Gå till innehåll

Verktygsfält

Solfångare och solcellspaneler

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Fristående solenergianläggningar kan i vissa fall kräva bygglov. Ansökan om bygglov görs på Mina sidor.

Även om en solfångare eller en solcellspanel inte kräver bygglov kan den kräva anmälan. Det kan exempelvis vara om solenergianläggningen berör en byggnads bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.

Undantag från krav på bygglov för solenergianläggningar
på byggnader

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är i vissa fall bygglovsbefriade även om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantaget från krav på bygglov gäller för alla typer av byggnader.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Följande handlingar lämnas in vid ansökan om bygglov för solfångare eller solcellspaneler:

  • Ansökningsblankett
  • Situationsplan i skala
  • Fasadritning i skala 1:100
  • Förslag till kontrollplan
  • Teknisk beskrivning/monteringsanvisning

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 januari 2023