Gå till innehåll

Verktygsfält

Kontrollplan

Varför och när en kontrollplan behövs

Syftet är att se till att bygglagstiftningens krav på tekniska egenskaper hos byggnader och byggnadsmaterial följs. Det kan till exempel handla om krav på konstruktion, brandskydd och ventilation. En kontrollplan behövs i alla ärenden som rör bygglov, marklov, rivningslov samt anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd. Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras, hur det skall kontrolleras, mot vad det skall kontrolleras och vem som ska kontrollera.

Vad ska kontrollplanen innehålla?

I lagen anges vad kontrollplanen ska omfatta i fråga om kontroller, anmälningar och arbetsplatsbesök med mera. Av kontrollplanen ska framgå vilka kontroller byggherren ska genomföra som dokumenterad egenkontroll. Det ska också framgå vilka kontroller som ska utföras av en certifierad sakkunnig.

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda ärendet. Varje kontrollplan skall alltså anpassas till varje ärende specifikt. Även om det är byggherren som med hjälp av kontrollansvarig som ska upprätta förslag till kontrollplan kan byggnadsnämnden komplettera förslaget med de punkterna byggnadsnämnden bedömer ska ingå.

Så här går det till

Söker du lov eller anmäler en byggnadsåtgärd ska du skicka in ett förslag på en kontrollplan till byggnadsnämnden. Din föreslagna kontrollplan granskas av en byggnadsinspektör och om det inte finns några invändningar, fastställs den i ett startbesked. Först när du har fått ett starbesked kan du påbörja den sökta eller anmälda åtgärden. Kontrollplanen ska följa arbetet. När arbetet är klart skickar du in den ifyllda och undertecknade kontrollplanen till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden ger därefter slutbesked och byggnaden och/eller åtgärden får tas i bruk. Tänk på att skicka in eventuella sakkunnigintyg som krävs enligt den fastställda kontrollplanen.

När kan arbetet påbörjas?

Du får inte påbörja arbetena förrän byggnadsnämnden har gett dig startbesked och du får inte ta byggnaden och/eller åtgärden i bruk innan du har fått slutbesked. Detta kan leda till sanktionsavgifter.

Tänk på att även om du fått ett startbesked har du fortfarande en verkställighetstid enligt det givna lovet att ta hänsyn till. Det innebär att du inte får lov att påbörja åtgärden förrän tidigast fyra veckor efter att bygglovsbeslutet kungjorts i Post- och inrikes tidningar.

Kontrollplanens roll vid slutbesked

För att byggnadsnämnden ska kunna ge ett slutbesked måste byggherren bland annat visa att kontrollplanen har följts och att nödvändiga kontroller har utförts. När arbetet är klart skickar du in den ifyllda och undertecknade kontrollplanen till byggnadsnämnden med tillhörande sakkunnigintyg. När signerad kontrollplan med tillhörande intyg inkommit utfärdar byggnadsnämnden ett slutbesked och du får då ta byggnaden/åtgärden i bruk.

Exempel på kontrollplaner

Nedan finner ni ett par exempel på kontrollplaner för olika åtgärder. Dessa går att använda men glöm inte att anpassa kontrollplanen efter ert ärende. De rader markerat med gult påvisar punkter som vanligtvis kan behöva anpassas till ärendet.

Exempelvis: sker ingen elinstallation tas den punkten bort ur kontrollplanen.

Exempel på kontrollplaner (word-format)

Kontrollplaner för ärende med kontrollansvarig

I ärende som är av mer komplicerad art krävs en kontrollansvarig. Nedan finner ni en tom mall som du/er kontrollansvarige kan använda er av. Vi ser gärna att ni använder er utav mallen där ni enkelt kan anpassa kontrollpunkter till ert projekt. Skulle inte mallen användas är det ändå viktigt att den kontrollplan ni avser lämna in till oss är av samma struktur.

Mallstruktur, kontrollansvarig

Exempel, mallstruktur, kontrollplan

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024