Gå till innehåll

Verktygsfält

God man för ensamkommande barn

Barn som av flyktingskäl eller av andra skäl kommer till Sverige utan någon förälder och vill ansö­ka om uppe­­hållstillstånd ska skyndsamt förses med en god man som träder i såväl barnets för­myn­dares som vårdnadshavares ställe.

Gode mannen ska vara det nav kring vilket barnets angelägenheter samordnas och är barnets juridiska ställföreträdare. Om barnet senare får uppehållstillstånd ska en särskilt förordnad vårdnadshavare istället ut­ses. Godman­ska­pet är alltså en tillfällig lös­ning i avvaktan på Migrationsverkets beslut.

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för dem som vistas i kommunen och ska utreda bar­nets be­hov samt ge det bistånd barnet behöver. Barnet kan inte själv ansöka om uppehållstillstånd (asyl) utan det ska göras av offentligt bi­träde eller god man. Oftast är det Migrationsverket som ansöker om förordnande av god man. Överförmyndarnämnden rekryterar därefter en person som vill åta sig godmanskapet för barnet. Barnet ska vanligen ges tillfälle att yttra sig över föreslagen god man innan överförmyndarnämnden beslutar om att god man ska förordnas.

Gode mannens uppdrag innebär också att ansvara för barnets personliga förhållanden. God man ska rätta sig efter samma allmänna riktlinjer som enligt föräldrabalken gäl­ler för en vårdnadshavare. Det innebär att man ska se till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran samt säkerställa att barnet får den tillsyn som behövs samt till­freds­ställande försörjning och utbildning. Gode mannen har dock inte den dagliga omvårdnaden eller tillsynen och inte heller försörjningsansvaret. Ansvarig för den dagliga tillsynen har familjehemmet eller hem för vård och boende (HVB-hem), där barnen placeras.

För att vara god man ska man enligt lagen vara ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig”. Man får inte förekomma i Rikspolisstyrelsens belastningsregister, Kronofogdemyndighetens indrivnings- och utsökningsdatabaser eller förekomma som klient i Socialtjänstens register. Innan man åtar sig uppdrag ska man ha genomgått SKLs webbutbildning för gode män för ensamkommande barn.

 • Träffa barnet och boendet för en presentation och etablera ett förtroende
 • Meddela socialtjänst, boende och skola med flera om godmansuppdraget
 • Vid behov ansöka om asyl/uppehållstillstånd hos Migrationsverket
 • Företräda barnet hos myndigheter samt att närvara vid besök på Migrationsverket, hos socialtjänsten och med det offentliga biträdet
 • Besluta i frågor gällande boende för barnet tillsammans med socialtjänsten
 • Ansöka om dagersättning för barnet från Migrationsverket samt ansöka om andra bidrag t.ex. klädbidrag, resebidrag och aktivitetsbidrag
 • Ansöka om plats på skola (förskola)
 • Delta i utvecklingssamtal i skola (förskola)
 • Förvalta eventuella tillgångar, förmedla pengar, hjälpa till med att betala räkningar mm.
 • Bevaka att barnet får den tillsyn, sjukvård och tandvård som barnet behöver
 • Medverka till kontakt med föräldrar och släktingar
 • Meddela folkbokföringen och överförmyndarnämnden när permanent uppehållstillstånd erhållits
 • Meddela överförmyndarnämnden om barnet flyttar
 • Gå igenom Migrationsverkets beslut efter ansökan om uppehållstillstånd med barnet och det offentliga biträdet
 • Redovisa uppdraget till överförmyndarnämnden

Allmänt gäller att god man ska vara rättrådig (= tillämpa lagen), erfaren och i övrigt lämplig. Dessutom ska en god man för ensamkommande barn ha:

 • Förmåga att aktivt tillvarata barnets intressen gentemot myndigheter och organisationer. Den gode mannen måste stå fri från dessa och kunna agera utan risk för intressekonflikter, det vill säga denne får inte ha direkt samröre med eller kunna påverka barnets situation i annan egenskap.
 • Grundläggande kunskap i asylprocessen samt god kännedom i utlänningsärenden.
 • God kännedom om det svenska samhället och det svenska språket.
 • Kunskap om barns och ungdomars behov i olika åldrar.
 • Kunskap om hur man hanterar barn i stressade situationer.

Den gode mannen måste också vara beredd att utföra sitt uppdrag under dagtid och med kort varsel, kanske också under flera dagar i rad. Uppdraget kan också vara kortvarigt då barnet kan få sitt boen­de var som helst i landet och avståndet gör att den gode mannen bör begära sitt entledigande. Det är en fördel om gode mannen talar barnets språk och har kännedom om förhållandena eller kulturen i barnets hemland. En god man som inte är svensk medborgare ska ha permanent uppe­hållstillstånd (PUT) i Sverige.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över gode män. Gode mannen har skyldighet att redovisa vilka inkomster och utgifter barnet haft under en viss period respektive vilka åtgärder den gode mannen vidtagit avseende barnets personliga angelägenheter.

Beslut om arvode fattas enligt riktlinjer antagna av överförmyndarnämnden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 februari 2023