Gå till innehåll

Verktygsfält

Trygg och säker

Vänersborgs kommun har ett viktigt ansvar när det kommer till arbetet med frågor som rör trygghet, säkerhet och krisberedskap. Kommunen värnar om att du som bor eller vistas i kommunen ska kunna känna dig trygg och säker samt för att grundläggande samhällsviktiga funktioner ska kunna upprätthållas även under samhällsstörningar eller särskilda och extraordinära händelser.

Det kommunala säkerhetsarbetet innefattar:

 • Krisberedskap och krishantering: Hur vi ska lösa en kris inom vår kommun och närområde.
 • Brandsäkerhetsarbete: Hur vi skyddar människor, egendom och miljö från bränder.
 • Skade- och brottsförebyggande arbete: Hur vi förhindrar och sänker antalet brott och skador på kommunal egendom.
 • Hot- och våldsförebyggande arbete: Hur vi förhindrar och sänker antalet hot- och våldssituationer inom kommunen.

Säkerhetsarbetet sker i samverkan med andra kommuner, kommunala förvaltningar och bolag, myndigheter och organisationer som till exempel: NÄRF, Länsstyrelsen, Polisen och Västra Götalandsregionen.

Vill du veta mer om det säkerhetsarbete som görs inom kommunen?
Till vänster kan du navigera till de olika områdena

Vad är en kris?

Ordet kris betyder olika saker för olika människor, men i arbetet med krisberedskap avses händelser som drabbar stora delar av samhället. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen, hälsa eller människors frihet. Det kan handla om att väldigt många drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Vid behov av akut hjälp som vid olyckor, ring SOS Alarm på telefonnummer 112.

Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, men du har också ett personligt ansvar. Du som enskild ska göra vad du kan för att skydda dig och dina närmaste mot olyckor och samhällskriser.

Det går aldrig vara helt förberedd på en kris eftersom vi inte kan veta exakt hur och när den kommer att uppstå eller vilka konsekvenserna blir. Däremot går det att förbereda sig. Både individ och samhälle ska alltså vara förberedda på oväntade, större händelser.

Offentliga och privata aktörer ska se till att viktiga samhällsfunktioner som exempelvis el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar.

Vänersborgs kommun har byggt upp en fungerande beredskap för att kunna hantera en samhällskris. Vi förstärker vår befintliga organisation så att vi på ett bra sätt kan informera om det som har hänt, samverka med andra aktörer och samordna krishanteringsinsatser. Vårt mål är att hantera händelsen snabbt och effektivt med så få konsekvenser som möjligt för människor som vistas i kommunen. Vår prioritering är sårbara grupper som har svårt att själva hantera en krissituation, exempelvis sjuka och små barn.

Det är därför viktigt att du som enskild har en beredskap för hur du själv ska hantera en samhällskris och samtidigt kunna hjälpa andra.

Varje hushåll i Sverige bör ha beredskap för att klara sig i minst 7 dygn.

Klara dig själv i sju dygn

Du rekommenderas att ha en beredskap hemma så att du klarar dig utan samhällets stöd i sju dygn. Du ska kunna äta, dricka, hålla värmen, följa nyheterna och kunna kommunicera med andra.

Bra saker att ha hemma:

 • Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen, och alternativ värmekälla som inte drivs av el, till exempel fotogen, gasol eller diesel. Tänk på att ha god ventilation för att inte orsaka kolmonxidförgiftning eller skapa irritation i luftvägar
 • Sovsäck, filtar och varma kläder
 • Tändstickor
 • Stearin- och värmeljus
 • Ficklampa med extra batterier, pannlampa
 • Dunkar och hinkar med lock att förvara vatten i.
 • Husapotek med det viktigaste för dig och din familj, viktiga mediciner
 • Radio som drivs av batterier, vev (dynamo), solceller eller tillgång till bilradio
 • Extra batterier, powerbank eller vevladdare (dynamo) till mobiltelefon
 • Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel våtservetter
 • Campingkök och bränsle, exempelvis T-röd för spritkök. Tänk på ökad brandrisk i samband med öppen låga. Använd inte spritkök under köksfläkten
 • Mat som klarar förvaring i rumstemperatur utan kylskåp och frys. Glöm inte eventuella husdjur
 • Kontanter
 • Papperslista med nummer till exempelvis anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänsten, elleverantören och sjukvården.

