Gå till innehåll

Verktygsfält

Skyddsvärda träd

Särskilt skyddsvärda träd

Träd som anses särskilt skyddsvärda uppfyller minst ett av nedanstående villkor, oavsett om träden lever eller inte:

  • Stammens diameter är mer än 1 meter (3,14 meter i omkrets) på det smalaste stället under brösthöjd.
  • Träden är mycket gamla; Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år och övriga trädslag äldre än 140 år.
  • Träden är grövre än 40 centimeter i diameter och har en väl utvecklad hålighet i stammen.
  • Träden är hamlade.
  • Träden hyser värdefulla arter

En anmälan om samråd bör göras vid åtgärder som riskerar att skada ett särskilt skyddsvärt träd. Anmälan görs till länsstyrelsen. För mer information se "Relaterad information" och Länsstyrelsens hemsida "Åtgärd i naturmiljön".

Biologisk mångfald

Många arter av mossor, lavar, svampar, fåglar, insekter med mera är beroende av gamla, grova träd för att själva kunna leva. Samtidigt är många av dessa arter sällsynta och rent av hotade eftersom det finns så få gamla träd kvar och det tar lång tid för nya träd att växa till sig. Det kan ta några hundra år innan ett träd får de riktigt höga naturvärdena.

De gamla träden är alltså väldigt viktiga för den biologiska mångfalden och det gäller såväl levande som döende och döda träd. Exempelvis sägs ofta att cirka tusen olika arter är knutna till trädslaget ek.

Kulturarv

Träden har också stor betydelse för stadsmiljö och landskapsbild samtidigt som de utgör ett viktigt kulturarv. De gamla, grova träden har blivit ganska ovanliga, men de som finns hittas ofta i anslutning till det äldre odlingslandskapet. Det kan vara i alléer, hagmarker, lövängar, parker, kring gårdar och på kyrkogårdar, men även i tätorter.

För några hundra år sedan fanns många fler gamla, grova träd. Bland annat eftersom eken länge var fredad eftersom dess virke skulle användas till krigsfartyg och därför tillhörde kronan. När krigsfartygen började byggas av stål upphörde fredningen. Nu finns bara en liten del av de gamla, grova träden kvar. Att antalet har minskat så kraftigt beror bland annat på att många träd avverkats eller skadats när tätorter och vägar byggts ut, men även på att marker som tidigare betats har vuxit igen. Ett träd som vuxit upp i ett öppet landskap klarar sig inte så bra när det växer upp skog runtomkring, eller när andra träd växer rakt upp i dess krona. Jämfört med övriga Europa, undantaget England, har Sverige ändå kvar ganska många gamla, grova träd. Vi har därför ett internationellt ansvar för att bevara dem.

Efterföljare

Det är också viktigt att spara träd som ännu inte blivit riktigt gamla och grova så att det finns nya generationer av träd när de som är gamla idag försvinner. Annars har arterna som är beroende av gamla träd ingenstans att ta vägen. Träd som sparas av den anledningen kallas ibland för efterföljare.

Skydda träd vid arbeten

När olika arbeten ska utföras är det viktigt att tänka på och skydda de träd som står nära. Det gäller såväl trädets stam och krona som dess rötter. Trädet har ofta ett rotsystem som är minst lika stort som dess krona. För att inte skada trädets möjligheter att ta upp vatten, syre och näring är det bland annat viktigt att inte köra med tunga maskiner eller gräva för nära trädet. Det gäller både gamla och unga träd. Annars kanske trädet skadas och dör. Länsstyrelsen har tagit fram en broschyr med riktlinjer som är bra att följa: "Skydda träden vid arbeten".

Symbolträd och naturminne

För att uppmärksamma hur värdefulla träden är har Vänersborgs kommun varit med i projektet "Värna skyddsvärda träd" tillsammans med fjorton andra kommuner i regionen. Projektet syftade till att sprida kunskap och information om de gamla trädens värde och behov av skydd och skötsel. Det finansierades med stöd av statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård, så kallat LONA-bidrag.

Inom projektet utsågs 2014 ett symbolträd för Vänersborgs kommun. Det var viktigt att hitta ett publikt läge och valet föll på en stor, gammal ask nära det nya vattentornet på Mariero i Vänersborg. Symbolträdet ska vara en symbol för alla de värdefulla grova, gamla träd som finns i vår närhet. Trädet är med sin omkrets på 3,76 meter en av de grövsta askarna som finns i kommunen.

Dessutom blev trädet skyddat som naturminne, vilket innebär att det ska sparas och inte får skadas. I kommunen finns även flera andra naturminnesmärkta träd som skyddades på 1940-, 50- och 60-talen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 oktober 2023