Gå till innehåll

Verktygsfält

Bygglov

Det finns lagar och regler som styr var, hur och vad vi får bygga. Dessa lagar är till för att vi ska skapa ett så bra och hållbart samhälle som möjligt, med en attraktiv stad och en levande landsbygd.

Idag regleras vårt byggande utifrån plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt miljöbalken.

För att säkerställa att de tekniska egenskapskraven uppfylls finns Boverkets byggregler, i dagligt tal BBR.

Åtgärder som kräver bygglov:

Du behöver alltid bygglov för att få bygga en ny byggnad oavsett om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanelagt område. Detta gäller även om en tidigare uppförd byggnad flyttas till en ny plats.

Dock finns det vissa undantag för en- eller tvåbostadshus:

Anmälningspliktiga åtgärder Öppnas i nytt fönster.

Ej anmälningspliktiga åtgärder Öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar lämnas in vid ansökan om bygglov för nybyggnad:

En- och tvåbostadshus

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan i skala
 • Markplaneringsritning i skala
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritningar i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Anmälan om kontrollansvarig

Komplementbyggnad

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan i skala
 • Fasadritningar i skala 1:100
 • Planritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Anmälan om kontrollansvarig
  (vid byggnation över 50 m² eller vid byggnation som innehåller våtutrymmen)

Flerbostadshus

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan i skala
 • Markplaneringsritning i skala
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritningar i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Tillgänglighetsutlåtande
 • Ytredovisning för byggnadsarea (BYA), bruttoarea (BTA) samt öppenarea (OPA)
 • Redovisning av antal lägenheter samt deras storlek
 • Redovisning av antal bil- och cykelplatser utifrån kommunens p-norm
 • Material och kulörbeskrivning
 • Ytterligare handlingar kan komma att krävas in

Med tillbyggnad avses alla åtgärder som ökar en byggnads volym oberoende av i vilken riktning det sker. Till tillbyggnad räknas alltså källarutgrävningar, påbyggnader och även takkupor om de medför att byggnadens volym ökar.

Däremot anses inte en tilläggsisolering öka en byggnads volym.

Det krävs bygglov för tillbyggnad dock finns det undantag för en- eller tvåbostadshus:

Anmälningspliktiga åtgärder Öppnas i nytt fönster.

Ej anmälningspliktiga åtgärder Öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar lämnas in vid ansökan om bygglov för tillbyggnad:

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan i skala
 • Markplaneringsritning i skala
 • Fasadritningar i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Planritning i skala 1:100
 • Anmälan om kontrollansvarig
  (vid byggnation över 50 m² eller vid byggnation som innehåller våtutrymmen)

En ombyggnad är en ändring av en befintlig byggnad och kräver bygglov. För att det ska klassas som en ombyggnad ska antingen hela byggnaden eller en stor del av den påtagligt förnyas eller förändras.

Det räcker alltså med att en stor del av byggnaden förändras för att åtgärden ska betraktas som en ombyggnad och därmed krävs bygglov.

Följande handlingar lämnas in vid ansökan om bygglov för ombyggnad:

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan i skala
 • Fasadritningar befintligt utseende i skala 1:100
 • Planritningar befintligt utseende skala 1:100
 • Fasadritningar nytt utseende i skala 1:100
 • Planritningar nytt utseende skala 1:100

Vid komplicerade ombyggnader krävs kontrollansvarig

Bygglov krävs vanligtvis för ändringar av en byggnads yttre utseende inom områden med detaljplan.

Utanför detaljplan krävs normalt inte bygglov för ändring av en byggnads yttre utseende. Om byggnaden är placerad i ett kulturvärdefullt område krävs dock bygglov.

Nedan listas exempel på vad som kan innefatta utvändig ändring:

 • Ändra en byggnads kulör
 • Bygga in en öppenarea
 • Byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • Takfönster, ändring av fönster- eller dörrhål
 • Utföra en annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende på annat sätt

En bedömning måste göras i varje enskilt fall av hur den tänkta förändringen påverkar byggnadens eller områdets karaktär. När byggnaden ligger i ett område som har en speciell eller tidstypisk karaktär sker generellt en mer restriktiv bedömning.

