Gå till innehåll

Verktygsfält

Exploatering

Kommunens mark- och exploateringsingenjörer ansvarar för den löpande förvaltningen av den mark kommunen äger, samt driver utveckling och exploatering av markinnehavet utifrån kommunens översiktsplan. Mark- och exploatering säkrar också kommunens markförsörjning för Vänersborgs nuvarande och framtida tillväxt.

Rollen som markägare innebär ett ansvar att förvalta den mark som kommunen äger. Det kan exempelvis handla om skogsmark, mark som vi inte bygger ut för att säkerställa markreserv för framtida utveckling eller mark som har ett annat ändamål än exploatering.

I rollen som markägare ansvarar vi också bland annat för att köpa och sälja mark. Kommunen köper mark för att säkra kommunens framtida markförsörjning. Kommunens markförsäljningar föregås i huvudregel av avtal om markanvisning, antingen via anbudsförfarande eller direktanvisning.

Bedömer kommunen att det inte finns ett eget behov av marken i nuläget kan kommunen upplåta mark genom olika nyttjanderätter. Privatpersoner, föreningar eller företag får då möjlighet att nyttja kommunens mark under vissa angivna förutsättningar. Information om upplåtelse av mark hittar du här

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 juli 2023