Gå till innehåll

Verktygsfält

Häckar och buskage

För att öka trafiksäkerheten, bland annat genom att förbättra sikt, framkomlighet och underlätta gatuunderhållet, uppmanas alla fastighetsägare att beskära sina träd, buskar och häckar. Fastighetsägaren har själv ansvaret för att minska olycksriskerna.


Plan- och bygglag 2010:900: 8 kap. 15 §, En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

På hörntomt inom "frisiktstriangel" får inte häckar, buskar eller andra sikthinder vara högre än 80 cm. Ett och annat träd får finnas inom frisiktstriangeln om inte grenar skymmer sikten.

För dig som har tomtutfart rekommenderar vi en frisiktstriangel med sida 2,5.

Högsta tillåtna höjd på växtlighet i korsning och utfart.

Över gång- och cykelbana måste växtligheten tas bort upp till 3,2 meter över gatuplanet för att undvika skador på fotgängare och cyklister, inte skymma sikten och dölja vägmärken samt underlätta gaturenhållning och snöröjning.

Över körbana måste den fria höjden vara 4,6 m över gatuplanet.

OBS! Uthängande grenar och häckar får inte inkräkta på gångbanan eller körbanan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 april 2024