Gå till innehåll

Verktygsfält

Brandskydd och sotning

Kommunen har det övergripande ansvaret för att det sker brandskyddskontroll och rengöring (sotning) i brandförebyggande syfte.

Vem har ansvaret?

Kommunen har det övergripande ansvaret för att det sker brandskyddskontroll och rengöring (sotning) i brandförebyggande syfte.

Fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd och ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Det innebär bland annat att du måste se till att minimera risk för soteld eller andra eldstadsrelaterade bränder. Mer information om detta finns på sidorna "Eldning inomhus" och "Brandvarnare".

Som fastighetsägare är du också skyldig att anmäla till sotningskontoret:

  • förändringar om exempelvis byte av bränsleslag eller annat som kan föranleda ändring av sotnings- eller kontrollfristerna
  • om du slutar använda pannan/kaminen till följd av byte av värmekälla till exempelvis värmepump.

Detta framgår av lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:789) samt i Statens räddningsverks föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2005:9)

Vad kostar sotningen?

Sotningstaxan bestäms av kommunfullmäktige i kommunen där fastigheten finns. Detsamma gäller avgiften för brandskyddskontrollen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 februari 2024