Gå till innehåll

Verktygsfält

Avgifter och taxor

För ärenden inkomna från och med 1 januari gäller ny taxa (reviderad av Byggnadsnämnden 2023-12-05, BN§133) *.

Den nya taxan bygger på att kostnaden ska motsvara den tid vi lägger ned på ett genomsnittligt ärende av just den typ du söker.

I enlighet med plan- och bygglovstaxan tas en avgift ut för att bekosta handläggningen av ditt ärende. Bygglovsprocessen består av två steg, först prövning av bygglov och sedan den tekniska processen från startbesked till slutbesked. När du fått ditt bygglov faktureras avgiften för både bygglov och den tekniska processen samtidigt.

Om du av någon anledning tar tillbaka din ansökan eller om den blir avvisad kan kommunen ta ut en avgift om handläggningen har påbörjats. Får du ett negativt besked tas även en avgift ut för den handläggning som blivit gjort i ditt ärende.

De flesta av våra beslut kan överklagas av berörda sakägare. Om beslutet ändras i högre instans tas ändå en avgift för handläggningen ut.

*Plan- och bygglovstaxan för Vänersborgs kommun är antagen av Kommunfullmäktige 2023-06-21. Byggnadsnämnden får för varje kalenderår efter taxans antagande besluta om att höja taxan med Prisindex för kommunal verksamhet.

Exempel på avgifter


Nybyggnad av en- och tvåbostadshus


Planenligt

36 417 kr

Avviker från detaljplan

42 387 kr

Utanför planlagt område

42 387 kr


Nybyggnad av fritidshus


Planenligt

34 029 kr

Avviker från detaljplan

39 999 kr

Utanför planlagt område

39 999kr


Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus

Planenligt, utan tekniskt samråd

15 522 kr

Avviker från detaljplan, utan tekniskt samråd

21 492 kr

Planenligt, med tekniskt samråd

24 477 kr

Avviker från detaljplan, med tekniskt samråd

30 447 kr


Nybyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad, Utan tekniskt samråd

Planenligt

13 134 kr

Avviker från detaljplan

19 104 kr

Utanför planlagt område (sk kompletteringsåtgärd)

11 940 kr


Attefallsåtgärd (nybyggnad eller tillbyggnad )


Utan tekniskt samråd

5 373 kr

med tekniskt samråd

10 149 kr


Anordnade, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd

Planenligt

5 373 kr

Avviker från detaljplan

7 761 kr

Utanför planlagt område

6 567 kr


Anmälningsärenden


Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

2 985 kr

Installation eller väsentlig ändring av VA-anläggning i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd

2 985 kr


Strandskyddsdispens


Strandskyddsdispens

14 328 kr


Förhandsbesked


Utanför planlagt område (1-2 tomter)

19 701 kr

Utanför planlagt område (3-4 tomter)

36 417 kr

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 januari 2024