Gå till innehåll

Verktygsfält

Staket, plank och mur

Vi har alltid byggt hägnader som skulle skydda oss från inkräktare, både människor och djur, samt för att visa gränser. Idag gör vi det även för att använda plank eller mur som en inramning runt våra trädgårdar. En del inramningar ger ett välkomnande uttryck, medan andra kan var direkt avskräckande i sin utformning.
Vid bedömning om en anordning är plank eller staket tittar vi på följande: läge, placering, höjd och upplevelse. Här kommer information som kan hjälpa dig med goda råd och vilka bestämmelser som gäller när du tänker göra någon inhägnad runt din tomt.

Åtgärder som kräver bygglov:

Plank: Inhägnad högre än 1,1 meter över mark/gata oavsett material. Vid korsning och utfart 0,8 meter. Undantag: vissa plank runt uteplatser är lovbefriade, läs mer under fliken åtgärder som ej kräver bygglov eller anmälan.

Mur/stödmur: att uppföra eller väsentligt förändra en mur eller stödmur kräver generellt alltid bygglov.
Det som avgör om konstruktionen är att se som en mur beror på olika faktorer: höjd, längd, utformning, utförande och beständighet, läge, ändamål, omgivningspåverkan och genomsiktlighet.

Undantag: vissa murar vid uteplatser eller utanför detaljplanerat område är lovbefriade, läs mer under fliken åtgärder som ej kräver bygglov eller anmälan.

Ansökan om bygglov görs på Mina sidor.

Åtgärder som inte kräver bygglov:

Staket: Materialet kan vara av trä eller smide, med genomsiktlighetgrad och en höjd på högst 1,1 meter. Vid korsning och utfart får höjden vara högst 0,8 meter.

Pergola: Öppet trädgårdsarrangemang

Inhägnad av soptunna: Får ej skymma sikt vid utfart eller korsning.

Häck: Får ej skymma sikt vid utfart eller korsning

Industristaket och hundgård: Grovmaskiga staket, exempelvis Gunnebostaket

Bra att tänka på:

- Utforma och placera inhägnaden så den blir trafiksäker och inte hindrar sikt vid korsningar och utfarter samt inte hindrar snöröjning eller andra driftsfordon.
- Placera inhägnaden innanför tomtgränsen.
- Det ska finnas plats för underhåll. Om inte grannen vill medverka eller ge plats på sin tomt, bör inhägnaden placeras någon meter in på den egna tomten.

Anpassning och utseende

När man väljer utformning bör man välja form, färg och material som väl stämmer med huset och omgivningens särprägel.

Tänk på att plank av traditionellt tryckimpregnerat virke är miljöfarligt både i samband med tillverkning och användande.

Murar och plank kan varieras i höjd beroende på var på tomten man placerar dem. Till exempel kan hägnaden vara högre mot granne och mot gata och lägre mot allmän plats för att inte dominera alltför mycket.

Variation och växtlighet

Variation i utformningen kan förhindra en enahanda upplevelse. Det kan man göra på olika sätt.

Olika tjocklek och djup kan ge vackra skuggningar. Man kan använda sig av fastighetens befintliga form, färg och övriga detaljer. Kulören kan varieras samt även materialvalet.

Ett enformigt uttryck kan även lättas upp och brytas av med växtlighet som ger en mjukare och livfullare framtoning. En häck är kanske ett bättre alternativ? Växter skyddar även bra mot vind och ljud.

Tänk också på att plank fordrar god stabilitet för att klara både hård väderlek och tyngder.

Var får jag bygga min mur/plank

Bygglov krävs för att uppföra murar och plank. De ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden. De ska också ha en yttre form och färg som är estetisk tilltalande med god helhetsverkan.

Vilken byggrätt en fastighet har och var byggrätten är placerad finns angivet i gällande detaljplan för området. Detaljplanen finns för alla tätbebyggda områden i staden, men vanligtvis inte på landsbygden. I detaljplanen markeras dessutom vilka ytor som ska vara byggfri mark, där alltså inte plank eller murar får uppföras.

I villakvarter med trädgårdar markeras ofta förgårdsmark längs gatan framför husen som byggfri. Gaturummets karaktär blir då lummig och luftig. Ett högt plank eller en hög mur strider då mot planens syfte. Mark som inte får bebyggas, så kallad prickmark, gör att en bygglovsansökan för plank och mur behandlas som en avvikelse från planen. Om den kan beviljas bedöms från fall till fall och förutsätter hörande av berörda grannar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2024