Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Vattenmätare

Vattenmätare används för att mäta förbrukning av kallvatten. Det är alltid Kretslopp & Vatten som huvudman för VA-organisationen som bestämmer storlek och antal vattenmätare för anslutningen.

Vattenmätare

Fastighetsägarens ansvar

Mätarkonsolen och dess avstängningsventiler är fastighetsägarens ansvar. Kretslopp & Vatten äger endast vattenmätaren. Vattenmätarplatsen skall vara lättåtkomlig. Vid nyanslutning kan du ta kontakt med vår mätarverkstad om du är osäker på om din tänkta placering uppfyller våra krav.

Kretslopp & Vattens krav på mätarplats. Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Mätarbyte

Enligt lag skall VA-huvudmannen byta vattenmätarna för att säkerställa att de visar rätt förbrukning. För vår vanligast anslutning, med Q3 4 mätare (småhusfastighet), sker bytet var tionde år. För mätarplatser med större storlek på vattenmätaren är bytesintervallet kortare.

Att tänka på inför mätarbyte

Se till att avstängningsventilerna före och efter mätarplatsen fungerar. Mätarplatsen skall vara lättåtkomlig, ta bort möbler och lådor som ställts i vägen.

Avstämning mot fakturerad förbrukning

Den nedtagna mätaren lämnas till ett ackrediterat kontrollorgan för provning. Mätarbytet med mätarställning och datum registreras i vårt faktureringssystem. Mätarställningen på den nedtagna mätaren jämförs med den volym vi fakturerat dig på de periodiska fakturorna. Om du betalat för mycket eller för lite korrigeras det på nästkommande faktura.

Oljud efter mätarbyte?

Ibland kan oljud uppstå i dina vattenrör efter mätarbyte. Din nya vattenmätare är försedd med en backventil som skyddar mot återströmmande vatten. Det kan upplevas som att det är backventilen i vattenmätaren som orsakar tryckstötarna, men det kommer från VA-installationen. Tryckstötarna är inte större än de var innan backventilen monterades.

Skillnaden är att innan backventilen monterades fortplantade sig tryckstöten till hela ledningsnätet som fungerade som en stor tryckutjämnare. Nu stannar tryckstöten kvar i byggnadens installation där den eventuellt behöver åtgärdas.

Tryckslag i ledningar uppstår när ett vattenflöde med en viss hastighet plötsligt stoppas upp. Typiskt sådan avstängning sker i disk- och tvättmaskiner samt i vissa engreppsblandare. Andra vanliga fel är stora neddimensioneringar av kopparledningar som ger stora hydrauliska effekter.

För att få bukt med problemet kan en VVS-firma montera en tryckslagsdämpare i fastighetens VA-installation. Detta är en åtgärd som fastighetsägaren själv ombesörjer och bekostar. Huvudmannen har inget ansvar för tryckslag orsakade av VA-installationen.

Digitala vattenmätare

Kretslopp & Vatten har nu börjat introducera digitala vattenmätare i vårt sortiment. Dessa mätare kommer vi kunna fjärravläsa. Vattenmätarna kommer kunna larma Kretslopp & Vatten om:

  • läckage efter mätarplats
  • för låg temperatur vid mätarplats, det vill säga risk för att mätaren fryser
  • akustiskt brus, det vill säga läckage före mätarplats antingen på privata eller kommunala servisledningen eller ute på huvudledningen i gatan

Vid larm som är efter mätarplats eller läckage som är på den privata servisledningen kommer du som fastighetsägare att anmodas att åtgärda läckaget.

Årsförbrukning baserad på mätaravläsning

Under april månad varje år skickas mätaravläsningskort ut från Kretslopp & Vatten. Mätaravläsningen används för att få fram en årsförbrukning som din fakturering beräknas på. Resulterar avläsningen i en oväntat hög förbrukning, så blir du kontaktad av Kretslopp & Vattens administration. En förändring i årsförbrukningen kan bero på många olika saker, kanske har man blivit fler eller färre i hushållet eller någon kran eller toalett står och droppar.

Mätarverkstaden

Telefon:
0521-72 24 92

Telefon:
0521-72 12 63

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 januari 2024