Gå till innehåll

Verktygsfält

Avgifter och taxor

På denna sida redovisas exempel på avgifter vid nybyggnad, tillbyggnad, startbesked med mera. Gäller för år 2023.

En avgift tas ut för att bekosta handläggningen av ditt ärende.

Den slutliga avgiften för ditt bygglov, förhandsbesked, strandskyddsdispens eller startbesked kan skilja sig mot nedanstående exempel. Detta beror på flera faktorer som bland annat storleken på det du avser att göra, samt om det är planenligt/inom detaljplanerat område och om det är grannar som behöver underrättas om det du vill bygga eller inte.

I vissa ärenden kan det krävas nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll. Dessa avgifter är inte upptagna i exemplet nedan då kostnader för detta hanteras på en separat enhet, Kart- och geodata.

Om du av någon anledning tar tillbaka din ansökan eller om den blir avvisad kan kommunen ta ut en avgift om handläggningen har påbörjats. Får du ett negativt besked tas även en avgift ut för den handläggning som blivit gjort i ditt ärende.

De flesta av våra beslut kan överklagas av berörda sakägare. Om beslutet ändras i högre instans tas ändå en avgift för handläggningen ut.

Nedanstående exempel följer den beslutade Plan- och bygglovstaxan i Vänersborgs kommun.

Observera att nedanstående avgifter är exempel och det kan skilja sig mot vad den fakturerade kostnaden blir beroende på komplexiteten i det enskilda ärendet.

Exempel på avgifter


Nybyggnad av enbostadshus

Förutsättningar

Bygglov*

Bruttoarea 130 – 199 m²
(Planenligt, inom DP)

22 564 kr

Bruttoarea 200 – 299 m²
(Planenligt, inom DP)

28 128 kr

*För nybyggnad av enbostadshus utanför detaljplanerat område tillkommer kostnad för underrättelse till grannar med mera.

Nybyggnad av komplementbyggnad, garage

Förutsättningar

Bygglov

Bruttoarea <50 m²
(Planenligt, inom DP)

3 518 kr

Bruttoarea >50 m²
(Planenligt, inom DP)

7 156 kr


Tillbyggnad av enbostadshus

Förutsättningar

Bygglov

Bruttoarea max 15 m²
(Planenligt, inom DP)

4 160 kr

Bruttoarea 16 – 49 m²
(Planenligt, inom DP)

7 156 kr


Enklare ärenden för en- och tvåbostadshus

Förutsättningar

Bygglov*

Plank/mur

2 769 kr

Fasadändring (mindre)

2 555 kr

Fasadändring (större)

4 802 kr

Inglasning av uteplats/oisolerat uterum

3 785 kr

*Kostnad för underrättelse till grannar kan tillkomma.

Anmälningsärenden

Förutsättningar

Startbesked

Installation av eldstad/rökkanal

1 338 kr

Installation av kommunalt VA

1 605 kr

(Attefall) Tillbyggnad, max 15 m²

3 531 kr

(Attefall) Komplementbyggnad, max 30 m²

3 531 kr
(ej bostad)

(Attefall) Komplementbostadshus, max 30 m²

4 494 kr


Förhandsbesked


Beslut

Positivt förhandsbesked

5 658 kr

*Kostnad för underrättelse till grannar tillkommer.

Strandskyddsdispens


Beslut

Prövning av dispens

10 700 kr


 

Begreppsförklarning

Bruttoarea (BTA)

Bruttoarea är alla våningsplans area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas insida.

DP

DP är förkortning för detaljplan och i detta menas det med åtgärder som sker inom ett detaljplanerat område. Om du är osäker på om du bor inom detaljplanerat område kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen under deras telefontid på tel: 0521 – 72 13 13.

Fasadändring

En fasadändring kan innebära en del olika åtgärder, det innebär dock alltid en ändring av byggnadens yttre utseende. Det kan bland annat röra sig om att sätta in fler/nya fönster, fler/nya dörrar, byta kulör på sin fasad eller att byta taktäckningsmaterial på sitt tak.

Planenligt

Att ditt ärende är planenligt innebär att ärendet överensstämmer med regleringarna i detaljplanen som berör din fastighet.

Exempelvis: detaljplanen säger att du får lov att bygga ett garage om 50 m² och du ansöker om bygglov för ett garage på 50 m², då följer ditt garage, bestämmelserna i detaljplanen avseende byggnadens storlek.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 februari 2023