Gå till innehåll

Verktygsfält

Erasmusackreditering

Vänersborgs kommun är en ackrediterad organisation inom Erasmus+ Skola sedan 2022. Syftet med ackrediteringen är att övergå från enskilda projekt till mer systematiskt, strategiskt och långsiktigt deltagande i Erasmus+programmet. Ackrediteringen ger möjlighet till regelbunden finansiering av mobilitetsprojekt under hela programperioden 2021-2027.

Projekt

Här kan du läsa om de projekt som Vänersborg deltar i tillsammans med andra europeiska partners.

INTEC

INTEC är ett Erasmus+ KA2 samarbetspartnerskap som pågår mellan 2023-2026. I ET2020 (European Education and Training 2020) understryks att det är avgörande att all förskolepersonal tar del av högkvalitativ grund- och fortbildning (CPD, Continual Professional Development) för att höja kvaliteten på förskoleverksamheten. Trots detta är alltså den största delen av utbudet utformat utifrån ett lokalt perspektiv.

Till skillnad från den utbildning och fortbildning som lärare för högre utbildningsnivåer (grundskola och gymnasium) får, är utbildningen av förskolepersonal i stor utsträckning begränsad till ett lokalt eller nationellt utbud. Det behövs ett radikalt annorlunda synsätt, där ett bredare europeiskt perspektiv implementeras, för fortbildning av personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg (ECEC, Early childhood education and care).

INTEC - SERN Länk till annan webbplats.

Mål

Projektets allmänna mål är att utveckla och sprida en innovativ metod för utbildning av förskolepersonal som bygger på en europeisk metod för fortbildning.

Projektet har följande specifika mål.

 1. Att skapa en transnationell CPD-kompetensplan för förskolepersonal;
 2. Att utveckla nytt utbildningsmaterial och kurser för flera målgrupper;
 3. Att stärka den europeiska dimensionen i utbildningen av förskolepersonal genom att utveckla en metod som bygger på utbyten mellan olika länder.

Resultat

 1. En europeisk läroplan för fortbildning av förskolepersonal
 2. Ett fortbildningsprogram med nytt utbildningsmaterial och nya kurser för förskolelärare. Fyra kurser kommer att utvecklas inom ämnena hållbarhet, internationalisering, familjedeltagande samt mångfald och inkludering.
 3. Att stärka den europeiska dimensionen i utbildningen av förskolepersonal genom att utveckla en utbildningsmetod som bygger på transnationell mobilitet.

 

ORE logotyp

ORE är ett tvåårigt projekt inom ERASMUS+ som pågår mellan 2022–2024. Ledandepartner är Hallebergs förskola i Vargön. Partnerskapet består också av Daugavpils förskola i Lettland samt ASP CAV. MARCO ROSSI SIDOLI och Unione Terre d'Argine i Italien.

ORE syftar till att skapa utemiljöer där barn kan utforska sina sinnen samt att ge de den nödvändiga kunskap som krävs för att leva både hälsosamt och hållbart. Genom projektet kommer lärarna och pedagoger att utbyta goda praxis för att lära barnen att ta hand om miljön genom en ökad medvetenheten och nyfikenheten om miljön. ORE – SERN Länk till annan webbplats.

Mål

 • Bidra i en liten skala till verkställandet av de globala målen (4. Bra utbildning, 3. God hälsa och välbefinnande, 12. Hållbar konsumtion och produktion).
 • Förbättra pedagogerna och lärarnas kunskap i att designa och organisera säkra utomhusmiljöer i förskolor genom utbyte av god praxis.
 • Utveckla pedagoger och lärares gemensamma förståelse och kunskap i att arbeta med lärande och utbildning utomhus.

UPREST logotyp

UPREST – UP- & REskilling Sustainable Tourism in a new digital era är ett ERASMUS+ Partnerskap mellan projektledande Vänersborgs kommun och samarbetspartners från Kvarner Region i Kroatien, Cervia i Italien, och Högskolan Väst. Projeket drivs genom nätverket SERN och pågår mellan 2022-2024.

Projektets syfte ligger att främja den lokala turistnäringen genom att erbjuda nya arbetsmetoder som skall tillgodose sektorn med nya digitala kunskaper. Dessa har visat sig vara allt viktigare i takt med ett allt mer digitaliserat samhälle vi lever i och är viktig för turistnäringen skall återhämta sig efter Covid-19 pandemin. Kombinerat med detta ligger ett specifikt fokus på att skapa en mer hållbar miljö för turismen att frodas i. UPREST – SERN Länk till annan webbplats.

Mål:

 • Identifiera kompetensbrist hos lokala näringslivsaktörer och följaktligen utveckla utbildningar
 • Utveckla skalbara utbildningslösningar för näringslivsaktörer inom turistsektorn kopplade till implementeringen av nya digitala lösningar
 • Förbättra samarbetet mellan lokala myndigheter och näringslivsaktörer genom att utveckla ett lärande ekosystem med fokus på hållbar turism.

