Gå till innehåll

Verktygsfält

Nätverk

Inom EU finns ett mycket stort antal nätverk som samlar aktörer och organisationer med intressen inom specifika områden eller frågor. Att delta i nätverk är dels en form av omvärldsbevakning och dels ett värdefullt sätt att knyta kontakter och hitta samarbetspartners för projekt. Vänersborgs kommun är för närvarande medlem i två nätverk.

Sweden Emilia Romagna Network

Vänersborgs kommun är medlemmar i Sweden Emilia Romanga Network (SERN) sedan 2006. SERN är ett nätverk mellan både offentliga och ideella aktörer i Sverige och i Italien och är det enda bilaterala nätverket i EU som sammanför samarbetspartners från både den norra och södra delen av Europa.

Målet med nätverket är att främja och stötta medlemmarna att utveckla långsiktiga samarbeten och partnerskap inom områden som till exempel utbildning, sysselsättning och lokal ekonomisk utveckling. Samarbetena som bedrivs inom nätverket finansieras av medlemmarna själva och/eller med hjälp av finansiering på exempelvis nationell nivå eller på EU-nivå.

I närområdet är förutom Vänersborgs kommun också Trollhättans kommun, Hushållningssällskapet Väst och Västra Götalandsregionen medlemmar i nätverket. I Italien finns motsvarande aktörer som de svenska partnerna samarbetar med. Totalt finns det idag 55 medlemmar i nätverket med en jämn fördelning mellan Sverige och Italien.

Tidigare projekt som genomförts inom nätverket är bland annat Demeter – ett projekt som syftade att öka samarbetet mellan skolor och gårdar (2018-2021), mobilitetsprojektet Early Childhood Education som arbetade med kompetenshöjning för förskolepersonal (2015-2016) och Health and Employability connects som syftade till att öka anställningsbarheten hos unga med försörjningsstöd (2015).

ICC-Intelligent Cities Challenge

Intelligent Cities (ICC) är ett initiativ från Europeiska kommissionen som stöder europeiska städer i den gröna och digitala omställningen av deras lokala ekonomier genom lokala gröna överenskommelser. ICC hjälper städerna att dra nytta av den senaste tekniken och samtidigt förbättra sin ekonomiska konkurrenskraft, sociala resiliens och EU-medborgarnas livskvalitet. ICC har tre typer av medlemmar: Kärnstäder, som är de främsta mottagarna av ICC-programmet; Mentorstäder, städer från EU och utanför EU med en dokumenterad meritlista som stödjer och inspirerar kärnstäder; Experter, experter och samordnare som ger riktad rådgivning och coachning och ser till att programmet uppfyller städernas behov.

I och med ICC vill EU-kommissionen skapa ett europeiskt nätverk med städer som nyttjar potentialen i ny teknik för att förbättra medborgarnas livskvalitet, säkerställa tillväxt, hållbarhet, och motståndskraft mot framtidens utmaningar. Ambitionen är att stimulera och främja ett hälsosamt, grönt och hållbart samhälle i städer, kommuner, regioner och EU i stort.

European Network of Social Authorities (ENSA)

Nätverket består av offentliga aktörer i europeiska städer och regioner som arbetar inom det sociala området och har varit aktivt sedan 1999. ENSA innebär en utmärkt möjlighet för medlemmarna att ta del av EU:s policyarbete och program och ger en plattform för att utveckla samarbeten inom olika områden. Mycket av nätverkets praktiska arbete sker i de fem olika temagrupperna: Äldre, Unga, Barn, Funktionsnedsatta samt Social inklusion.

Vänersborgs kommun anslöt sig till nätverket 2009 och det är socialförvaltningen som deltar i samarbetet från Vänersborgs sida. Mellan 2012-2014 koordinerade vi SOSEVO, ett projekt om volontärskap inom äldreomsorgen, som tillkommit till stor del genom kontakterna som ENSA har gett oss.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 mars 2024