Gå till innehåll

Verktygsfält

Parkering

I Vänersborg kan du parkera gratis. Det finns inga parkeringsavgifter eller datumparkeringar. Vissa företeelser är dock viktiga att känna till såsom användningen av parkeringsskiva och 24-timmarsregeln.

Parkeringar för rörelsehindrade

Här finns parkering för rörelsehindrade:

Ort

Adress

Brålanda

Storgatan vid ICA-Cypressen

Vargön

Storegårdsvägen vid ICA-Älgen

Vargön

Nordkroksvägen vid Vårdcentralen

Vänersborg

Se mer i parkeringskartan. Länk längre ner på denna sida

Parkeringsskiva

I de centrala delarna av Vänersborg på platser där parkeringstiden är begränsad till 1-4 timmar ska parkeringsskiva användas där detta är angivet på ett vägmärke. Parkeringsskivan ställs in på ankomsttiden (avrundat till närmast kommande hel eller halv timma) och fordonet får sedan stå uppställt under tiden som är angiven för platsen. Parkeringsskivans inställning får inte ändras under pågående parkering. Parkeringsskivan kan köpas i de flesta centrumbutikerna. Den kan sedan användas varje gång du parkerar i Vänersborg.

Några generella parkeringsregler

På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser och inom vägområde för allmän väg får fordon parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag om ingent annat anges med en tilläggstavla. Observera att det enligt Trafikförordningen inte är tillåtet att parkera i terräng. Alla ytor vid sidan av gator, vägar och anlagda parkeringsytor räknas som terräng. Dessa ytor kan därmed vara grus-, asfalt- eller grönytor.

  • Du får inte stanna eller parkera så att fara kan uppstå.
  • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.

Långtidsparkering

I Vänersborg finns tre parkeringar där man kan parkera upp till sju dagar:

  • Pendelparkeringen vid järnvägsstationen i Öxnered
  • Vänersborgs järnvägsstations pendelparkering på Vassbotten
  • Parkeringen på Sanden (10 platser)

Utöver det kan man ansöka om långtidsparkering för personbil klass 1 hos kommunens trafikingenjörer om man behöver stå längre än sju dagar eller om samtliga sjudagarsplatser är upptagna. Parkering kan då även medges på annan plats än de ovan. Kontakta Vänersborgs Kommun 0521-72 10 00 och be att få prata med trafikingenjör för att ansöka om långtidsparkering alternativt kontakta trafikingenjör via mejl nedan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 maj 2024