Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Tillskottsvatten och rörinspektion

Kretslopp & Vatten har ett pågående arbete med att finna tillskottsvatten i de kommunala spillvattenledningarna.

Servispunkter

Tillskottsvatten är vatten som inte skall finnas i spillvattenledningarna och kan utgöras av till exempel:

  • Dränerings- eller grundvatten som läcker in via otäta ledningar.
  • Regnvatten som leds in genom felaktigt anslutna rännstensbrunnar, stuprör och spygatter.
  • Överkopplingar mellan dagvattenledningar och spillvattenledningar samt
  • Läckande vattenledningar där vattnet letar sig in i spillvattenledningarna.

Tillskottsvatten ger ökade kostnader med ökad pumpning och rening av vatten i avloppsreningsverket. Det ökar även risken för andra fastigheter att drabbas av källaröversvämningar samt bräddning av orenat spillvatten.

Kretslopp & Vatten har avtal med en rörinspektionsfirma, IRG rörinspektion AB. De utför rörinspektioner för att undersöka anslutande fastigheters anslutningar mot kommunalt spillvatten och dagvatten, för att säkerställa att fastigheterna är korrekt anslutna.

Anmodan att åtgärda felkopplingar

Har du fått ett brev med bifogad rörinspektionsprotokoll för din fastighets VA-installation och blivit anmodad att åtgärda dina felkopplingar? Läs igenom hela brevet och den bifogade rörinspektionsrapporten. Exempel på hur en rörinspektionsrapport kan se ut., 148 kB, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. (, 148 kB)

  • Prata med dina grannar, ni är kanske flera som behöver göra åtgärder. Kanske ni kan gå ihop och köpa upp tjänsten?
  • Kontakta flera entreprenörer och be om offert för arbetet, jämför priserna.
    Kretslopp & Vatten får inte ge några rekommendationer om vilken entreprenör man ska välja eller hur man skall utföra arbetet inne på fastigheten.
  • När arbetet skall utföras, ta kontakt med Kretslopp & Vatten i god tid innan, så arbetet kan besiktigas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2023