Gå till innehåll

Verktygsfält

Tillsyn

Byggnadsnämnden har ansvaret att utöva tillsyn enligt plan- och bygglagen. Denna uppgift utförs av miljö- och byggnadsförvaltningens plan-
och bygglovsenhet i Vänersborgs kommun. Byggnadsnämndens tillsyn ska omfatta att fastighetsägare och byggherrar fullgör skyldigheterna som de har enligt plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och föreskrifter i anslutning till lagen.

Tillsyn av:

Som fastighetsägare är du skyldig att vårda din tomt och dina byggnader. Ovårdade tomter och byggnader kan vara störande och en fara för omgivningen. Det innebär att tomter ska vara städade så att det inte finns risk för olycksfall eller att det blir en olägenhet för omgivningen. Vad som kan vara en olägenhet för omgivningen avgörs från fall till fall.

I plan- och bygglagen står att byggnaders yttre och tomter ska hållas i vårdat skick. Om det behövs kan byggnadsnämnden kräva att en fastighetsägare ska snygga upp sin tomt eller att underhålla sitt hus.

Anmälan om ovårdad tomt

Om du anser att det på någon plats inom Vänersborgs kommun finns en tomt eller allmän plats som är ovårdad kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Ange vilken adress eller fastighet det gäller och på vilket sätt du anser att det är ovårdat.

Vad händer när jag har anmält en ovårdad tomt?

En tjänsteman från kommunen kommer att kontakta fastighetsägaren och evenuellt besiktiga platsen. Är tomten ovårdad i lagens mening ska kommunen se till att den ställs iordning av fastighetsägaren eller den som har skräpat ner.

Om inte tomten eller den allmänna platsen åtgärdas kan byggnadsnämnden besluta att ägaren eller nedskräparen ska städa platsen och kan även förena beslutet med vite.

Alla förändringar på en fastighet som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller dispens från strandskyddet och som har utförts utan att kommunen har gett startbesked, är olovligt utfört.

Om något är olovligt utfört ska kommunen se till att det som
utförts blir undanröjt eller rättat, såvida inte lov till åtgärden kan meddelas i efterhand. Grävning och markförberedelser kan också vara olovliga.

Det finns krav i Sverige att ventilationskontroll ska utföras för att säkerställa att inomhusklimatet i byggnader är tillfredställande. Beroende på funktionen på byggnaden och ventilationssystemet ska besiktningen göras med antingen 3 eller 6 års intervaller.

Hissar och vissa andra motordrivna anordningar ska kontrolleras för att säkerställa funktionen och säkerheten på hissen eller den motordrivna anordningen. Alla hissar ska kontrolleras innan de tas i bruk första gången eller efter ändring. Därefter ska de kontrolleras efter 1,5 år. Återkommande besiktningar görs därefter med olika intervaller beroende på vilken typ av hiss det är.

Enligt plan- och bygglagen ska enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet avhjälpas i befintliga publika lokaler och på allmänna platser.Offentlig lokaler är sådana lokaler som riktar sig till och används av allmänheten, till exempel affärslokaler, restauranger, samlingslokaler eller annan publik verksamhet. Bostäder och arbetslokaler omfattas inte av kraven. Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas så snart som möjligt, om det inte är orimligt med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna.

Inom detaljplanerat område krävs bygglov för skyltar. Det är
byggnadsnämnden som utövar tillsynen över skyltar inom detaljplanerat område. Det krävs även tillstånd från polisen om skylten ska sitta på offentlig plats. Utanför detaljplanerat område krävs det tillstånd från länsstyrelsen att sätta upp skyltar. Det är byggnadsnämnden som utövar tillsyn
över skyltar utanför detaljplanerat område. Undantaget är inom vägområde där det är väghållningsmyndigheten som beslutar om skyltar.

Fasta lekredskap ska anordnas på så sätt att risk för personskador begränsas. Lekplatserna ska vara utformade så att barn och vuxna med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna vistas på lekplatsen.

Det är fastighetsägarens ansvar att taket har den säkerhetsutrustning som är nödvändig. Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 maj 2024