Gå till innehåll

Verktygsfält

Revisorer

Kommunrevisorerna är valda av kommunfullmäktige efter förslag från de politiska partierna. Ordföranden i revisionen väljs från oppositionen. De är oberoende och opartiska, bedriver revisionsarbetet självständigt och omfattas av reglerna för tystnadsplikt. Till sin hjälp har de sakkunniga biträden (yrkesrevisorer).

Uppdraget

Revisorerna har kommunfullmäktiges uppdrag och ska utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder.

Revisorerna uppgift är att vara medborgarnas förlängda arm in i den kommunala verksamheten och verka för medborgarnas bästa. De arbetar med granskning, främjar effektiviteten, kontrollerar den kommunala verksamheten och ekonomin. Deras uppgifter anges i kommunallagen.

Lekmannarevisorerna granskar på motsvarande sätt bolagen.

Resultatet av granskningen redovisas i rapporter.

Revisorerna lämnar en revisionsberättelse till kommunfullmäktige när granskningen av ett verksamhetsår är klar.

Revisionsberättelsen innefattar en bedömning av om resultaten i verksamheten är förenliga med fullmäktiges beslut om mål, såväl de finansiella målen som målen för verksamheterna.

I revisionsberättelsen ska särskilda iakttagelser, bedömningar och uttalanden som rör kommunstyrelsen, enskilda nämnder eller bolag tydligt framgå. För att ge en så bred helhetsbild som möjligt av kommunens verksamhet så bifogas sakkunnigas rapporter samt granskningsrapporter avseende de kommunala företagen till revisionsberättelsen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 augusti 2023