YAPP logotyp

YAPP är ett ERASMUS+ partnerskapsprojekt mellan Vänersborgs kommun och den italienska kommunen Cavriago som pågår i två år 2022-2024.

Främjandet av kulturell verksamhet tidigt i livet är av största vikt för att ungdomar ska ha en sund utveckling och YAPP syftar till att sprida fördelarna med kulturella och demokratiska plattformar för att bidra till uppnåendet av de globala utvecklingsmålen särskilt de som rör hälso- och sjukvård, jämställdhet, social inkludering / ojämlikhet och fred. Projektet syftar även till att öka ungas inflytande över sin egen vardag. Projektet ämnar till att skapa fördjupad förståelse och inflytande i demokratiska processer och beslutsordningar på kommunal nivå, med hjälp av kultur som brobyggare och verktyg i vid mening. Ungdomarna i projektet ska komma från olika kulturella, etniska och socioekonomiska grupper för att främja inkludering. YAPP – SERN Länk till annan webbplats.

Mål

 • Skapa inkluderande fritidsgårdar och bibliotek som främjar kulturyttringar och demokratiska värderingar.
 • Främja psykiskt och fysiskt välbefinnande genom kultur och fritidsaktiviteter i samarbete med lokala fritidsgårdar.
 • Sprida medvetenhet om inkludering, mångfald och hållbar utveckling tack vare en aktiv och inkluderande livsstil.

Intelligent Cities Challenge Consortium

Intelligent Cities (ICC) är ett initiativ från Europeiska kommissionen som stöder europeiska städer i den gröna och digitala omställningen av deras lokala ekonomier genom lokala gröna överenskommelser.

Vänersborg, Trollhättan och Cervia har gått samman genom nätverket Sweden Emilia Romagna Network för att delta i ICC som ett konsortium för andra gången.

Huvudfokus för konsortiet är Hållbar Energi med två strategiska mål:

 • ökat energisparande genom energieffektivisering
 • ökad lokal produktion av hållbar energi

ICC-projektet är strukturerat i tre faser:

 • Först arbetar städerna med att förfina sina strategier så att de är i linje med ICC-metoden och lokala gröna överenskommelser.
 • Därefter, i genomförandefasen, strävar kommunen och lokala företag mot samma mål genom hållbara åtgärder, detta genom konkreta överenskommelser, så kallade ”deals”.
 • Slutligen granskar städerna sina framsteg, mäter sina framgångar och firar sitt nyvunna nätverk.

IMTI logotyp

IMTI - Increased Movement Towards Inclusion

Projektet IMTI startade hösten 2021 och är ett Erasmus+ partnerskapsprojekt mellan projektägande Torpaskolan, Vänersborg och samarbetspartner Duagavpils 12, Lettland och IPSEOA TONINO GUERRA CERVIA, Italien.

Sammanfattningsvis kommer IMTI att handla mycket om att integrera idrott, fritid och andra aktiviteter i och utanför skolan för att i enlighet med existerande forskning höja måluppfyllelsen i skolan. Projektet kommer att pågå mellan oktober 2021 - juni 2023. Under projektperioden kommer skolan att samarbeta med lokala idrottsföreningar, ungdomsföreningar, ideella organisationer med mera. Detta ska ge elever möjlighet att hitta ett intresse i fysiska aktivitet på fritiden. Vi hoppas få se ett resultat där skolan har främjat elevernas välmående och studieresultat. IMTI – SERN Länk till annan webbplats.

Mål

 • Skapa en inkluderande skola som främjar fysiskt och psykiskt välbefinnande genom idrotts- och fritidsaktiviteter i samarbete med lokala fritidsgårdar och lokala idrottsföreningar.
 • Genom projektverksamheten kommer vi att främja deltagande/inkludering av elever med olika social, etnisk och ekonomisk bakgrund.
 • Vidare kommer elever och lärare att öka sin medvetenhet om parallella frågor relaterade till idrott och fysiska aktiviteter, såsom hållbarhet, mentalt välbefinnande, hälsosam kost, kulturell mångfald och internationellt utbyte.

Tidigare projekt

REME "REggio MEthod from thory to practice logotyp

REME "REggio MEthod from thory to practice"

REME "REggio MEthod from thory to practice" är ett projekt inom Erasmus+ mobilitet skola 2020 och pågår i två år (december 2020-juni 2023. Vänersborgs kommun är projektägare och samarbetspartners är Scandiano kommun och Unionen Val d'Enza.

