Gå till innehåll

Verktygsfält

Invasiva främmande växter

Invasiva främmande växtarter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du gör som privatperson spelar stor roll. Vissa arter är du som fastighetsägare skyldig att bekämpa på din egen mark. Detta gäller de arter som är upptagna på EUs förteckning över invasiva arter.

De vanligast förekommande arterna i Vänersborgs kommun som står med på listan är jättebalsamin och jätteloka.

Detta får du inte göra med invasiva arter upptagna på EU:s förteckning, enligt EU-förordning (1143/2014).

 • Importera
 • Sälja
 • Odla
 • Föda upp
 • Transportera
 • Använda
 • Byta
 • Släppa ut i naturen
 • Hålla levande

Hela listan på arter som är upptagna på EU:s förteckning finns under "Relaterad information".

Invasiva främmande arter har både introducerats medvetet och kommit hit oavsiktligt. Resultatet av att de saknar naturliga fiender eller är väldigt konkurrenskraftiga är att de rubbar ekosystemen och dess funktioner. Ett vanligt exempel med invasiva arter är att de har så stark växtkraft att de tränger undan eller skuggar ut den ursprungliga floran. En del arter är så nektarrika så att pollinatörerna i första hand väljer de invasiva arterna vilket gör att andra arter inte blir pollinerade i samma utsträckning.

Även andra invasiva arter som inte är med på listan kan behöva bekämpas både för den biologiska mångfalden men också för att rötter exempelvis kan växa in i rör och ledningar. Detta gäller till exempel arten parkslide.

Inrapportering från allmänheten är mycket viktigt i arbetet med att hindra förekomsten och spridningen av invasiva främmande arter. På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om hur du rapporterar in dina fynd.

Vad kan jag tänka på som privatperson:

Försäkra dig om att växten du köper inte är en art som är invasiv. Fråga din växthandlare vilka växter du kan köpa utan risk.

 • Lämna aldrig växtavfall i naturen
 • Tänk på hur du hanterar växtdelar, frön och jord så du inte riskerar spridning
 • Skaffa dig kunskap om hur du kan bekämpa invasiva arter på din mark och hur avfallet ska hanteras

På Naturvårdsverkets hemsida finns mer information om invasiva arter och om hur du hanterar växtavfall.

Har du frågor kring inlämning av avfall från invasiva växter kontakta Kretslopp & Vatten på kommunen.

Länsstyrelsen är den myndighet som ansvarar för att bekämpa invasiva främmande arter, och som inom sitt län svarar för tillsyn så att reglerna efterföljs. Kommunen ansvarar för bekämpning på kommunal mark av de arter som är upptagna på EU:s lista.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 november 2023