Gå till innehåll

Verktygsfält

Åtgärder som ej kräver bygglov eller anmälan

För en- eller tvåbostadshus och i dess närhet finns det byggåtgärder som varken kräver bygglov eller anmälan. De flesta byggnationer kräver en placering på minst 4,5 meter från gräns utan grannars medgivande. Det krävs alltid bygglov om du vill placera byggnationen närmare än 4,5 meter till allmänplats såsom gata, väg eller park. Nedan kan du läsa om några av de åtgärder som ej kräver anmälan. Olika regler gäller beroende på om åtgärderna sker inom eller utanför detaljplanerat område.

Åtgärder som inte kräver anmälan:

I anslutning till ett en- eller tvåbostadshus får man utan bygglov och anmälan bygga en skyddad uteplats. Skyddet får bestå av en mur eller ett plank.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara en bygglovsbefriad skyddad uteplats:

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • syftet med muren eller planket ska vara att anordna en skyddad uteplats
 • planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter
 • uteplatsen ska uppföras inom 3,6 meter från bostadshuset
 • uteplatsen ska placeras minst 4,5 meter från gräns, annars krävs grannens medgivande
 • att uteplatsen inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området, utöver detta får åtgärden vara planstridig

Om åtgärden placeras närmare gräns än 4,5 meter från allmänplats så som gata, väg eller park krävs bygglov.

För ett en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader får man uppföra sammanlagt 15 m² skärmtak över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré utan anmälan eller bygglov.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att ett skärmtak ska vara bygglovsbefriat:

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • skärmtaket får högst vara 15,0 m²
 • det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré
 • skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från gräns, annars krävs grannens medgivande
 • att skärmtaket inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området, utöver detta får åtgärden vara planstridig

Om åtgärden placeras närmare gräns än 4,5 meter från allmänplats så som gata, väg eller park krävs bygglov.

Det krävs inte bygglov eller anmälan för att i omedelbar närhet av en- eller tvåbostadhus uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar som har uppförts på tomten får inte vara större än 15 m².

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara en friggebod:

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • den ska vara en komplementbyggnad
 • den får vara högst 15,0 m²
 • tacknockshöjden får vara högst 3,0 meter
 • den ska vara fristående
 • den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns, annars krävs grannens medgivande
 • att friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området, utöver detta får åtgärden vara planstridig

Om åtgärden placeras närmare gräns än 4,5 m från allmänplats så som gata, väg eller park krävs bygglov.

Det finns ingen generell bygglovsplikt för altaner i plan- och bygglagen. Altaner kan vara lovpliktiga om de anses som en tillbyggnad alternativ uppförande av nybyggnad eller om de påverkar en byggnads yttre utseende avsevärt. I varje enskilt fall måste det göras en bedömning av om uppförandet är att betrakta som en nybyggnad, tillbyggnad eller en sådan ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt.

Från och med 1 juli 2019 införs ett undantag för vissa altaner till en- och tvåbostadshus som kräver bygglov som tillbyggnad eller en sådan ändring som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. Dessa åtgärder kräver nu varken anmälan eller bygglov.

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som inte påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
 • altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
 • altanen ska vara en uteplats på marken
 • altanen får inte vara högre än 1,8 meter
 • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
 • altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns, annars krävs grannens medgivande
 • inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Om åtgärden placeras närmare gräns än 4,5 meter från allmänplats så som gata, väg eller park krävs bygglov.

Inom ett område med detaljplan krävs det vanligtvis bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. Det krävs bygglov för att ändra byggnadens färg, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial och att utföra en annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende på annat sätt.

För en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader krävs det inte bygglov eller anmälan för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta takbeklädnad om det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Ändrar det byggnadens eller områdets karaktär så är åtgärden bygglovspliktig.

Det kan vara svårt att på egen hand avgöra om en åtgärd avsevärt ändrar en byggnad eller områdets karaktär. Vi på miljö- och byggnadsförvaltningen hjälper gärna till att bedöma om en åtgärd är bygglovspliktig eller inte.

Utanför ett område med detaljplan och utanför ”sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen” får man göra vissa bygglovsbefriade tillbyggnader om man bor i ett en- eller tvåbostadshus. Detta gäller inte om man bor i ett område med områdesbestämmelser där byggnadsnämnden i Vänersborg har beslutat om utökad lovplikt. Byggnadsnämnden har tagit fram lokala riktlinjer för bygglovsbefriade tillbyggnader.

