Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Dagvatten och dräneringsvatten

I Vänersborg har vi ett separat ledningssystem för att leda bort regnvatten, smältvatten och dräneringsvatten för att det inte ska komma till avloppsreningsverket och riskera översvämningar där. Dagvatten kan ledas bort på flera olika sätt, i ledningar (slutna system) eller öppna system där vattnet leds till diken och dammar med växter som renar dagvattnet.
I Vänersborg och Vargön leds dagvattnet till Vänern och Göta Älv medans dagvattnet i Frändefors och Brålanda leds till Frändeforsån.

Anslutning till kommunala dagvattenservisen

Pumpa dräneringsvattnet och utvändig källartrapps spygatt

Anslutning skall ske enligt Svenskt Vattens publikation P110. Det innebär att det säkraste sättet att förhindra att dagvatten tränger upp i dräneringsledningarna runt huset eller ur spygatt (markbrunnsavlopp)vid utvändig källartrapp är att pumpa upp till dagvattenservisen. På så vis försvinner risken för fuktskador i byggnadens grundkonstruktion orsakade av uppdämt dagvatten. Vid pumpning lyfts vattnet upp till marknivå och får rinna med självfall till kommunens dagvattenservis. Du som fastighetsägare skall säkerställa att fastighetens stuprör inte är kopplade till dräneringspumpen.

Tänk på att ta kort och rita upp hur anläggningen ser ut när du utför nya ledningar, så det finns dokumenterat för framtiden.

Kommunen har endast skyldighet att tillhandahålla en dränvattenpump om ett större antal fastigheter inom området kräver pump för att kunna nå uppdämningsnivån, vilken bestäms av höjden på huvudledningen för dagvatten.

Takvatten, stuprör och ytvatten

Fastighetens stuprör och andra avledningar av takvatten samt ytvatten skall ledas till dagvattenservisen med självfall.

Återfyllnad

Återfyllnad av ledningsschaktet skall ske så att ytvattnet inte rinner ner i dräneringen.

Vid omdränering

Skall kommunens VA-drift kontaktas (via kommunens växel 0521 - 72 10 00) för besiktning av inkopplingen till dagvattenservisen. Besiktning skall ske innan rörgraven återfylls, så ta kontakt i god tid innan.

Dagvatten med pump för dränering

Lokalt omhändertagande av Dagvatten

LOD eller Lokalt omhändertagande av dagvatten betyder att det är fastighetsägarens enskildas ansvar att lokalt ordna med rening, minskning och/eller fördröjning av avrinningen av dagvatten innan det tillförs det allmänna VA-nätet eller släpps vidare till recipient. Till exempel kan dagvattnet användas för bevattning, infiltreras i marken, fördröjas i damm eller ledas på ytan till en genomsläpplig mark längre bort.

Mer information finns i Vänersborg kommuns dagvattenpolicy som återfinns under regler och styrande dokument Öppnas i nytt fönster..

Utkastare med ränna

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 november 2023