Gå till innehåll

Verktygsfält

Klimatlöften 2024-2026

Exempelbild för undersida

Vänersborgs kommun har antagit nya klimatlöften för 2024-2026

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom kraftsamlingen ”Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om” som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen. Arbetet är en del i att nå målet om en fossiloberoende region 2030. Tidigare har satsningen genomförts ett år i taget under 2021 och 2022. Nu har ett omtag gjorts där listan med klimatlöften att välja bland utökats från 20 till 30 löften, och perioden för genomförande har förlängts till tre år.

Vänersborgs kommun har sedan starten 2021 varit med och antagit klimatlöften. Inför den nya omgången 2024-2026 har kommunen antagit så många som 24 av de 30 löftena som Klimat 2030 erbjuder länets kommuner att anta.

Klimatutsläppen behöver minska snabbare och kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Kommunernas klimatlöften består av 30 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. I hela länet har totalt antagits ca 800 löften. Klimat 2030 kommer att erbjuda stöd i genomförandet och ett bollplank för kommunerna, både med experter och med personer i andra kommuner som arbetar med samma frågor.

Kommunerna har antagit i snitt ca 16 löften. Vänersborgs kommun har en hög ambitionsnivå som antagit 24 löften. Det är viktigt att ta sig an klimatutmaningen på lokal nivå, och försöka få med sig så många som möjligt i det arbetet. Det är också viktigt med en hög ambitionsnivå för att kunna bidra till att de regionala klimatmålen i Västra Götaland nås, och att få en bra utväxling i kommunen.

Genomförandet av de nyligen antagna klimatlöftena startar i januari 2024. Under 2021 och 2022 har kommunerna i Västra Götaland tillsammans genomfört klimatlöften som beräknas minska utsläppen med drygt 75 000 ton koldioxidekvivalenter.

Dessa klimatlöften har Vänersborgs kommun antagit för 2024-26 (fetstilade är antagna):

 1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
 2. Vi har en koldioxidbudget.
 3. Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet.
 4. Vi finansierar investeringar genom grön obligation.
 5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
 6. Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning.
 7. Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn.
 8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
 9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
 10. Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn.
 11. Vi gör klimatsmarta inköp.
 12. Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
 13. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
 14. Vi arbetar med klimatstyrande parkering.
 15. Vi klimatväxlar tjänsteresor.
 16. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.
 17. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 18. Våra nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på entreprenader.
 19. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer och når angiven poängnivå.
 20. Vi arbetar med hållbart resande för våra anställda.
 21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
 22. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.
 23. Vi ökar livslängden på elektronik och möjliggör cirkulära flöden.
 24. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder.
 25. Vi använder cirkulära möbler.
 26. Vi erbjuder fastighetsnära insamling för återanvändning.
 27. Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa.
 28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.
 29. Vi bygger i trä.
 30. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 mars 2024