Gå till innehåll

Verktygsfält

Eldning av trädgårdsavfall

Från och med 1 januari 2024 är det nya regler i avfallsförordningen som påverkar hur trädgårdsavfall ska hanteras. Syftet med de nya reglerna är att förbränningen ska minska kraftigt och att materialåtervinningen ska öka.

Exakt hur den nya lagstiftningen ska tolkas är i dagsläget oklart och analys av rättsläget pågår.

Vänersborgs kommun har sedan tidigare lokala regler för hur eldning av trädgårdsavfall får ske och bedömer att dessa kan fortsätta tillämpas tills dess att frågan utretts vidare.

Hur kan du ta hand om ditt trädgårdsavfall

  • Kompostera avfallet i din trädgård och få bra gödsel och jord till odlingar och gräsmatta.
  • Beställ ett kärl för trädgårdsavfallet och låt Kretslopp & Vatten hämta det varannan vecka mellan april och november. Kostnad för ett abonnemang, hittar du hos Kretslopp & Vatten, länk nedan.
  • Kör själv avfallet till Torpa Kretsloppspark.

Dispens för eldning av trädgårdsavfall

För närvarande behöver dispens alltså inte sökas så länge man förhåller sig till de lokala föreskrifterna.

Vad gäller för Valborgseldar

Utifrån bedömningen ovan görs även bedömningen att Valborgseldar är fortsatt tillåtna och dispens inte behöver sökas.

Förbud att elda

Tänk på att eldning aldrig ske i strid med de brandföreskrifter som gäller.

Under perioden 1 maj till och med 30 september är det till exempel förbjudet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan.

Föreskrifter inom Vänersborgs kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

I lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö står det följande:

§8 Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detalj[1]plan eller områdesplan är förbjuden under tiden 1 maj – 30 september.
Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Ta del av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö , i länk nedan.

Vänersborgs föreskrifter om avfallshantering

I Vänersborgs föreskrifter om avfallshantering, står det följande:

38§ Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges nedan och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.

39§ Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.

40§ Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas om det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.
Föreskrifter om förbud mot eldning, helt eller delvis, till skydd för människohälsa och miljö utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas.

Ta del av Föreskrifter om avfallshantering, i länk nedan.

Föreskrifter om eldningsförbud

Att beakta är även kommunens Föreskrifter om eldningsförbud, se länk nedan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 april 2024