Gå till innehåll

Verktygsfält

Oklara gränser, ägande och rättigheter

Finns det en osäkerhet kring gränsers läge, vem som äger marken eller vad det finns för rättigheter i området? Lantmäterimyndigheten är behjälpligt med att lösa olika oklarheter vilket du kan läsa mer om nedan.

De flesta gränser har vid sitt ursprung märkts ut på något sätt men dessa gränsmärken kan vara svåra att hitta eller så har de försvunnit. Gränserna kan tillfälligt stakas ut genom en enklare gränsutvisning.

Det får inte finnas några juridiska tveksamheter om gränsens läge för att en gränsutvisning ska vara möjlig. Arbetsresultatet vid en utvisning är inte rättsligt bindande. Är berörda fastighetsägare inte överens bör man istället ansöka om en gränsutmärkning/gränsbestämning.

I vår kommun utförs gränsutvisningar av mätningsingenjörerna på
Kart- och Geodata.

Ett gränsmärke som har försvunnit kan i vissa fall markeras på nytt genom en åtgärd benämnd särskild gränsutmärkning. Berörda fastighetsägare kallas till platsen i samband med att markeringen sätts ut. Även tidigare omarkerade gränspunkter kan markeras och kompletterande gränsmärken kan sättas ut i en gränslinje.

Det får inte finnas några juridiska tveksamheter om gränsens läge för att en särskild gränsutmärkning ska vara möjlig. En gränsutmärkning dokumenteras och beslut fattas. Utmärkningen blir rättsligt bindande för framtiden.

Viktigt att tänka på är att gränsmarkering är en uppgift som enbart lantmäterimyndigheten får utföra. Gränsmärken som grundar sig på något annat underlag saknar rättsverkan. Om ett gränsmärke rubbas av grävarbeten, fordon/maskiner eller annat så får du inte på egen hand sätta tillbaka den där du tror den stod.

Ifall det finns juridiska tveksamheter om gränsens läge är det möjligt att få denna bestämd genom att ansöka om en fastighetsbestämning. Lantmäterimyndigheten utreder vilket underlag som ligger till grund för gränsens läge och kallar sedan berörda fastighetsägare till platsen. När alla fört sin talan så markeras, dokumenteras och beslutas var gränsen går. Bestämningen blir rättsligt bindande för framtiden.

Genom en fastighetsbestämning går även att bestämma huruvida servitut eller ledningsrätter överhuvudtaget gäller samt vilken omfattning det har, om byggnad ingår i äganderätten till fastigheten där den är belägen samt vilken omfattning gemensamhetsanläggningar har.

Viktigt att tänka på är att gränsmarkering är en uppgift som enbart lantmäterimyndigheten får utföra. Gränsmärken som grundar sig på något annat underlag saknar rättsverkan. Om ett gränsmärke rubbas av grävarbeten, fordon/maskiner eller annat så får du inte på egen hand sätta tillbaka den där du tror den stod.

Äldre privat delning av mark kan av lantmäterimyndigheten i vissa fall ges rättslig verkan, det vill säga legaliseras. Legaliseringen innebär att den privata delningen erkänns som fastighetsbildning.

När äganderätten till en fastighet är oklar, exempelvis att lagfaren ägare saknas, kan lantmäterimyndigheten utföra en äganderättsutredning för att röja den oklarheten.

Finns det övriga frågetecken kring fastigheter, samfälligheter, rättigheter, vatten och fiske med mera så svarar Lantmäterimyndigheten på dessa. Vissa fall kan dock kräva en utredning för att kunna ge ett svar. I sådana fall får du möjlighet att beställa en sådan mot en uppdragskostnad.

Resultatet av vissa utredningar registreras i fastighetsregistrets text- och kartdel för att komplettera registret med information som inte funnits tidigare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 februari 2023