Gå till innehåll

Verktygsfält

Rådet för hälsa och social hållbarhet

Rådet för hälsa och social hållbarhet är ett samverkansorgan mellan Vänersborgs kommun och Västra Götalandsregionen genom att ett samverkansavtal är tecknat mellan Vänersborgs kommun och Västra Götalandsregionens Delregional nämnd norra.

Uppdrag

Uppdraget är att driva ett långsiktigt folkhälsoarbete med utgångspunkt från kommunens Mål- och resursplan samt Västra Götalandsregionens folkhälsopolitiska policy och Delregional nämnd norras Mål- och inriktningsdokument.

Syfte

Syftet är att genom tvärsektoriell samverkan leda och samordna utvecklingen av folkhälsoarbetet. Barn och ungas behov och rättigheter ska särskilt uppmärksammas samt att främja och utveckla prioriterade gruppers inflytande och delaktighet i de insatser som görs.

Fokusområden

 • Fullföljda studier
 • Social inkludering
 • Barn och ungas fysiska och psykiska hälsa

Organisation

Rådet för hälsa och social hållbarhet består av:

 • Vänersborgs kommun:
  Fyra förtroendevalda ledamöter varav minst två ordinarie från Kommunstyrelsen.
  Mats Andersson (C) Ordförande
  Ann-Helen Selander (M)
  Gunnar Henriksson (L)
  Dan Nyberg (S)
  Jonathan Svensson (S)
 • Delregional nämnd Norra:
  Två ledamöter
  Agnetha Andersson (S)
  Mathilda Sténhoff (M)

 • Stående adjungerande:
  Chef Avdelning för Hållbar Utveckling Jenny Broberg Kudryk
  Folkhälsosamordnare Anne Ekstedt

Rådet kan utifrån utvecklingsområde och frågeställning adjungera politiker, tjänstemän och aktörer från parterna eller från andra samhällsaktörer.

Beslut

Rådet för hälsa och social hållbarhet beslutar om detaljbudget, prioriterar utvecklingsområden samt inriktning för förebyggande insatser.

Budgeten fastställs av Kommunstyrelsen utifrån gällande avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden norra.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 januari 2024