Gå till innehåll

Verktygsfält

Besparingsstiftelsen

Kommunstyrelsen förvaltar och beslutar om utdelning av bidrag från Besparingsstiftelsen, som är en sammanslagning genom beslut om permutation för fonderna Adolf Andersohns donationsfond, Johanna Andersohns minne, Besparingsfonden och Lilla Vassbottens torrläggningsfond.

Stiftelsen har som ändamål att stödja ”allmännyttiga företag och inrättningar, hvilka böra i första rummet afse det uppväxandet slägtets danande till goda och nyttiga samhällsmedlemmar äfvensom den arbetande klassens höjande i sedligt och moraliskt hänseende; men i övrigt öfverlämnas till Herrar Stadsfullmäktiges pröfning”.

Fonderna får användas inom hela Vänersborgs kommuns nuvarande område.

Ansökan om bidrag från Besparingsstiftelsen skall vara kommunen tillhanda senast den 31 maj varje år. Ansökningsblanketten hittar du nederst under rubriken Relaterad information.

Behandling av inlämnade personuppgifter

Personuppgifter som lämnas i denna ansökan, eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige; kommunstyrelsen, enbart i syfte att pröva rätten till bidrag och för övrig bidragsadministration.

Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Samtycke till behandling av dina personuppgifter Genom din underskrift på ansökningsblanketten godkänner du att de personuppgifter du lämnat i din ansökan får behandlas för de ändamål som angivits ovan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 april 2024