tas bort ur barnomsorgskön
  och ni får vid behov göra en ny köanmälan. Garantitiden på fyra månader börjar då om.
 • Avböj platserbjudandet som inte är till ert förstahandsval. Barnet står kvar i kön
  till förstahandsvalet men kommunen har fullgjort sin skyldighet att erbjuda plats inom garantitiden. 

Hör ni inte av er till oss med något besked inom sju dagar tar vi bort platserbjudandet och hanterar köplats utifrån ovannämnda alternativ

Accepteras erbjuden plats ska inkomstuppgift för hushållet lämnas på e-tjänsten. Vistelsetidsschema för barnet läggs in i appen eller på hemsidan InfoMentor hub, detta görs i samband med förskolestart.

Vänersborgs kommun tillhandahåller service via e-tjänst till föräldrar som vill söka kommunal barnomsorg. Ni ansöker om plats på pedagogisk omsorg för ert barn via Mina sidor- Ansök om barnomsorg. kontakta oss om ni inte har möjlighet att ansöka via e-legitimation (Bank-ID). Här kan alla ärenden som rör barnomsorg utföras:

 • Ansökan om ny och omplacering av barnomsorg  
 • Registrera inkomstuppgifter  
 • Uppsägning av barnomsorg

Ansökan
Du ansöker om plats på förskola eller i pedagogisk omsorg för ditt barn via Mina sidor- Ansök om barnomsorg med e-legitimation. Ansökan görs till en specifik förskola och du kan göra maximalt 3 val.

Om ni avser att flytta till Vänersborgs kommun behöver ni skicka in en kopia på er folkbokföring (via skatteverket) alternativt kopia på bostadskontrakt i Vänersborgs kommun för att kunna aktivera er köplats.

Uppsägning
För att avsluta förskoleplacering loggar ni in på Mina sidor- Ansök om barnomsorg. Ni klickar på barnets namn och väljer Avsluta placering. Det är två månaders uppsägningstid och ni behöver välja datum att avsluta plats minst två månader framåt.
Tänk på att om ni är två som delar på fakturan och vill avsluta barnomsorgsplaceringen behöver båda betalningsansvariga göra en uppsägning.

Avgiftsgrundande belopp
Du betalar procentuellt och det är hushållets samlade bruttoinkomst per kalenderår som avgör hur mycket du ska betala, likväl barnets ålder och antal barn i hushållet. Detta gäller samtliga barn i hushållet oavsett om de är gemensamma eller inte.
Med hushåll menas ensamstående, familjehemsföräldrar, gifta personer och sammanboende personer som har eller har haft gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress. Du anmäler din avgiftsgrundande inkomst via Mina sidor- Ansök om barnomsorg.

Följande dagar har kommunala dagbarnvårdare kompetensutvecklingsdagar:

Läsåret 2023/2024
Tisdag 15 augusti
Måndag 18 september
Måndag 30 oktober

Måndag 8 januari
Rörlig dag (inte klart ännu)
Måndag 17 juni

Finns det förtur?
Syskonförtur tillämpas i mån av plats. Det betyder att om det finns en ledig plats hos dagbarnvårdaren vid det tillfälle som syskon vill in är det förtur till den platsen förutsatt att det mindre barnet har ställt upp sig i kö. Förtur gäller endast till den dagbarnvårdaren där syskon är placerat.

Finns det uppsägningstid?
Ja, det är två månaders uppsägningstid och det gäller för både förskole- fritidsplaceringar och pedagogisk omsorg.

Hur ansöker vi om pedagogisk omsorg?
Ansökan görs via vår e-tjänst, kallad barnomsorgswebb. För att kunna logga in krävs e-legitimation (bankID).

Köper dagbarnvårdarna in blöjor till barnen?
Nej, vårdnadshavarna tillhandahåller blöjor till sitt barn när det behovet finns.

När får vi svar på ansökan?
Vi strävar efter att snarast återkomma till er med erbjudande om plats. Vid ansökningstillfället skapas ett garantidatum som baseras på viket datum ni gjort anmälan samt vilket datum ni önskar plats. Vi ska inom fyra månader från garantidatum erbjuda barnomsorg.

Vad gäller när vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös?
Barnet får gå 15 timmar i veckan hos dagbarnvårdaren.

Vad gäller vid flytt till Vänersborgs kommun?
För att vi ska kunna aktivera er köplats behöver ni inkomma med en kopia på er folkbokföring (via skatteverket) alternativt kopia på bostadskontrakt i Vänersborgs kommun så att vi ser att ni ska flytta till oss. När detta kommit till oss aktiverar vi er köplats.

Vad händer om vi tackar nej?
Om barnet får ett erbjudande till pedagogisk omsorg som är förstahandsvalet men ni tackar nej till platsen tas barnet ur kön. Får ni ett erbjudande till en barnomsorg som inte är ert förstahandsval kan ni tacka nej och ändå stå kvar i kön.

Vad är en inkomstjämförelse?
Varje år gör Barn- och utbildningsförvaltningen en inkomstjämförelse gällande två år bakåt i tiden. Att kontrollen görs två år i efterhand beror på att det inte är möjligt att genomföra kontrollen före dess att Skatteverket har färdigställt taxeringen för året som är aktuellt för kontoll.

När kontrollen sker hämtas din taxerade förvärvsinkomst från Skatteverket. Vi delar din årsinkomst med tolv och får fram en beräknad månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inlämnade inkomstuppgift du lämnat till kommunen. Om beloppen inte är lika betyder det att avgiften varit för hög eller för låg. I dessa fall räknar vi om avgiften och får fram vilket belopp du skulle ha betalat eller har betalat för mycket.

Har du betalat för lite i barnomsorgsavgift får du en extra faktura på beloppet som du har betalat för lite. Har du betalat för mycket i barnomsorgsavgift får du pengar tillbaka.

Varför efterfrågas sysselsättningsintyg?
Sysselsättningsintyg efterfrågas för att placeringsgrund ska kunna styrkas för placeringar hos förskola och pedagogisk omsorg som är mer än 15 timmar per vecka samt för fritidsplaceringar. Intyg ska inkomma från båda vårdnadshavarna. Exempel på intyg är tjänstgörings-, studie- och sjukintyg och det ska vara underskrivet av behörig person. Vid egen firma kan ett registerutdrag skickas in.
Intyget ska inte vara äldre än 1 månad.
Inkommer inget intyg får förskolebarn och barn i pedagogisk omsorg endast gå 15 timmar per vecka och skolbarns fritidsplacering upphör.

I Vänersborgs kommun finns pedagogisk omsorg som har annan huvudman än kommunen, denna verksamheter bedrivs av Ströms slott AB och tar emot barn i åldern 1-13 år.

Kommunen godkänner enskilda som huvudmän utifrån de kvalitetskrav som ställs och är även tillsynsmyndighet för pedagogisk omsorg med enskild huvudman.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 februari 2024