Gå till innehåll

Verktygsfält

Taxor och avgifter för äldreomsorg och personligt stöd och omsorg

Avgifterna gäller både för dig som bor hemma och för dig som bor i särskilt boende.

Det är din inkomst och hyra som ligger till grund för din avgift. Makars inkomst slås ihop och delas sedan på två.

Maxtaxa 2024

Du betalar aldrig mer än maxtaxan, som för närvarande är 2 575 kr. I maxtaxan ingår hemtjänst, omvårdnadsavgift, boendestöd, trygghetslarm och kommunal primärvård.

Har du bara trygghetslarm betalar du 375 kr/månad. Har du bara kommunal primärvård betalar du 200 kr/besök eller max 400 kr/månad.

Om avgiftsutrymmet är mindre än 2 575 kr, kan din avgift reduceras.

Avgifter 2024

 • Hemtjänstavgift
 • Trygghetslarm
 • Kommunal primärvård
 • Boendestöd

För att fastställa en avgift måste ett avgiftsutrymme räknas fram.

Maxtaxa – högsta avgift är 2 575 kr.

Exempel på uträkning avgiftsutrymme:

Ensamstående över 65 år

Inkomst efter skatt

10 500 kr

Bostadstillägg

+1 500 kr

Hyra

- 6 000 kr

Summa

= 6 000 kr

Minimibelopp

- 7 062 kr

Avgiftsutrymme

= 0 kr


Utifrån summan ovan kan avgiften bli 0 kr, eftersom den summan blir kvar.

Gift/sammanboende över 65 år

Inkomst efter skatt

12 500 kr

Inkomst efter skatt, maka/make

+10 700 kr

Delad inkomst

= 11 600 kr

Hyra (halva hyran var)

- 3 000 kr

Summa

= 8 600 kr

Minimibelopp

- 5 762 kr

Avgiftsutrymme

= 2 835 kr


Utifrån summan ovan blir avgiften 2 575 kr, eftersom den summan finns kvar i avgiftsutrymmet.

Trygghetslarm, 375 kr/månad (när det är förmånligare än maxtaxan).
Installationsavgift av nya larm: 175 kr/tillfälle.

Kommunal primärvård, 200 kr/besök eller max 400 kr/månad (när det är förmånligare än maxtaxan).

Vid sammanhängande frånvaro vid sjukhusvistelse, överstigande 7 dagar, tas ingen avgift ut, dock kvarstår avgiften för trygghetslarm hela månaden.

Inkomstförfrågan

För att räkna ut din avgift behöver vi bl.a uppgifter om din inkomst och hyra. Dessa uppgifter fyller du i på en blankett eller via e-tjänst (e-legitimation krävs). Blankett och e-tjänst för inkomstförfrågan hittar du under Relaterad information.

 • Hyra
 • Kost
 • Omvårdnad

För att fastställa en avgift måste ett avgiftsutrymme räknas fram.

Maxtaxa – högsta avgift är 2 575 kr.

Exempel på uträkning avgiftsutrymme:

Boende i gruppboende

Inkomst efter skatt

10 500 kr

Bostadstilägg

+ 1 500 kr

Hyra

+ 1 500 kr

Summa

= 6 000 kr

Minimibelopp

- 7 062 kr

Avgiftsutrymme

= 0 kr


Utifrån summan ovan kan avgiften bli 0 kr, eftersom den summan blir kvar.

Vid sammanhängande frånvaro vid sjukhusvistelse, överstigande
7 dagar tas ingen omvårdnadsavgift ut. Avdrag för kost görs på hela frånvarodagar från dag 1. Om du är bortrest är det 30 dagars karens på omvårdnadsavgiften.

Slutstäd inom vård och omsorg: Vid flytt, eller om person avlider, debiteras en avgift på 1 115 kr.

Inkomstförfrågan

För att räkna ut din avgift behöver vi bl.a uppgifter om din inkomst och hyra. Dessa uppgifter fyller du i på en blankett eller via e-tjänst (e-legitimation krävs). Blankett och e-tjänst för inkomstförfrågan hittar du under Relaterad information.

Dubbel bostadskostnad

Det finns möjlighet att ansöka om ekonomisk prövning för dubbel bostadskostnad om du inte har tillgångar som överstiger ett basbelopp. Efter ekonomisk prövning kan bistånd beviljas för omvårdnadsavgiften på gruppboendet under högst tre månader.

