Gå till innehåll

Verktygsfält

Avgifter och taxor

För ärenden inkomna från och med 1 juli 2023 gäller ny taxa.

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny plan- och bygglovstaxa för Vänersborgs kommun. Taxan bygger på den modell som SKR har tagit fram, tillhandahållit och rekommenderat sedan 2014.

I den nya taxan ser du direkt vad en viss typ av åtgärd kostar, vilket är en förbättring mot den gamla där man med hjälp av olika faktorer skulle räkna fram beloppet, vilket inte alltid var helt lätt.

Den nya taxan bygger på att kostnaden ska motsvara den tid vi lägger ned på ett genomsnittligt ärende av just den typ du söker.

I enlighet med plan- och bygglovstaxan tas en avgift ut för att bekosta handläggningen av ditt ärende. Bygglovsprocessen består av två steg, först prövning av bygglov och sedan den tekniska processen från startbesked till slutbesked. När du fått ditt bygglov faktureras avgiften för både bygglov och den tekniska processen samtidigt.

Om du av någon anledning tar tillbaka din ansökan eller om den blir avvisad kan kommunen ta ut en avgift om handläggningen har påbörjats. Får du ett negativt besked tas även en avgift ut för den handläggning som blivit gjort i ditt ärende.

De flesta av våra beslut kan överklagas av berörda sakägare. Om beslutet ändras i högre instans tas ändå en avgift för handläggningen ut.

Exempel på avgifter


Nybyggnad av en- och tvåbostadshus


Planenligt

34 221 kr

Avviker från detaljplan

39 831 kr

Utanför planlagt område

39 831 kr


Nybyggnad av fritidshus


Planenligt

31 977 kr

Avviker från detaljplan

37 587 kr

Utanför planlagt område

37 587 kr


Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus

Planenligt, utan tekniskt samråd

14 586 kr

Avviker från detaljplan, utan tekniskt samråd

20 196 kr

Planenligt, med tekniskt samråd

23 001 kr

Avviker från detaljplan, med tekniskt samråd

28 611 kr


Nybyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad, Utan tekniskt samråd

Planenligt

12 342 kr

Avviker från detaljplan

17 952 kr

Utanför planlagt område (sk kompletteringsåtgärd)

11 220 kr


Attefallsåtgärd (nybyggnad eller tillbyggnad )


Utan tekniskt samråd

5 049 kr

med tekniskt samråd

9 537 kr


Anordnade, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd

Planenligt

5 049 kr

Avviker från detaljplan

7 293 kr

Utanför planlagt område

6 171 kr


Anmälningsärenden


Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

2 805 kr

Installation eller väsentlig ändring av VA-anläggning i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd

2 805 kr


Strandskyddsdispens


Strandskyddsdispens

13 464 kr


Förhandsbesked


Utanför planlagt område (1-2 tomter)

18 513 kr

Utanför planlagt område (3-4 tomter)

34 221 kr

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juli 2023