Gå till innehåll

Verktygsfält

Brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, verkar för att brottsligheten ska minska och att tryggheten i samhället ska öka. Detta görs bland annat genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott. I kommunens lokala brottsförebyggande råd är politiker och tjänstemän samt den lokala polisen representerade.

Alla kan medverka i det brottsförebyggande arbetet

Vi vet att den bästa vägen att lyckas i det förebyggande arbetet är att samverka med andra. Alla kan göra väldigt mycket för att förebygga att brott begås i vårt närsamhälle. Detta engagemang är mycket mer än polisens angelägenhet. Det är allas vårt ansvar!

Medborgarlöfte

Polisen och Vänersborgs kommun samverkar lokalt mot brott. Efter att ha haft dialog med invånarna har Polisen och kommunen träffat överenskommelse om aktiviteter mot organiserad brottslighet, främjande åtgärder för arbetet med migration och integration samt olika aktiviteter.

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar eller som de ibland även kallas förbättringsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö. Olika grupper kan ta initiativet till att förbättringsvandra. Det kan vara kommunen, en skola, en förening etc. Det som är viktigt är att människor som bor och vistas i området är med på vandringen - det är ju de som känner till området bäst.

Stödtelefon mot våldsbejakande extremism telefon 020-100 200

Den nationella stödtelefon som drivs av Röda korset på uppdrag av Den Nationella Samordnaren mot våldsbejakande extremism är etablerad. Syftet med stödtelefonen är att stödja de människor som känner oro inför att någon är på väg att dras in våldsbejakande extremism. Det handlar om föräldrar, lärare, fritidspersonal eller annan personal som kommer i kontakt med främst ungdomar som riskerar att radikaliseras och involveras i extremism.

Stödtelefonen är öppen vardagar mellan 09.00-15.00 och övrig tid går det att tala in på en telefonsvarare. De personer som bemannar telefonen har betydande kompetens att tala med, bemöta och råda dem som ringer. Naturligtvis ringer alla som så önskar helt anonymt.

Syftet med ett medborgarlöfte är att öka invånarnas trygghet och att minska brottslighet.

Brottslighet kostar samhället mycket pengar och att minska brottsligheten är viktigt för hela kommunen. Även otrygghet kan få stora konsekvenser för samhället och dess invånare.

Otrygghet är det som människor känner. Den känslan får stora konsekvenser, inte bara för den enskilda individen utan för samhället i stort. Därför är ökad trygghet ett viktigt mål, precis som att förebygga brott. Det ska finnas goda förutsättningar för alla grupper i befolkningen att delta i samhället, men otryggheten kan begränsa tillgången till det offentliga rummet för delar av våra invånare. Därför är det viktigt att arbeta både med att minska brottslighet och att öka tryggheten.

För att få fram en lokal lägesbild som berättar vad som är angeläget för att invånarna ska känna sig trygga bygger medborgarlöftet på bred dialog. Dialogen kan föras på olika sätt, framför allt genom att människor och aktörer från olika sammanhang möts eller att kommunen tillsammans med polisen skapar enkäter och ställer frågor till invånarna.

Medborgarlöftets grund

 • Skapa och ta vara på engagemang i lokalsamhället
 • Öka samverkan mellan Polisen och kommunen
 • Kommunicera brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter till allmänheten
 • Involvera de som bor och vistas i kommunen i det brottsförebyggande arbetet

Samverkan

Ett medborgarlöfte är en samverkan mellan polismyndigheten och kommunen som syftar till att öka medborgares trygghet och att minska brottlighet. Framför allt är det en metod för kommuninvånare i ett område att bli mer delaktiga och att kunna påverka mer över sina liv. Samverkansparter, kommunen och polisen tillsammans med medborgarna kommer göra skillnad. Att öka samverkan med näringsliv och även idrotts- och föreningsliv kommer stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet ytterligare.

