Gå till innehåll

Verktygsfält

Bygglovsprocessen

Innan du kan börja bygga behöver byggnadsnämnden ge dig bygglov och startbesked. Processen kan verka lång och krånglig för den oinvigde. Vi har tagit fram den här guiden för att du ska kunna följa din ansökan mot bygglov, startbesked och inflyttning och för att ge dig en inblick i vårt arbete.

Vi prövar alla ärenden i två steg, först bygglov och sedan startbesked. I bygglovsprövningen prövar vi om byggnaden är anpassad till platsen, är lämplig för sitt ändamål och uppfyller plan- och bygglagens krav på egenskaper och utformning. Inför startbeskedet prövar vi att byggnadens tekniska egenskaper uppfylls enligt Boverkets byggregler. Det innebär att de flesta ärenden får två handläggare, en bygglovhandläggare som prövar lovansökan och en byggnadsinspektör som prövar de tekniska egenskaperna.

Från idé till ansökan

Kanske drömmer du om att bygga ett eget hus? Först behöver du ta reda på om du behöver bygglov och vad och hur man får bygga på din tomt. Vi hjälper dig med information men kan också ge råd om utformning. Du är därför välkommen till oss redan innan det finns färdiga ritningar.

Om du har kommit fram till att du behöver söka bygglov är det nu dags att upprätta en ansökan. Ansökan görs på Mina sidor. En ansökan innehåller flera olika handlingar som du ansvarar för att ta fram. Du kan behöva anlita en arkitekt, byggkonsult, konstruktör eller annan fackman för att dina handlingar ska bli korrekta.

Steg 1 - Bygglovsprövning
Från ansökan till bygglov

Din ansökan om bygglov har precis kommit in till oss. Våra administratörer registrerar din ansökan och skickar en ärendebekräftelse till dig.

En administratör går igenom din ansökan för att se om den är komplett utifrån vår checklista.

Är din ansökan komplett skickar vi ett mottagningsbevis till dig och en bygglovhandläggare utses.

Saknas något i din ansökan skickar vi ett föreläggande till dig. Du får då tre veckor på dig att komplettera din ansökan.

En ansökan om bygglov ska enligt plan- och bygglagen handläggas skyndsamt och byggnadsnämnden ska meddela sitt beslut inom tio veckor från det att ansökan är fullständig. När din ansökan har bedömts som fullständig framgår av ditt mottagningsbevis. Om det är nödvändigt på grund av utredningsskäl får handläggningstiden fördubblas till tjugo veckor. Vi skickar i så fall ett nytt mottagningsbevis till dig.

En bygglovhandläggare prövar din ansökan mot platsens förutsättningar, om den är lämplig för sitt ändamål och uppfyller ett antal egenskapskrav och utformningskrav.

Ibland behöver vi information från andra myndigheter och organisationer, då skickar vi ut din ansökan på remiss. Det kan vara när vi behöver en bedömning om några särskilda naturvärden berörs, om det finns en godkänd avloppsanläggning eller om det går att göra en lämplig anslutning till en väg m.m.

Söker du bygglov på landet eller i staden och din ansökan avviker mot detaljplanen gör vi en bedömning om det finns förutsättning att ge bygglov. Därefter skickar vi en förfrågan till dina grannar. Granne är den som äger en fastighet som gränsar till eller ligger på andra sidan gatan mot din fastighet. Ibland bedömer vi att det finns ytterligare fastighetsägare som berörs av din byggnation och då hör vi även dem. Det kan till exempel vara om du bygger framför någons utsikt.

Det som framkommit under prövning av bygglov kommunicerar vi med sökande och fastighetsägare innan vi fattar beslut, om vi inte bedömer det som obehövligt. Obehövligt är det till exempel om din ansökan stämmer med detaljplanen och plan- och bygglagens krav uppfylls.

När vi behöver kommunicera med dig skickar vi en handling som vi kallar Kommunicering inför beslut. I handlingen redogör vi för vad vi har kommit fram till, vad andra myndigheter, organisationer och grannar har tillfört ärendet och när och hur vi avser fatta beslut i frågan. Du ges möjlighet att ändra din ansökan och ge oss dina synpunkter på saken innan beslut fattas.

De flesta beslut fattas av bygglovhandläggarna på byggnadsnämndens delegation. En del ärenden, som större bygglov, förhandsbesked och avslag beslutas av politikerna i byggnadsnämnden.

I enklare och mindre ärenden som till exempel vid tillbyggnader av villor kan bygglovhandläggare utöver bygglov ge startbesked i samma beslut som bygglovet.

Ska en ansökan prövas av byggnadsnämnden skriver bygglovhandläggaren en tjänsteskrivelse. I tjänsteskrivelsen redogörs för ärendet och ett förslag till beslut presenteras. Politikerna i byggnadsnämnden har möjlighet att fatta ett annat beslut än det som föreslås av bygglovhandläggaren.

Alla beslut ska vara förankrade i plan- och bygglagen. I lagen finns ett tolkningsutrymme och det är detta tolkningsutrymme som gör att bygglovhandläggaren och politikerna i byggnadsnämnden kan komma fram till olika slutsatser.

Politikerna i byggnadsnämnden sammanträder ca 10 gånger per år. Sammanträdena är jämt fördelade över året med ett lite längre uppehåll på sommaren.

När bygglovhandläggaren eller politikerna i byggnadsnämnden har fattat beslut i ditt ärende skickas beslutet med ritningar hem till dig.

Även om du har beviljats bygglov får du inte börja bygga. Ett bygglov får verkställas (påbörjas) först fyra veckor efter beslutet har kungjorts. Det gäller även om du fått startbesked.

