Gå till innehåll

Verktygsfält

Ändra fastigheter

Fastigheter kan ändras på olika sätt. Det är möjligt att överföra mark mellan fastigheter men även att dela eller lägga ihop fastigheter. Detta sker genom en lantmäteriförrättning.

Nedan beskrivs några av de vanligaste förrättningstyperna:

När mark eller en byggnad ska överföras från en fastighet till en annan görs detta genom fastighetsreglering. Med en fastighetsreglering är det även möjligt att bilda och hantera samfälligheter och servitut.

Nedan följer några exempel på ändringar som en fastighetsreglering innebär:

  • En hel eller del av en fastighet överförs till en annan fastighet.
  • En eller flera fastighetstillbehör, exempelvis en byggnad eller en brygga, överförs från en fastighet till en annan.
  • Ett servitut, det vill säga rätten för en fastighet att använda en annan fastighet, kan bildas, ändras eller tas bort.
  • En samfällighet, det vill säga mark gemensamt ägd av flera fastigheter, kan bildas, ändras eller tas bort.

Det finns två olika sätt att dela en fastighet, antingen genom avstyckning eller genom klyvning. Det förstnämnda är det vanligaste sättet.

Avstyckning

Avstyckning innebär att mark avskiljs från en fastighet (stamfastighet) och bildar en ny egen fastighet (styckningslott). Detta är vanligast vid överlåtelse av mark för nybyggnation eller vid befintlig bebyggelse.

Vid en avstyckning kan du ansöka om att styckningslotten ska vara inteckningsfri. Detta innebär att stamfastighetens inteckningar inte gäller i styckningslotten. Ifall fastigheterna inte ska ha samma ägare är detta fördelaktigt men det kan kräva medgivande från kreditgivare.

Bildande av servitut är vanligt vid avstyckning. Oftast rör det sig om att styckningslotten behöver rätt att använda väg, vatten eller avlopp över stamfastigheten.

Vid överlåtelse måste den nya ägaren ansöka om lagfart för berörd fastighet.

Klyvning

En klyvning innebär att en fastighet som ägs av flera personer delas upp så att en eller flera delägare får en egen ny fastighet (klyvningslott), samtidigt som den ursprungliga fastigheten avregistreras. Utgångspunkten är att klyvningslotternas värde ska motvara respektive delägares andel i fastigheten.

Vanligtvis behöver du inte söka lagfart på de nya fastigheterna. Undantaget är om en av delägarna har överlåtit sin andel måste den nya ägaren söka lagfart på den nya fastigheten.

Flera fastigheter kan läggas ihop till en ny fastighet om de ägs av samma ägare. Denna åtgärd kallas sammanläggning.

För att en sammanläggning ska vara möjlig krävs det att ägaren har lagfart på alla fastigheter som ska slås samman. Ifall fastigheterna ägs av flera delägare krävs att varje delägare har lika stor andel i varje fastighet.

Du behöver inte ansöka om lagfart för den nya fastigheten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 februari 2023