När en kris inträffar finns ett stort behov av snabb och tillförlitlig information, nedan kan du läsa vart du kan vända dig vid en kris.

VMA (viktigt meddelande till allmänheten)

Om det är en händelse som allvarligt påverkar människor,
miljö och egendom varnas allmänheten med viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Den myndighet som begär ett VMA
har ansvar för att informationen i meddelandet är riktig och sann.

VMA i telefonen

VMA (viktigt meddelande till allmänheten) kan skickas ut vid till exempel: gasutsläpp, allvarliga olyckor, bränder eller händelser som påverkar samhället.

VMA systemet testas klockan 15:00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december.

VMA sänds via sms eller talmeddelande till din telefon, via radio och tv samt kan även sändas som varningssignal utomhus, så kallade Hesa Fredrik.

Om du får ett VMA ska du vidta följande åtgärder:

- Gå inomhus.
- Stäng fönster, dörrar och ventiler.
- Lyssna på radio för mer information.

Om faran är över kommer en 30-40 sekunder lång signal att ljuda.

Sveriges Radio och TV

När en kris inträffar sänds information ut via Sveriges radios sändningsledning, alltså de personer som har ansvar för sändningarna. Sändningsledningen ser till att Sveriges radios alla kanaler sänder meddelandet. Meddelandet skickas även till TV-företag.

Sveriges radios meddelande sänds automatiskt i den privata lokalradion.

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Innehållet är framtaget genom myndighetsgemensamma arbetsgrupper inom olika områden. All information som finns på sajten är bekräftad information från myndigheter och övriga ansvariga.

Informationsnummret 113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning. Du kan också ringa och lämna information till 113 13.

Kommunens hemsida och Facebook

Vid en kris som drabbar Vänersborgs kommun kommer kommunen att lägga upp information på hemsidan Vanersborg.se, samt i vissa fall även via kommunens Facebooksida. Kommunen går även vid mer omfattande händelser ut med information via Sveriges Radio.

Informationspunkter – om ordinarie kanaler inte fungerar

Där kan du få information om våra vanliga kanaler inte fungerar, till exempel vid en större samhällsstörning eller kris. Information kommer att finnas på anslagstavlor och vid entréer.

Brålanda

 • Biblioteket i Brålanda
 • Brålanda skola
 • Mittemot Allégatan 8 i Brålanda

Frändefors

 • Frändeskolan/biblioteket i Frändefors
 • Vid mataffären i Frändefors/Distriktsveterinärerna längs europaväg 45

Vargön

 • Fyrkanten/biblioteket i Vargön
 • Storegårdsvägen i Vargön mittemot ICA Älgen

Vänersborg

 • Anslagstavlor Torget Vänersborgs centrum (intill korsningen Edsgatan och Kungsgatan)
 • Biblioteket i Vänersborg
 • Idrottshuset i Vänersborg
 • Kommunhusets entré på Sundsgatan 29 i Vänersborg

Stöd vid en kris

POSOM (Psykiskt- och socialt omhändertagande) aktiveras om antalet personer som behöver psykisk och socialt stöd är så stort att samhällets vanliga resurser inte räcker till.

Organisationen består av representanter från socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, Kunskapsförbundet Väst och kansliet. Exempel på vad POSOM kan hjälpa till med:

• POSOM kan leda och samordna insatser vid en händelse.
• POSOM kan vara ett stöd till drabbade, enskilda, eller grupper.
• Upprätta stödcentrum för drabbade.
• Ombesörja primära behov.
• Hjälpa människor vidare till ordinarie resurser i samhället.

Vem larmar POSOM-gruppen?

Kommunens krisledningsgrupp, TiB, tjänsteperson i beredskap, räddningstjänsten eller polisen är de som larmar POSOM-gruppen.

