Gå till innehåll

Verktygsfält

Upphävande av tomtindelning för fastigheten Näckrosen 1

LAGA KRAFT

Flygfoto som visar Näckrosen 1. Foto.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till upphävande av tomtindelning för fastigheten Näckrosen 1, Vänersborgs kommun. Planområdet ligger centralt i Vänersborg i korsningen mellan Edsgatan och Kungsgatan.

Avsikten med detta planarbete är att upphäva gällande tomtindelning för fastigheten Näckrosen 1 i syfte att genom en lantmäteriförrättning kunna avskilja handelslokalen i byggnadens gatuplan till en egen fastighet.

Planför­slaget var på samråd under perioden 20 februari - 16 mars 2023. Inkomna synpunkter har sammanställts och redogörs i en samrådsredogörelse. Samrådet syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Byggnadsnämnden antog Upphävande av tomtindelning för fastigheten Näckrosen 1 den 4 april 2023 (BN § 34). Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 13 april 2023.

Beslutet att anta upphävande av tomtindelning för fastigheten Näckrosen 1 har fått laga kraft den 4 maj 2023.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning för upphävande av tomtindelning Pdf, 835.2 kB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Samrådsredogörelse Pdf, 215.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Upplysningar lämnas via planeringsingenjör Hamdi Alsayed, e-post:
hamdi.alsayed@vanersborg.se eller telefon 0521-72 11 94.

BYGGNADSNÄMNDEN

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 maj 2023