Gå till innehåll

Verktygsfält

Ändring av detaljplan för kvarteret Segmentet, Båbergs industriområde

LAGA KRAFT

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för kvarteret Segmentet, Båbergs industriområde. Planområdet ligger i Trestad Center och omfattar fastigheterna Segmentet 1 och Äspered 3:2. Planområdet avgränsas av Stampgatan, Äsperedsvägen och E45/väg 44.

Syftet med planändringen är att för fastigheten Segmentet 1 utöka byggrätten och komplettera tillåten markanvändningen med kontor. Den allmänna platsen på fastigheten Äsperöd 3:2 kommer anpassas till befintliga förhållanden.

Planför­slaget var på samråd under perioden 6 december 2022 - 10 januari 2023.
Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning. Samrådsförslaget finns att ladda ned under aktuella handlingar.

Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 27 mars - 26 april 2024 enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen. Nedan under aktuella handlingar hittar du granskningshandlingar.

Byggnadsnämnden antog planändringen den 14 maj 2024 (BN § 54). Sammanträdesprotokollet har justerats. Beslutet offentliggjordes genom anslag på kommunens digitala anslagstavla den 20 maj 2024.

Beslutet att anta ändring av detaljplan för kvarteret Segmentet, Båbergs industriområde har därför fått laga kraft den 11 juni 2024.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning för ändring Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 507.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande Pdf, 197.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen

Samrådsredogörelse Pdf, 250.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, laga kraft 1995-10-25 Pdf, 112.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar lämnas via planeringsingenjör Hamdi Alsayed, e-post:
hamdi.alsayed@vanersborg.se eller telefon 0521-72 11 94.

BYGGNADSNÄMNDEN

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juni 2024