Gå till innehåll

Verktygsfält

Suicidprevention

Lokal handlingsplan för suicidprevention

På uppdrag av Samverkan Vänersborg har en lokal handlingsplan tagits fram. Planen utgör en gemensam grund för kommunens suicidpreventiva arbete. Den utgör grund för samarbete med andra aktörer.

Handlingsplanen utgår från den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention i Västra Götaland. Handlingsplanen tydliggör Vänersborgs kommuns ansvar för det suicidpreventiva arbetet i kommunen samt skapar förutsättningar för ett strukturerat och kontinuerligt förebyggande arbete.

Målet med det suicidpreventiva arbetet är nollvision om suicid i Vänersborgs kommun.

Huvudspår i Vänersborgs kommuns suicidpreventiva arbetet

 • Miljö
  Händelseanalyser ökar kunskapen om den suicidala processen och identifierar förbättringsområden samt bidrar till att utveckla det förebyggande arbetet. En händelseanalys är också en viktig del av stöd och återkoppling till närstående, personalgrupper eller andra efterlevande. I de fall som en individ som begår suicid har insatser från region och kommun bör en gemensam händelseanalys göras.
 • Information
  För att höja kunskapsnivån i befolkningen gällande suicid och personer med psykisk ohälsa/sjukdom är årliga informationsinsatser viktiga både ur ett suicidpreventivt perspektiv och för att minska myter och fördomar. Informationsinsatser bidrar till att fler vågar prata om psykisk hälsa och därmed minskar stigmat som omger suicid.
 • Utbildning
  Kunskapsnivån om riskfaktorer för psykisk ohälsa och suicid behöver öka. Vissa särskilt sårbara grupper i samhället har en ökad risk för suicid t ex minoritetsgrupper, funktionsnedsatta, vissa åldersgrupper och närstående till personer som begått suicid. Även riskbruk och missbruk är riskfaktorer som är viktiga att väga in. Utbildningar behöver riktas till olika målgrupper och ges på ett organiserat sätt till personal inom kommun, till politiker och allmänhet för att minska fördomar, stigmatisering och visa på var hjälp finns att få.
 • Samverkan
  Civilsamhället och offentliga verksamheter behöver samverka för att motverka stigmatisering och göra det lättare att samtala om psykisk ohälsa och suicid. Det finns flera intresseorganisationer som arbetar med att skapa engagemang, kunskap och dialog. De har en viktig funktion i det suicidpreventiva arbetet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2022