Enlig dessa riktlinjer får man göra mindre tillbyggnader, om åtgärden inte sträcker sig närmare gränsen än 4,5 meter. Med mindre tillbyggnader avses en tillbyggnad som ökar byggnadsarean med maximalt 50 % av ursprungligt bygglov och inte har en större byggnadsarea än 50 m². För befintliga byggnader som inte krävt bygglov, beräknas den tillkommande byggnadsarean från den ursprungliga byggnaden. Tillbyggnaden får inte dominera över den befintliga byggnaden.

En bebyggelse är "sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen" om bebyggelsegruppen består av minst 10-20 hus och de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, park och dylikt.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska kunna uppföras utan bygglov:

 • tillbyggnaden ska göras utanför ett område med detaljplan
 • den ska göras utanför ett område med "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen"
 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • tillbyggnaden ska vara liten
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns, annars krävs grannens medgivande
 • att tillbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området

Utanför ett område med detaljplan och utanför ”sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen” får man under vissa förutsättningar bygga komplementbyggnader till en- eller tvåbostadshus utan att det krävs bygglov eller anmälan. Detta gäller inte om man bor i ett område med områdesbestämmelser där Byggnadsnämnden i Vänersborg har beslutat om utökad lovplikt. Byggnadsnämnden har tagit fram lokala riktlinjer för bygglovsbefriade tillbyggnader.

Enligt dessa riktlinjer får man uppföra högst två komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte sträcker sig närmare gränsen än 4,5 meter. Komplementbyggnaden får vara i ett plan och dess sammanlagda byggnadsarea får vara maximalt 50 % av bostadshusets ursprungliga byggnadsarea och får inte ha en större byggnadsarea än 50 m².

En bebyggelse är "sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen" om bebyggelsegruppen består av minst 10-20 hus och de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, park och dylikt.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en komplementbyggnad ska kunna uppföras utan bygglov:

 • åtgärden ska göras utanför ett område med detaljplan
 • komplementbyggnaden byggs utanför ett område med "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen"
 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • komplementbyggnaden ska inte dominera över bostadshuset
 • komplementbyggnaden ska vara fristående
 • komplementbyggnaden får bara vara i ett plan
 • komplementbyggnaden får inte ha större byggnadsarea än 50 m² och inte vara större än 50 % av bostadshusets ursprungliga area
 • den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns, annars krävs grannens medgivande
 • att komplementbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området

Det krävs bygglov för murar och plank. På vissa platser får man dock uppföra murar och plank vid en- och tvåbostadshus utan bygglov. Detta undantag gäller om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Det krävs heller ingen anmälan för att uppföra sådana murar eller plank.

En bebyggelse är "sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen" om bebyggelsegruppen består av minst 10-20 hus och de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, park och dylikt.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en mur eller ett plank ska vara bygglovsbefriade:

 • åtgärden ska placeras utanför ett område med detaljplan
 • åtgärden placeras utanför ett område med "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen"
 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • åtgärden ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • åtgärden ska placeras minst 4,5 meter från gräns, annars krävs grannens medgivande
 • att åtgärden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området

Det krävs, under vissa förutsättningar, inte bygglov eller anmälan för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel på en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan. Tillbyggnaden får inte strida mot detaljplanen eller placeras närmare gräns än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det. Om åtgärden placeras närmare gräns än 4,5 meter från allmänplats så som gata, väg eller park krävs bygglov.

I vissa fall får en sådan tillbyggnad dock inte göras utan bygglov. Det gäller på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det gäller även om kommunen i en detaljplan har bestämt att bygglov krävs.

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial kräver i vissa fall inte bygglov eller anmälan även om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantaget från kravet på bygglov samt anmälan gäller både för en- och tvåbostadshus och för andra typer av byggnader.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de ska följa byggnadens form
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Det krävs inte bygglov för att anordna en parkeringsplats på en fastighet där det endast finns ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus om parkeringsplatsen enbart är avsedd för fastighetens behov.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att parkeringsplatsen ska vara bygglovsbefriade:

 • på fastigheten finns det endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus
 • parkeringsplatsen är endast till för fastighetens behov
 • att parkeringsplats inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar. Uppställningen får dock inte ske utan bygglov vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område eller om det finns en utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att uppställningen ska vara bygglovsbefriad:

 • får endast uppföras nära ett en- eller tvåbostadshus.
 • får inte placeras närmare än 4,5 meter till granne utan grannens medgivande
 • om placering är närmare gräns än 4,5 meter mot gata, väg eller park krävs alltid bygglov
 • uppställningen ska vara av säsongskaraktär
 • uppställningen får inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2024