Följande handlingar lämnas in vid en ansökan om bygglov för utvändig ändring:

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan skala
 • Fasadritningar befintligt utseende i skala 1:100
 • Fasadritningar nytt utseende i skala 1:100
 • Eventuellt planritningar befintligt utseende skala 1:100
 • Eventuellt planritningar nytt utseende skala 1:100
 • Gärna fotografier på hur byggnaden ser ut idag

Bygglov krävs för att avsevärt ändra användningen av en byggnad. Avsevärt innebär att det är en större förändring som sker, till exempel att en industrilokal görs om till en restaurang.

Avsevärd ändrad användning är exempelvis:

 • Från förskola till bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang
 • Från butik till restaurang eller bostad
 • Från industrilokal till detaljhandel
 • Från bostad till hotell eller kontor
 • Från kontor till butik, hotell eller verkstad
 • Från lager till stormarknad
 • Från lokal för verksamhet till soprum
 • Från restaurang till kontor
 • Från samlingslokal (exempelvis biograf) till kontor eller butik
 • Från sporthall till försäljningslokal/butik
 • Från kontor till vandrarhem eller bostad

Följande handlingar lämnas in vid ansökan om bygglov för ändrad användning:

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan i skala
 • Planritning nytt utseende i skala 1:100
 • Planritning befintligt utseende i skala 1:100
 • Fasadritningar befintligt utseende i skala 1:100 (om fasaderna berörs)
 • Fasadritningar nytt utseende i skala 1:100 (om fasaderna berörs)
 • Verksamhetsbeskrivning

Det krävs bygglov för att inreda en ytterligare bostad eller ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri i en byggnad.

Det finns dock undantag för enbostadshus samt ekonomibyggnader:

Anmälningspliktiga åtgärder Öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar lämnas in vid ansökan:

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan i skala
 • Planritning nytt utseende i skala 1:100
 • Planritning befintligt utseende i skala 1:100
 • Fasadritningar befintligt utseende i skala 1:100 (om fasaderna berörs)
 • Fasadritningar nytt utseende i skala 1:100 (om fasaderna berörs)
 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Eventuellt verksamhetsbeskrivning samt arbetsgivarintyg (om åtgärden berör en verksamhet)
 • Eventuellt tillgänglighetsintyg

Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. Det finns dock vissa undantag från lovplikten bland annat beroende på skyltens storlek, placering, varaktighet och syfte. Vissa av undantagen gäller dock inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Undantag från lovplikten gäller för följande skyltar:

 • en skylt vars area är högst 1,0 m²
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
 • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 m²
 • en skylt inomhus
 • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande (ej reklam)
 • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90)
 • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300)

Följande handlingar lämnas in vid ansökan om bygglov för skylt:

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan i skala
 • Skyltritning i skala 1:10
 • Fasadritningar i skala 1:100
 • Förslag till kontrollplan

Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning om den avsedda användningen av anordningen har betydande inverkan på omgivningen eller ljusanordningen placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Följande handlingar lämnas in vid ansökan om bygglov för ljusanordning:

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan i skala
 • Ljusanordningsritning i skala 1:10
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Förslag till kontrollplan

Montering av solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på en byggnad inom detaljplanerat område. Lovplikt gäller om anläggningen innebär att byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt genom exempel byte av kulör, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

Det finns dock undantag från lovplikten som gäller både en- och tvåbostadshus samt andra typer av byggnader.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de ska följa byggnadens form
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Följande handlingar lämnas in vid ansökan om bygglov för solceller:

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan i skala
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Förslag till kontrollplan

Det krävs bygglov för vissa andra anläggningar än byggnader exempelvis fritidsanläggningar, upplag, cisterner, parkeringsplatser och transformatorstationer.

Information om bygglov för anläggningar finns på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta gärna oss om du vill ha hjälp med vilka handlingar som behövs för det olika åtgärderna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 maj 2024