Gå till innehåll

Verktygsfält

Solceller i Vänersborg

Solen strålar in med omkring 1000 kWh per kvadratmeter och år i Vänersborg. Med solceller kan delar av den energin förädlas till elektricitet. Elen som produceras används i första hand direkt i huset. Det som blir över säljer du som producent genom att låta det gå ut på elnätet. Produktionen från en solcellsanläggning varierar, men en anläggning på 40 kvadratmeter som är en vanlig storlek, ger omkring 7 kWh i årlig produktion av egen el.

Producera el från solceller

Solceller omvandlar solens strålar till el, det skiljer sig från solfångare där solstrålningen används för att producera varmvatten. Omvandlingen av solenergi till elektrisk energi i en solcell sker utan några rörliga delar, utan att något bränsle behövs och utan att ge några utsläpp. Priset på solcellspaneler har under det senaste årtiondet minskat rejält och solel är idag det billigaste och snabbast växande energislaget i världen. En solcellsanläggning har en livslängd på minst 30 år.

Privatpersoner kan få en skattereduktion på 20 % vid installation av solceller, det kallas Grön teknik och fungerar liknande som ROT och RUT. Det innebär att du får avdraget direkt på fakturan och företaget som utför installationen begär utbetalning från Skatteverket. Privatpersoner kan även få avdrag för att installera lagring av egenproducerad el (batterier) samt för installation av laddningspunkt för elfordon. För detta är avdraget 50%.

Börja med att läsa solcellsguiderna som finns som länk längre ner. Har du ytterligare frågor får du gärna kontakta energi- och klimatrådgivaren för råd kring anskaffande av solcellsanläggning. Alla elhandelsbolag köper ditt överskott av producerad el och de betalar vanligtvis det för stunden gällande spotpriset.

Bygglov

Normalt behövs inte bygglov för en solcellsanläggning som är tänkt att vara på en byggnad men kontakta ändå bygglovshandläggare för råd. Omständigheter som gör att bygglov krävs kan till exempel vara planlagda områden med särskilda bestämmelser kring solceller eller specifika byggnader som är värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt.

Om du ska anlägga en solcellsanläggning på mark i naturmiljö eller på jordbruksmark, kan du behöva göra en anmälan om samråd enligt bestämmelser i 12 kapitlet 6 § miljöbalken till Länsstyrelsen. Vid val av plats behöver du ta hänsyn till bland annat jordbruksmark, naturvärden, friluftsliv, landskapsbild och fornlämningar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 februari 2024