Gå till innehåll

Verktygsfält

Starta enskild verksamhet

Den som vill starta enskild verksamhet ska ansöka om ett godkännande hos kommunen där verksamheten ska bedrivas.

Verksamheten kan bedrivas som förskola, fritidshem eller som pedagogisk omsorg. Kommunen ska ge ett godkännande om verksamheten uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande offentlig verksamhet. Kommunen ska ge bidrag till godkänd verksamhet.

Förskoleverksamheten avser barn som inte går i skolan och kan bedrivas i form av förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem). Skolbarnsomsorgen avser barn till och med tretton år som går i skolan och kan bedrivas i form av fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Vem kan driva enskild verksamhet

Föräldrakooperativ
En sammanslutning av föräldrar som gemensamt tar ansvar för omsorgen av sina egna och/eller andras barn.

Personalkooperativ
Personalen som arbetar i verksamheten äger och driver förskolan, fritidshemmet eller den pedagogiska omsorgen.

Ideell organisation
Verksamheten bedrivs av en etablerad ideell organisation som har exempelvis facklig, politisk, religiös, idrottslig eller kulturell verksamhet.

Andra organisationsformer
Verksamheten bedrivs exempelvis som enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. Beroende på vilken form du väljer att organisera din verksamhet på finns olika regler för skatt mm. Tänk på att du behöver F-skattsedel.

Du som vill starta eller utöka en fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet behöver godkännande av den kommun där du ska ha din verksamhet.

En enskild huvudman ska i god tid hos kommunen där verksamheten ska bedrivas ansöka om godkännande att bedriva fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk omsorg. Mer information finns i skriften "Godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, friliggande fristående fritidshem och fristående pedagogisk omsorg, tillsyn och insyn av fristående verksamheter. Vid ny ansökan ska ansökan och bilagor skickas in via Mina sidor - Ansökan om ny enskild verksamhet.

Undervisningslokal

Du som vill driva eller arrangera någon typ av verksamhet med undervisningslokaler behöver anmäla detta. Om du köper en redan etablerad verksamhet gäller inte den förra ägarens anmälan, utan du behöver skicka in en egen.

Från 1 januari 2019 skärptes kraven för enskilda huvudman som driver fristående förskolor eller fristående friliggande fritidshem. De skärpta kraven omfattar inte pedagogisk omsorg.

Kommunen ska bedöma ytterligare omständigheter i sin godkännandeprövning och kraven ska även vara en del av tillsynen.

Kommunen får ta ut en avgift för ansökningar om godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem samt utökning av befintlig verksamhet.
Enskilda huvudmän ska också anmäla förändringar inom ägar- och ledningsstrukturen senast en månad efter att förändringen genomförts.

Vid ny ansökan ska ansökan och bilagor skickas in via Mina sidor - Anmäl ändringar i ägar- och ledningsprövning.

De nya kraven som ska prövas

Kommunerna har redan ett godkännande- och tillsynsansvar för fristående förskolor och vissa fritidshem. Vad gäller godkännanden ska före lagändringen lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagligt negativa följder på lång sikt för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, dvs. kommunen. Denna prövning ska fortfarande göras. Det som är nytt är att kommunen utöver detta också ska göra vad som kallas en ägar- och ledningsprövning.

Enligt den nya lydelsen i 2 kap 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den enskilde

  1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten,
  2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
  3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.

Personkretsen som ska leva upp till kraven

Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning samt även andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet.
Enligt 2 kap. 5 a § skollagen ska prövningen ifråga om en juridisk person avse;

  • verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten
  • styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  • bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag
  • personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten

Insikt

Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska det finnas kompetens om de föreskrifter som krävs för att bedriva förskoleverksamhet/fritidshemsverksamhet (t.ex. om skollagen, arbetsrättsliga föreskrifter, arbetsmiljöföreskrifter, ekonomi m.m.). Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen.

Ekonomiska förutsättningar

Huvudmannen ska även ha ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Detta gäller både vid tillståndsprövning samt fortlöpande därefter.

Lämplighet

Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig för att kraven ska vara uppfyllda. Det som beaktas är viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse.

Kommunen har även rätt att ta ut en avgift för ansökningar om godkännande för fristående förskolor/fritidshem och även för utökning av verksamheten. Kommunen har ännu inte fattat beslut om avgifterna.

Det finns inga övergångsbestämmelser kring införandet av de skärpta kraven. Befintliga godkännanden behöver inte prövas på nytt men vid utökning av befintliga verksamheter ska de nya kraven prövas. Även inom ramen för tillsynen ska de nya kraven beaktas.
Ändringar av ägar- och ledningskretsen ska anmälas inom en månad.

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är från och med den 1 januari 2019 skyldig att anmäla detta till kommunen. Anmälan ska göras senast en månad efter att förändringen genomförts. Anmälan görs via Mina sidor - Ägar- och ledningsprövning som finns längst ner på sidan.

För att kunna söka bidrag för fristående och enskild verksamhet i Vänersborgs kommun måste du ha ett tillstånd som huvudman att du får bedriva denna verksamhet. Fristående grundskolor och fritidshem får ansöka om tillstånd hos Skolinspektionen och fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg får ansöka om tillstånd/beslut hos kommunen. Tänk på att ansökan har en handläggningstid.

Ansökan om bidrag för nästkommande år görs via Mina sidor - Bidragsansökan för extern verksamhet.

Denna e-tjänst omfattar ansökan om bidrag för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola årskurs 1-9, anpassad grundskola samt fritidshem.

Om du tidigare har fått bidrag görs ansökan senast 1 september året innan bidragsåret, för att detta ska kunna tas med i förvaltningens detaljbudgetarbete inför det nästkommande budgetåret.

Bidragsbeslut meddelas efter att barn- och utbildningsnämnden tagit beslut om bidragsbelopp avseende fristående och enskilda verksamheter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 mars 2024