Gå till innehåll

Verktygsfält

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister i anläggningen för att förebygga skador på människor, egendom och miljö till följd av brand.

Kontrollen innebär en prövning av den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt. I huvudsak kontrolleras att anläggningen överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Frister för brandskyddskontroll är fastställda i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6). Fristerna anger hur ofta brandskyddskontroll ska göras. Faktorer som påverkar tidsintervallen är vilken typ av förbränningsanordning man har, typ av bränsle och hur mycket man eldar.

Brandskyddskontrollen får endast utföras av yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning och som är utsedd av kommunen.

Vad kostar sotningen?

Sotningstaxan bestäms av kommunfullmäktige i kommunen där fastigheten finns. Detsamma gäller avgiften för brandskyddskontrollen.

Ny sotare från och med 1 februari 2024

Från 1 februari kommer Vänersborgs kommun att ha en ny entreprenör som ansvarar för att utföra sotning och brandskyddskontroller.

Kontaktuppgifter kommer läggas ut 1 februari när avtalet börjar gälla.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 januari 2024