Gå till innehåll

Verktygsfält

Ändring av del av stadsplan nr 276 för handelsområde, gällande fastigheten Kajan 1

LAGA KRAFT

En bild som visar planområdets läge, markerat i rött.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av del av stadsplan nr 276 för handelsområde, gällande fastigheten Kajan 1. Planområdet ligger nära vattentornet i Torpaområdet och omsluts av Marierovägen och gång- och cykelväg. Väster om planområdet angränsar Marierovägens förskola.

Syftet med planändringen är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig handelsverksamhet inom fastigheten Kajan 1, genom att öka byggrätten och minska mark som inte får bebyggas (prickmark).

Planför­slaget var på samråd under perioden 22 juni – 31 augusti 2023. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning

Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 15 september – 11 oktober 2023 enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter har sammanställts och redogörs i ett granskningsutlåtande. Samrådet och granskningen syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Byggnadsnämnden antog planändringen den 31 oktober 2023 (BN § 118). Sammanträdesprotokollet har justerats. Beslutet offentliggjordes genom anslag på kommunens digitala anslagstavla den 2 november 2023.

Beslutet att anta ändring av stadsplan nr 276 för handelsområde, gällande fastighet Kajan 1 har därför fått laga kraft den 24 november 2023.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning för ändring Pdf, 879.2 kB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 456.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande Pdf, 197.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse Pdf, 245.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, laga kraft 1975-08-01 Pdf, 466.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar lämnas via planeringsingenjör Hamdi Alsayed, e-post:
hamdi.alsayed@vanersborg.se

BYGGNADSNÄMNDEN

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 november 2023