Medborgarlöften 2023-2024

De kommande två åren ska det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet ha fokus på Torpaområdet med mål att tryggheten ska ökas. Fokusområdena för det nya medborgarlöftet på Torpa under 2023–2024 kommer att vara på barn och unga, föräldrarollen, hemmiljön, fysiska miljön och kriminalitet.

Kommunen och polisen har i samverkan med boende från Torpa skapat en aktivitetsplanering med åtgärder som vi ska utföra två år framåt och som ska öka tryggheten och trivsel på Torpa.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Varken kommunen själva, polisen, Brf Ängsvallen, ABVB eller någon annan enskild invånare på Torpa kan förändra något på egen hand, vi behöver göra det tillsammans och ta det ansvaret under lång tid.

Medborgarlöftet gäller från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2024.

Syftet med ett medborgarlöfte är att öka invånarnas trygghet och att minska brottslighet.

Just nu arbetar vi med åtgärder som vi inom medborgarlöftet vill genomföra tillsammans med de boendepå Torpa.

Aktivitetsplanen består bland annat i att stödja barn och unga,föräldrarollen, hemmiljön, fysiska miljön och kriminalitet.

 • Ge stöd (ett antal olika aktiviteter) till barn för att klara skolgången
 • Starta upp SSPF (skola socialtjänst polis fritid)
 • Öka möjlighet till att delta i fritidsgårdens aktiviteter (för fler och både tjejer och killar) och informera mer om vad det finns för fritidsaktiviteter, dvs fånga upp fler unga efter skolan.
 • Vi kommer arbeta för att stärka föräldrarollen för boende på Torpa då vi sett att det finns behov av det. Närvarande föräldrar är bra för våra unga i deras uppväxt.
 • Vi kommer fokusera på arbetsmarknadsinsatser med fokus på att finnas på plats i en sk. Mötesplats.
 • Både kommunen och ABVB i samverkan med Brf Ängsvallen kommer att fortsätta ta hand om den offentliga miljön på Torpa. Det kan bli ny asfalt, belysning där det behövs, fartgupp och översyn och upprustning av innergårdar och grönområde.
 • Sportcentrum och Torpagärdet kommer att utvecklas i samklang med invånarna på Torpa genom arbete med den ny detaljplan för Sportcentrum och Torpagärdet.
 • Polisen har ökat sin närvaro och de har tydliga mål med sitt arbete, att skapa kontakt och tillit och arbeta brottsförebyggande.


Via appen Felanmälan VänersborgLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. kan du exempelvis felanmäla våra kommunala gator och vägar, skador i parker, gatubelysning m.m.

Under rubriken Trygghetsförslag kan du hjälpa oss att påvisa var du upplever en viss otrygghet. Förklara vad det är som gör att du känner dig mindre trygg just här.

 

Är det ett pågående brott ska du alltid ringa polisen via 112.Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.

Grannsamverkan fungerar i såväl villa- och radhusområden som i områden med flerfamiljshus och i fritidshusområden. Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet och bygger på ett nära samarbete med polisen. Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar på det okända - det som kan vara brott eller förberedelse till brott.

Grannsamverkan är ett sätt att lära sig mer, att bli mer medveten om hur brottsligheten kan se ut och vad man kan göra för att förebygga den. Därför har organisationen Samverkan mot brott utarbetat ett utbildningsmaterial för alla som vill engagera sig i Grannsamverkan. Kontakta kommunpolisen i Vänersborg eller säkerhetssamordnaren i Vänersborg.

Att tänka på:

Det är dock två punkter som är viktiga att tänka på när man sätter upp grannsamverkans skyltar på Vänersborgs kommuns lyktstolpar eller på annat sätt:

 • Sättet man sätter upp skylten på en stolpe får den inte skada galvaniseringen
 • Sättet man sätter upp en skylt får den inte skymma sikten så den blir trafikhindrande och vi vill att medborgaren skickar en bild till Samhällsbyggnadsförvaltningen funktionsbrevlåda som visar hur skylten blivit uppsatt.

Maila till samhallsbyggnad@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023