Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Tillskottsvatten och rörinspektion

Kretslopp & Vatten har ett pågående arbete med att finna tillskottsvatten i de kommunala spillvattenledningarna.

Servispunkter

Tillskottsvatten är vatten som inte skall finnas i spillvattenledningarna och kan utgöras av till exempel:

  • Dränerings- eller grundvatten som läcker in via otäta ledningar.
  • Regnvatten som leds in genom felaktigt anslutna rännstensbrunnar, stuprör och spygatter.
  • Överkopplingar mellan dagvattenledningar och spillvattenledningar samt
  • Läckande vattenledningar där vattnet letar sig in i spillvattenledningarna.

Tillskottsvatten ger ökade kostnader med ökad pumpning och rening av vatten i avloppsreningsverket. Det ökar även risken för andra fastigheter att drabbas av källaröversvämningar samt bräddning av orenat spillvatten.

Kretslopp & Vatten har avtal med en rörinspektionsfirma, IRG rörinspektion AB. På uppdraga v kommunen utför IRG rörinspektioner för att undersöka anslutande fastigheters anslutningar mot kommunalt spillvatten och dagvatten. Kretslopp & Vatten använder denna metod för att säkerställa att fastigheterna är korrekt anslutna.

Anmodan att åtgärda felkopplingar

Har du fått ett brev med bifogad rörinspektionsprotokoll för din fastighets VA-installation och blivit anmodad att åtgärda dina felkopplingar? Läs igenom hela brevet och den bifogade rörinspektionsrapporten. Exempel på hur en rörinspektionsrapport kan se ut., 148 kB, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. (, 148 kB)

  • Prata med dina grannar, ni är kanske flera som behöver göra åtgärder. Kanske ni kan gå ihop och köpa upp tjänsten?
  • Kontakta flera entreprenörer och be om offert för arbetet, jämför priserna.
    Kretslopp & Vatten får inte ge några rekommendationer om vilken entreprenör man ska välja eller hur man skall utföra arbetet inne på fastigheten.
  • läs om hur dagvatten och dräneringsvatten skall separeras med pump Öppnas i nytt fönster..
  • När arbetet skall utföras, ta kontakt med Kretslopp & Vatten i god tid innan, så att inkopplingen mot de kommunala serviserna kan besiktigas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 mars 2024