Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Dagvatten och dräneringsvatten

I Vänersborg har vi separata ledningssystem för att leda bort regnvatten, smältvatten och dräneringsvatten för att det inte ska komma till avloppsreningsverket och riskera översvämningar där. Dagvatten kan ledas bort på flera olika sätt, i ledningar (slutna system) eller öppna system där vattnet leds till diken och dammar med växter som renar dagvattnet.
I Vänersborg och Vargön leds dagvattnet till Vänern och Göta Älv medans dagvattnet i Frändefors och Brålanda leds till Frändeforsån.

Pumpa dräneringsvattnet och utvändig källartrapps spygatt

Anslutning skall ske enligt Svenskt Vattens publikation P110. Det innebär att det säkraste sättet att förhindra att dagvatten tränger upp i dräneringsledningarna runt huset eller ur spygatt (markbrunnsavlopp)vid utvändig källartrapp är att pumpa upp till dagvattenservisen. På så vis försvinner risken för fuktskador i byggnadens grundkonstruktion orsakade av uppdämt dagvatten. Vid pumpning lyfts vattnet upp till marknivå och får rinna med självfall till kommunens dagvattenservis. Du säkerställer då att fastighetens stuprör inte heller är kopplade till dräneringen.

Dagvatten med pump för dränering

Lokalt omhändertagande av Dagvatten

LOD eller Lokalt omhändertagande av dagvatten betyder att det är fastighetsägarens enskildas ansvar att lokalt ordna med rening, minskning och/eller fördröjning av avrinningen av dagvatten innan det tillförs det allmänna VA-nätet eller släpps vidare till recipient. Till exempel kan dagvattnet användas för bevattning, infiltreras i marken, fördröjas i damm eller ledas på ytan till en genomsläpplig mark längre bort.

Utkastare med ränna

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2023