Gå till innehåll

Verktygsfält

Strategi för ett fossilfritt Vänersborg 2030

Vänersborgs kommun har som målbild för år 2030 att all vår energi ska komma från förnybara källor. Vidare ska vi resa klimatsmart och anpassa vår bebyggelse till framtida klimatförändringar. År 2030 tror vi att många av kommunens invånare producerar sin egen el med källor som sol, vind och biogas.

Kommunfullmäktige antog 16 juni 2021 en strategi för att Vänersborg ska bli fossilfritt till år 2030 när det gäller transporter, el och uppvärmning. Strategin är ett viktigt steg för att kommunen ska möta nationella och regionala mål om minskad klimatpåverkan – så att människor runt om på jorden ska kunna leva väl och i samklang med naturen i framtiden.

Övergripande mål:

  • Kommunen som organisation ska vara fossilfri 2030, i bemärkelsen att vi inte ska vara beroende av att använda fossila energikällor i verksamheten.

Det innebär att kommunen ska vara en förebild i klimatomställningsarbetet, och att kommunens totala växthusgasutsläpp år 2030 ska minska med 80 procent jämfört med år 1990, samt kommunens växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med 70 procent jämfört med 2010.

Nedan listas exempel på olika satsningar som tidigare gjorts för att nå målbilden om en klimatsmart kommun i alla led:

  • Cykelvänlig arbetsplats
  • Coach för energi och klimat
  • Projektet Energibruk

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 augusti 2023