I Vänersborgs kommun finns flera förskolor med inriktning mot Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Den är ett demokratiskt ställningstagande för att förskolan och skolan ska vara en demokratisk praktik för såväl barn och unga som för samhället runtomkring. Inom Reggio Emilia-filosofin ses barn och unga som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare, väl värda att lyssna på. Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av denna pedagogiska filosofis kännetecken, liksom att se olikhet som ett viktigt värde.

Genom deltagande i projektet ska rektorer, förskollärare och barnskötare få en gemensam erfarenhet- och verksamhetsbakgrund som kommer att inspirera även andra förskolor på lokal, regional och nationell nivå. REME – SERN Länk till annan webbplats.

Projektets mål är att erbjuda våra barn en undervisningsprocess av högsta kvalitet. Projektets syfte är också att:

 • Främja jämlikhet, social sammanhållning och aktivt medborgarskap
 • Att öka kreativiteten och innovationen på alla utbildningsnivåer
 • Främja det internationella samarbetet.
 • Förbättra utbildningsnivån genom att sträva efter att minska antalet elever som för tidigt lämnar skolan.

Jobbskuggningsaktiviteter kommer att ge deltagarna en djupare kunskap om olika aspekter av en Reggio Emilia inspirerad verksamhet, bland annat:

 • Den pedagogiska dokumentationen
 • De historiska och kulturella rötterna av den pedagogiska filosofin
 • Betydelsen av lärmiljöer
 • Barnens ”Hundra språk”.

VG+ Erasmus+ logotyp

VG+

VG+ var ett tvåårigt projekt (2019-2021) under programmet Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning. På grund av pandemin har vi skjutit upp slutdatumet till augusti 2022.

Programmet ger möjlighet till organisationer som jobbar med yrkesutbildning att söka bidrag för arbetsplatsförlagt lärande, kompetensutveckling och utbyten för att ge studerande värdefull utlandspraktik.

VG+”Västra Götland´s students on Erasmus+ for the competences of tomorrow”, som leds av Vänersborgs kommun, har i partnerskapet även Uniser, ett socialt kooperativ i Italien som erbjuder mobilitetstjänster. Samarbetet mellan Vänersborgs kommun och Uniser förverkligade igenom medlemskapet i SERN nätverket.

Projektet erbjöd en 3 veckors praktik utomlands för 100 elever från Kunskapsförbundets Väst och Drottning Blankas yrkesförberedande program.

De studenter som antogs hade möjlighet att tillämpa sina färdigheter och förmågor genom 7 olika europeiska samarbetspartners på destinationerna: Italien (UNISER, Forlí); Spanien (MUNDUS, Zaragoza och INCOMA, Sevilla); Cypern (EDUGATE, Paphos); Frankrike (ALFAMED, Perpignan); Polen (MODE, Wroclaw), Nordirland (FOYLE, Derry). VG+ – SERN Länk till annan webbplats.

OLA logotyp

OLA

OLA var ett tvåårigt projekt (2019-2021), inom nätverket SERN, där Vänersborgs kommun är Lead Partner. Pågrund av pandemin hade deltagarna möjlighet att delta i aktiviteterna fram till 2022.

Övriga partner inom konsortiet är Linköpings kommun och Kunskapsförbundet Väst.

OLA-projektet utgick från behovet av att förbättra bibliotekariernas färdigheter. Alla partner tror på vikten av offentliga bibliotek som moderna lärande nav nära medborgarna. Idag har det moderna biblioteket möjlighet att påverka människors kultur och tänkande; att spela en aktiv roll i bildandet av deras värderingar och attityder till aktuella problem, särskilt integrationsprocesser och interkulturell dialog.

För att förbättra de tjänster som tillhandahålls bör bibliotekarier ändra sina nyckelkompetenser. De viktigaste färdigheterna hänvisar till flerspråkiga kompetenser; digitala kompetenser; kulturell medvetenhet. Alla dessa aspekter krävs för att strukturera framtida Europeiska mobiliteter och för att skapa nya kontakter, öka nätverket av partnerorganisationer utomlands. På lokal nivå är dessa nyckelkompetenser lika nödvändiga för att stödja människor från andra länder som besöker bibliotek, inklusive personer med invandrarbakgrund eller flyktingar som kommer in bibliotek. OLA – SERN Länk till annan webbplats.

Projektet erbjöd:

 • jobbskuggning aktiviteter, på Forlís och Cavriagos bibliotek, i Italien;
 • träningskurser som bestod av föreläsningar, studiebesök och praktiska workshops som organiserades av SERNs personal på olika bibliotek i Emilia Romagna regionen.

Demeter logotyp

Demeter

Demeter var ett treårigt projekt (2018-2021). Där Vänersborgs kommun var leadpartner. Övriga partner var Portugal, England och Italien. Målet var att öka samarbetet mellan skolor och gårdar, och att skapa respekt för miljö, hälsa och mat.

