Gå till innehåll

Verktygsfält

Samverkan mot våld i nära relation

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Därför lägger Vänersborgs kommun mycket kraft på ett långsiktigt våldsförebyggande arbete.

Våld kan förekomma i alla typer av familjer och parrelationer. Den vanligaste formen av våld är mäns våld mot kvinnor som de har eller haft en relation med. Eftersom våldet ofta sker i hemmet under en längre period är det särskilt skadligt, både för den som utsätts för våldet och de barn som tvingas uppleva det.

Den höga förekomsten av våld i nära relationer bidrar till en psykosocial ohälsa hos alldeles för många av våra kommuninvånare. Vilket också riskerar att få negativa konsekvenser inom många olika områden. Det är därför oerhört viktigt att vi så snabbt som möjligt lyckas bromsa denna utveckling genom att lägga mycket kraft på våldsförebyggande arbete

Samlad kraft för förebyggande arbete

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och därför behövs att vi samverkar inom hela samhället.

Arbetet sker inom många olika kommunala verksamheter och med externa aktörer som exempelvis Västra Götalandsregionen, föreningar och organisationer.

Samverkansgruppen mot våld i nära relation

Samverkansgruppen mot våld i nära relation är en kommunövergripande grupp samordnad av kommunstyrelseförvaltningen. Uppdragsgivare och styrgrupp är ledningsgruppen för Samverkan Vänersborg. Gruppen ska vara ett forum för stöd, vägledning och lärande mellan aktörerna i det förebyggande arbetet mot våld i nära relation.

Gruppens uppdrag är att samverka inom kommunen för att effektivisera arbetet med att implementera det förebyggande arbetet mot våld i nära relation utifrån inriktningsmål och förväntade resultat.

Samverkansgruppen består av representanter från:

 • Barn- och utbildningsförvaltningen
 • Kunskapsförbundet Väst
 • Brottsofferjouren Fyrbodal
 • Funktionsrätt
 • Kommunstyrelseförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Enheten mot våld i nära relation Trollhättan stad
 • Ungdomsmottagningen

Lokalt nätverk mot våld i nära relation

2020 startade nätverket med uppdrag att främst arbeta och planera kampanjen En vecka fri från våld samt Orange day. Samarbetet har utvecklats och nu sker samverkan flera gånger per år genom aktiviteter för att sprida information. Vänersborgs kommun är sammankallande.

Nätverket består av representanter från:

 • Brottsofferjouren Fyrbodal
 • Zonta Vänersborg
 • Support group network
 • Kvinnoförening utanför ramarna
 • Studiefrämjandet
 • Kvinnojouren Duvan
 • Funktionsrätt
 • Röda korset
 • UN Women
 • Vänersborgsbostäder
 • Vänersborgs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2022