Blankett för ansökan om reducering av omvårdnadsavgift vid dubbel hyra hittar du under Relaterad information.

Matdistribution, 7 portioner per vecka 1 878 kr/månad
Utkörningsavgift för matdistribution är 120 kr/månad

Lunch vid dagverksamhet och daglig verksamhet 63 kr/måltid
Kaffe 12 kr/tillfälle

Kostabonnemang i gruppboende 3 755 kr/månad.

Avvikelser kan förekomma.

Hemtjänst, vårdavgift och boendestöd vid frånvaro.

Vid sammanhängande frånvaro vid sjukhusvistelse överstigande 7 dagar tas ingen avgift ut.

Övrig frånvaro är avgiftsfri först efter 30 sammanhängande frånvarodagar. Avdraget görs från dag 31. För varje därpå följande frånvarodag reduceras avgiften med 1/30-del.

Kostavgift tas ut för personer på korttidsboende med 125 kr/dygn. Om vårdtagaren inte har hemtjänst, tas en avgift ut med 1/30 per dag av fastställt avgiftsutrymme per månad, dock högst 86 kr/dygn.

Insatser enligt Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) är kostnadsfria. Det innebär att du inte betalar någonting för insatserna korttidstillsyn för barn och ungdomar över 12 år, avlösarservice i det egna hemmet, korttidsvistelse/stödfamilj, daglig verksamhet, biträde av kontaktperson, ledsagarservice och biträde av personlig assistent. Vad gäller insatsen bostad med särskild service är själva stödet avgiftsfritt men du betalar för hyra och dina personliga omkostnader.

Köpt plats utanför kommunen
Bostad med särskilt service för barn och unga LSS 9:8 (idag köpt plats utanför kommunen). I dessa beslut tas avgift ut som i storlek motsvarar underhållsbidraget av varje förälder. Uträkning sker utefter SKR:s mall samt respektive underhållsbidrag för varje förälder.

0-6 år: 1 673 kr

7-15 år: 1 823 kr

15 år: 2 223 kr

Ny uträkning görs månaden efter man fyllt år.

Har du insatser i form av boendestöd betalar du enligt Socialnämndens gällande hemtjänsttaxa, eftersom dessa båda insatser jämställs och beslutas enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Bor du i en gruppbostad eller servicebostad betalar du för de måltider som du beställt genom boendet. Detsamma gäller för de måltider som du beställt när du exempelvis är på daglig verksamhet eller när du är på korttidsvistelse. Debitering sker utifrån Personligt stöd och omsorgs fastslagna måltidsabonnemang.

Resor till och från daglig verksamhet kostar 669 kr/mån. Reser du på en aktivitet i verksamhetens regi, exempelvis om du gör en utflykt tillsammans med andra, betalar du för detta.

Besök på våra aktivitetshus är avgiftsfritt.

Följande avgifter kommer att gälla från 1 januari 2024

 • Installationsavgift vid nya larm 175 kr
 • Borttappad larmklocka 560 kr
 • Utkörningsavgift vid matdistribution 120 kr/månad
 • Slutstäd, särskilda boenden inom vård och omsorg och särskilda boenden inom personlligt stöd och omsorg 1 115 kr.

För att räkna ut din avgift behöver vi bl.a uppgifter om din inkomst och hyra. Dessa uppgifter fyller du i på en blankett som du skriver ut eller elektronisk på din dator (e-tjänst).

Blankett och e-tjänst för inkomstförfrågan hittar du under Relaterad information.

E-tjänst kräver e-identifiering: Bank ID, Nordea e-legitimation, Mobilt Bank ID

Inom äldreomsorg och personligt stöd och omsorg kan du som privatperson använda två olika former av E-tjänster för att betala fakturor till Vänersborgs kommun.

 • Autogiro - fakturabeloppet dras automatiskt från det konto som du uppger.
 • E-faktura - dina fakturor får du i elektronisk form direkt till din Internetbank.

Betala dina fakturor med Autogiro eller E-faktura

Information och kontakt

Vid frågor om avgifter är du välkommen att kontakta någon av våra avgiftshandläggare, se under Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 januari 2024