När beslutet är klart skickas det ut till dig av våra administratörer.

Ett beslut om bygglov delges, meddelas och kungörs för att säkerställa att alla berörda har fått kännedom om beslutet så att det så småningom kan vinna laga kraft.

Beslut som kan ha negativ påverkan för någon part, avslag och när någons synpunkter inte har tillgodosetts, delges med delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas.

Det är viktigt att delgivningskvittot återsänds till oss.

Alla beslut som ger bygglov, marklov och rivningslov meddelas grannarna samt kungörs i Post och Inrikes tidningar.

En faktura skickas till dig för den avgift som nämnden tar ut för prövningen i enlighet med kommunens plan- och bygglovstaxa. Även avslag och ärenden som avisas eller avskrivs faktureras.

Om ingen överklagar ett beslut om bygglov vinner det laga kraft efter cirka fyra veckor.

Ett bygglov kan verkställas på byggherrens egen risk även om beslutet inte har vunnit laga kraft. Det förutsätter att det har gått minst fyra veckor sedan beslutet kungjordes samt att det finns startbesked.

När ett bygglov överklagas görs en rättidsprövning vilket innebär att vi prövar om överklagan har kommit in i rätt tid, det vill säga inom tre veckor från det att den klagande har fått ta del av beslutet. Bygglovhandläggaren prövar även om det finns skäl att ompröva byggnadsnämndens beslut. Har överklagan inkommit i rätt tid och det inte ska omprövas skickas ärendet till länsstyrelsen för prövning.

Steg 2 - Teknisk process
Från startbesked till slutbesked

Din ansökan flyttas nu från en bygglovhandläggare till en byggnadsinspektör. Byggnadsinspektören går igenom din ansökan och begär in de tekniska handlingar som behövs inför startbeskedet i en kallelse till tekniskt samråd.

Till det tekniska samrådet kallas byggherren som är den person som önskar bygga, byggherrens kontrollansvariga och ibland entreprenörer och brandingenjör m.fl.

Vid samrådet diskuteras arbetets planering och organisation samt behov av arbetsplatsbesök och färdigställandeskydd. Byggherren tillsammans med sin kontrollansvarige presenterar ett förslag till kontrollplan. Slutligen går vi igenom de tekniska egenskapskraven.

Det finns tio tekniska egenskapskrav: bärförmåga, konstruktion, brandsäkerhet, ventilation m.m., säkerhet vid användning, energihushållning, lämplighet, tillgänglighet för personer med nedsatta funktioner, vatten och avlopp samt bredbandsanslutning.

Byggnadsinspektören skriver ett protokoll över vad som diskuterats under det tekniska samrådet. Protokollet skickas ut till de närvarande som får åtta dagar på sig att läsa igenom och inkomma med synpunkter.

Byggnadsinspektören granskar de handlingar som begärts in och bedömer om de tekniska egenskapskraven kan förväntas uppfyllas innan beslut om startbesked kan ges.

Vilka handlingar som ska lämnas in inför startbeskedet framgår av protokollet från det tekniska samrådet.

Påbörjar du byggnationen innan du har fått startbesked ska byggnadsnämnden ta ut byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgiften uppgår i de flesta fall till betydande belopp.

Under byggarbetets gång kan det bli aktuellt med arbetsplatsbesök. Vid arbetsplatsbesöket kontrollerar byggnadsinspektören om bygget följer bygglovet och kontrollplanen.

Arbetsplatsbesöket sammanställs i ett protokoll av byggnadsinspektören. Protokollet skickas ut till de närvarande.

Om du vill ändra något i förhållande till bygglovet ska du kontakta oss. Vi gör då en bedömning om huruvida ändringen kan godkännas inom det givna bygglovet eller om vi behöver besluta om ett nytt bygglov. Om bygglovet inte följs och inget nytt beslut finns betraktas det som olovligt byggande (svartbygge). Detta kan medföra såväl byggsanktionsavgifter och beslut om att du måste riva det du har byggt.

Om det sker ändringar som berör de tekniska egenskapskraven ska du, innan de genomförs, kontakta oss. Eventuellt behöver kontrollplanen revideras och ett nytt tekniskt samråd hållas.

När byggnaden är klar ska eventuellt ett slutsamråd genomföras. Slutsamrådet hålls på byggplatsen. Byggnadsinspektören, byggherren och kontrollansvarig går tillsammans igenom byggnationen och förutsättningarna för beslut om slutbesked.

Vid slutsamrådet lämnar byggherren eller kontrollansvarig in de handlingar som behövs för beslut om slutbesked. Vilka handlingar som ska lämnas in redovisas i startbeskedet och av protokollet från det tekniska samrådet.

Slutsamrådet sammanställs i ett protokoll av byggnadsinspektören som skickas ut till de närvarande.

Om byggnationen överensstämmer med bygglovet och uppfyller de tekniska egenskapskraven ger byggnadsinspektören ett slutbesked. Byggnaden kan därefter tas i bruk. Det innebär att byggnaden får användas.

Om byggnaden inte är helt färdigställd eller en kontroll behöver göras vid ett senare tillfälle får byggnadsinspektören skriva ett tillfälligt slutbesked. Ett tillfälligt slutbesked förutsätter att det inte är farligt eller skadligt för hälsan att vistas i byggnaden. Om det utfärdas ett tillfälligt slutbesked får byggherren en viss tid på sig att åtgärda och slutföra byggnationen eller kontrollen.

Tar du byggnaden i bruk, inreder och flyttar in, innan du har fått slutbesked ska byggnadsnämnden ta ut byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgiften uppgår i de flesta fall till betydande belopp.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 januari 2023