Gå till innehåll

Verktygsfält

Tillståndsplikt inre zonen GÄVSO

Vad säger vattenskyddsföreskriften?

Enligt 7 § i föreskrifterna för GÄVSO (Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde) krävs det tillstånd för att släppa ut avloppsvatten. Tillståndsplikten gäller för de avloppsanläggningar som släpper ut sitt avloppsvatten inom den inre zonen av GÄVSO. De avloppsanläggningar som har ett avloppstillstånd med stöd av Miljöbalken behöver inte ansöka om tillstånd. Genom hemsidan till GÄVSO kan du få mer information om vattenskyddsområdet och se om din fastighet ligger inom den inre zonen.

När ska ansökan om tillstånd skickas in?

Ansökan om tillstånd enligt GÄVSO ska skickas in till oss på Miljö- och byggnadsförvaltningen senast den 30 juni 2024.

Var finns blanketten för ansökan?

Det finns en e-tjänst och blankett för ansökan. Genom att använda e-tjänsten kommer ansökan och tillhörande bilagor skickas in till oss per automatik. Om ni gör ansökan genom blanketten behöver ni posta ansökan med tillhörande bilagor eller skicka in dem till Miljö och Hälsa genom e-post.

Hur ser handläggningstiden och ärendegången ut?

Ansökan kommer behandlas så fort det går. Det har räknats med att minst 215 ansökningar kommer komma in till oss och av dem kommer 50 stycken prövas under år 2024. Resterande kommer troligtvis prövas under år 2025.

Om avloppsanläggningen bedöms vara tillfredsställande gällande sin nuvarande utformning för att rena avloppsvattnet kommer ett tillstånd upprättas för utsläppet.

Har avloppsanläggningen en mindre brist kan ett föreläggande om åtgärd upprättas. När åtgärden är vidtagen kan ett tillstånd tas fram. Föreläggandet kommer hanteras i ett separat tillsynsärende.

Har avloppsanläggningen brister så att ett tillstånd inte kan utfärdas kommer ansökan att avvisas. Ett beslut om förbud mot utsläpp av spillvatten kommer då att utfärdas i ett separat tillsynsärende. Fastighetsägaren får normalt sett två år på sig att uppfylla förbudet. Möjliga lösningar kan vara att ansöka om en helt ny avloppsanläggning eller visa att spillvatten inte släpps ut till befintlig avloppsanläggning.

Vad krävs för att kunna få ett tillstånd?

Avloppsanläggningen behöver ha en god funktion och vara hel. För en markbaserad rening krävs att slamavskiljaren är hel och har förmågan att avskilja slammet i tillräcklig utsträckning. Efter slamavskiljaren behöver en efterföljande rening kunna dokumenteras. Denna efterföljande rening ska helst ha en fördelningsbrunn mellan slamavskiljaren och den markbaserade reningen. Det behöver finnas luftningsrör till den markbaserade reningens spridarledningar. Det får inte förekomma någon dålig lukt eller större mängder med vatten i den markbaserade reningen.

Sjävtest

På Avloppsguiden finns självtestet “Är ditt avlopp grönt, gult eller rött”. Informationsbladet kan hjälpa er att själva bedöma i vilket skick er avloppsanläggning är i.

Krav på åtgärder

I vissa fall kan åtgärder behöva vidtas för att kunna få en tillräckligt fungerande avloppsanläggning där ett tillstånd kan ges. Åtgärder kan exempelvis handla om att den markbaserade reningen kan behöva undersökas närmare för vilken utformning den har. Det kan även bli aktuellt med att förnya vissa delar av avloppsanläggningen såsom t-rör och luftningsrör om brister i de delarna uppkommer.

Vid en prövning kommer avloppsanläggningen behöva uppfylla hög skyddsnivå för hälsoskyddet, då utsläppet sker inom den inre zonen. Det innebär att avloppsvattnet behöver ha en förlängd uppehållstid i avloppsanläggningen. Det innebär eventuellt att en slamavskiljare och markbädd inte är tillräckligt inom denna skyddsnivå, ett efterbehandlingssteg kan därför behövas. Ett sådant efterbehandlingssteg kan bestå av ett resorptionsdike, rotzonsanläggning eller dylikt. Om sådan åtgärd behöver vidtas, kan ni ansöka om detta där ni lägger till ett nytt reningssteg till den befintliga avloppsanläggningen.

Test av grundvattennivå

Grundvattennivån behöver undersökas för att bedöma om avloppsanläggningen har ett tillräckligt skyddsavstånd. Det ska finnas ett skyddsavstånd om minst 1 meter mellan grundvattnets högsta nivå och spridarledningen i en markbaserad rening. Detta kan undersökas genom en provgrop eller grundvattenrör.

Information om skyddsnivåer och annan vägledning hittarna på hemsidorna till Hav- och vattenmyndigheten och Avloppsguiden. I Hav- och vattenmyndighetens allmänna råd HVMFS 2016:17 regleras skyddsnivåer och andra krav. Genom avloppsguidens checklista “Är ditt avlopp, grönt, gult eller rött” kan du få en indikation på vilken status din avloppsanläggning har.

Avgift

En avgift kommer att tas ut för prövningen oavsett om den resulterar i ett tillstånd eller krav på åtgärder. Avgiften tas ut enligt timtaxa. För mer information om avgiften, se avsnitt 8A i ansökningsblanketten eller e-tjänsten. Om ett tillsynsärende kommer startas kommer även en avgift tas ut i detta ärende.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 mars 2024