Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Avloppsverket

På Holmängens avloppsreningsverk renas cirka 14 000 m³/dygn och i Brålanda cirka 1 500 m³/dygn.

Avloppsreningsverkets olika steg består av mekanisk rening, biologisk rening, kväverening samt kemisk rening.

Mekanisk rening

Avloppsvattnet inkommer till verkets inloppspumpstation varefter pumpning sker till tre roterande silar. I dessa avskiljs grövre föroreningar som t ex papper, trasor, tops m.m. Avloppsvattnet leds därefter till ett luftat sandfång vilket fett, sand, grus och tyngre partiklar avskiljs samt därefter till en förluftningsbassäng.

Kemisk rening

Den kemiska reningen består av två förfällningsbassänger, som fällningskemikalie använd polyaluminiumklorid. Här renas stora mängder fosfor.

Biologisk rening

Den biologiska reningen består av en biobädd och en biobassäng. Här renas organiskt material och kväve omvandlas till kvävgas som återförs till atmosfären med hjälp av mikroorganismer.

Efter den biologiska reningen renas vattnet genom flockning och sedimentering.

Reningskrav (gränsvärde)


mg/lBOD7FosforKväveAmmoniumHolmängen100,315-Brålanda100,3-5 (juni-okt)Brålandas avloppsreningsverk är en aktiv slamanläggning. Avloppsreningsverkets steg består också av mekanisk, kemisk och biologisk rening.

Enhetchef
Katarina Enbom

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress: Residensgatan 51

Telefon:
0521-72 11 97

E-post:
katarina.enbom@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2023