Gå till innehåll

Verktygsfält

Arbetsgång vid lantmäteriförrättning

Det är du, i egenskap av fastighetsägare eller rättighetshavare, som kan ansöka om att en lantmäteriförrättning ska göras.

Du skickar in en skriftlig ansökan där du beskriver vad du vill ha gjort och vilka fastigheter som berörs. Ansökan ska skrivas under av dig – är ni flera som äger fastigheten ska alla delägare skriva under. Om du har ett ombud som skriver under ansökan åt dig ska det finnas en fullmakt. Se mer om hur du ansöker på sidan Ansökan om lantmäteriförrättning.

Lantmäterimyndigheten utreder om det går att genomföra åtgärden enligt gällande lagstiftning. I utredningen måste vi ta hänsyn till gällande planer och andra bestämmelser som till exempel strandskydd. Om det behövs samråder vi med andra myndigheter. Vi kontrollerar även om andra berörs genom servitut, nyttjanderätter, inteckningar med mera. I vissa fall kan även kreditgivares samtycke behöva inhämtas.

Ibland är det nödvändigt att lantmätaren och de som berörs (sakägarna) träffas för att diskutera åtgärden innan lantmäterimyndigheten fattar beslut. Det är viktigt att veta att lantmäterimyndigheten är helt opartisk. I första hand försöker vi hitta lösningar som alla kan enas om, men när fastighetsägare inte kommer överens gör lantmäterimyndigheten en opartisk prövning utifrån gällande lagregler. Om berörda parter har skrivit en överenskommelse kan förrättningen normalt genomföras utan sammanträde.

I de flesta fall krävs någon form av fältarbete. Detta inleds ofta med att lantmätaren tar kontakt med sakägarna och bestämmer en tid för att träffas på platsen. Om nya gränser ska bildas mäts dessa in av lantmätaren och i de flesta fall sätts nya gränsmarkeringar. Även gamla gränsmarkeringar letas upp och mäts in om det behövs för förrättningen. Av det inmätta materialet framställer vi sedan en karta.

När alla arbetsuppgifter i ärendet är klara fattar lantmäterimyndigheten ett antal beslut (fastighetsbildningsbeslut, ersättningsbeslut, fördelning av förrättningskostnader med mera). Dessa beslut redovisas i ett protokoll. Alla sakägare, byggnadsnämnden och i vissa fall länsstyrelsen underrättas om besluten. Om någon är missnöjd med ett beslut kan det överklagas till mark- och miljödomstolen.

Om förrättningsbesluten inte överklagas inom fyra veckor från avslutningsdagen vinner förrättningen laga kraft och registreras i fastighetsregistret. Besluten blir då gällande mot andra parter och det är till exempel möjligt att söka lagfart på en nybildad fastighet och sedan belåna den.

När förrättningen vunnit laga kraft skickas en kopia av karta och beslut samt en faktura till dig. Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 februari 2023