Om Demeter på Serns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Farmer Time Sverige logotyp

Farmer Time Sverige

På ett projektmöte i England presenterades aktiviteten Farmer Time Sverige. Det är ett pedagogiskt komplement till traditionella gårdsbesök och innebär att lantbrukare och skolklasser träffas på distans genom en serie videosamtal. På det sättet får barn och ungdomar möjlighet att följa bondens arbete under ett helt år och får kunskap om hur mat produceras i svenskt lantbruk. Initiativet startade i England av lantbrukaren Tom Martin tillsammans med organisationen LEAF (Linking Environment And Farming). Karin Carlsson på Hushållningssällskapet Väst tog med idén till Sverige. Idag har Brålanda skola och Skerrud skola redan testat konceptet. Vi hoppas att fler lantbrukare och skolor tar efter, och att detta kommer att spridas i Sverige.

Om Farmer Time på Hushållningssällskapets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

WIR-projektet logotyp

WIR project

WIR projektet (2017-2019) täckte de viktigaste och mest utmanande ämnen som Europeiska Unionen och deras medlemmar står inför idag: migrationsfenomenet samt välkomst och integration av flyktingar.

Ett stort partnerskap bestående av sju europeiska länder (Sverige, Italien, Lettland, Tyskland, Spanien, Österrike, Finland) med 6 offentliga myndigheter, två föreningar och ett universitet kommer att genomföra en projektaktivitetsplan med nio händelser organiserad med olika arbetsmetoder inom två år och med totalt 320 direkta deltagare bland politiska representanter, tjänstemän och frivilligorganisationer samt målgrupper. För att eliminera stereotyper och missvisade berättelser om flyktingar är det viktigt att förstå EU: s politik och strategi i olika medlemsstater.

Projektets mål:

 • Att öka kunskapen om EU:s strategi för flyktingar och asylsökande med utgångspunkt i den europeiska agendan för migration; - Att öka kunskapen om de processer som välkomnar och integrerar flyktingar i partnerländerna;
 • Att utbyta bästa praxis på gränsöverskridande nivå om fokusområden som utbildning och skolgång, att få arbeta, samarbete med det civila samhället och ensamkommande minderåriga;
 • Att överföra eller anpassa nya modeller för att välkomna och integrera flyktingar;
 • Att skapa ett verktyg som förklarar medborgarnas olika arbetssätt i olika EU-länder.

Projektet startade våren 2018 och var ett tvåårigt projekt som Vänersborgs kommun var koordinator för.

WIR stöttades av SERN-nätverket och EU-programmet ”Europe for citizens” som medfinansierade projektet. Europe for Citizens är ett program under Erasmus+ som bland annat syftar till att främja europeiskt medborgarskap och förbättra förutsättningarna för demokratiskt deltagande på EU-nivå. Projektet riktade specifikt in sig på programmets mål gällande demokratiskt deltagande och samhällsengagemang för att bekämpa stigmatiseringen av invandrare, främja dialog mellan olika kulturer och en bidra till ömsesidig förståelse.

IncluSVE logotyp

IncluSVE

IncluSVE (2018-2019) är ett projekt inom SERN-nätverket som fokuserar på inkludering och har som huvudmål att möjliggöra för unga personer med funktionsnedsättning att åka utomlands för att arbeta som volontärer.

Projektet startade i april i år och är ett ettårigt projekt som löper fram till april 2019. I samarbetet deltar aktörer från ett flertal europeiska länder, däribland Sverige, Frankrike, Polen, Portugal, Litauen, Spanien och Italien där kooperativet Kara Bobowski står som koordinator för hela projektet.

I augusti kommer två italienska volontärer tillsammans med sina assistenter till Vänersborg för att spendera tre veckor med att delta på olika dagliga verksamheter för funktionsnedsatta. Aktiviteterna kommer att skräddarsys utifrån volontärernas egna önskemål och behov.

I projektet ingår också att Vänersborgs kommun ska skicka två funktionsnedsatta ungdomar tillsammans med sina assistenter till kooperativet Kara Bobowski. Vistelsen planeras till februari nästa år då volontärerna ska spendera tre veckor med att delta i olika aktiviteter. Det kan till exempel handla om att medverka i La Coccinellas verksamhet där man tillverkar olika hantverk eller att göra studiebesök på Antichi Sapori där man kan lära sig att göra egen färsk pasta.

IncluSVE-projektet är finansierat av EU genom Erasmus+ programmet ”European Volontary Service” som erbjuder unga i åldern 18-30 att arbeta som volontärer utomlands. Arbetet kan handla om allt ifrån barn och ungdomar till djurskydd, miljö och utvecklingssamarbete. Som volontär får man resa, boende och mat betalt samt en liten summa fickpengar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 februari 2024