Dagens moderna samhälle är känsligt för elavbrott och ibland tar det tid innan elen kommer tillbaka. Ofta uppstår elavbrott vid till exempelvis stormar eller andra extrema väderhändelser.

Om du drabbas av ett elavbrott i din bostad kan du först kontrollera att det inte är en huvudsäkring som gått, du kan också tala med dina grannar och se om även de är strömlösa. Nästa steg är att kontakta Vattenfall för mer information. Detta kan du göra genom att antingen ringa eller söka information via Vattenfalls hemsida. Hemsidan kan nås även under ett elavbrott om du har en bärbar dator eller mobiltelefon.

OBS: Lämna en lampa påslagen för att indikera om strömavbrottet upphör.

Värme

Om elavbrottet inträffar under årets kalla månader sjunker temperaturen i bostaden fort. Saknar du kamin eller liknande finns det andra lösningar:

 • Stäng alla fönster och dörrar
 • Ta på dig varma kläder
 • Om avbrottet pågår länge, välj ett specifikt rum att vistas i, gärna med södersol. Lägg mattor eller filtar på golvet samt isolera otäta fönster.
 • Använd värmeljus eller fotogenlyktor, var dock uppmärksam på brandrisken samt på att vädra korta stunder för att inte syrebrist ska uppstå.

Äldre människor och små barn är mer känsliga för kyla. Var extra varsam om anhöriga, vänner och anhöriga. Hjälp till om du kan!

Vatten och mat

 • Vid ett långvarigt elavbrott sjunker trycket i vattenledningarna, tappa därför i ett tidigt skede upp dricksvatten i exempelvis dunkar.
 • Håll kyl och frys stängda så mycket som möjligt för att behålla kylan. Det går även bra att under vintertid förvara viss mat utomhus.

Bra att ha hemma inför elavbrott

 • Gasolkök eller stormkök med bränsle
 • Säkringar
 • Batteridriven radio
 • Stearinljus, tändare (tändstickor)
 • Ficklampa
 • Extra batterier
 • Konserver
 • Vattendunkar för att kunna tappa upp vatten

Översvämningsrisker Vänersborg

Vänersborgs stad är omgärdat av vatten. I ett framtida klimat kan risken för höga nivåer i Vänerns vattensystem öka. Ett översvämningsprogram togs fram 2014 där dessa risker analyseras. I stort sätt gäller slutsatserna från översvämningsprogrammet, men planeringsnivåerna har höjts och en omarbetning pågår.

Exempel på åtgärder som vidtagits för att skydda staden mot översvämningar är att skyddsvallar anlagts vid vatten- och reningsverken. En ny detaljplan har tagits fram med förslag på skydd för husen på Hamngatan. I pågående planarbete på södra Sanden föreslås ett flertal åtgärder för att kunna utveckla området trots låga marknivåer.

Vid översvämningar är det också stor risk för att tågtrafiken vid Resecentrum slås ut. Det löser kommunen genom att flytta busstrafiken till Torget och tågtrafiken till Vargön och Öxnered.

Förutom stigande nivåer i sjöar och vattendrag finns även risk för lokala översvämningar till följd av mycket kraftiga regnoväder, så kallade skyfall. Som stöd för planeringen har kommunen tagit fram ett underlag som indikerar var risker för skyfallsrelaterade översvämningar kan finnas. I samband med att nya detaljplaner tas fram görs alltid analys av dessa risker. En dagvattenplan har också tagits fram som ger riktlinjer för hur regnvatten ska tas omhand på ett säkert sätt.

Råd och information om översvämning av Vänern

Vad är en översvämning?

Med översvämning menas att vatten täcker ett område som normalt inte står under vatten. Den vanligaste orsaken till översvämningar är kraftiga regn. Andra orsaker kan vara snösmältning och dammbrott. I framtiden beräknas översvämningar bli vanligare mot bakgrund av klimatförändringarna. Hur stor översvämningsrisken är samt hur konsekvenserna av en översvämning ter sig beror till stor del på vilka förebyggande åtgärder som vidtagits. För att förhindra skador behöver översvämningsriskerna kartläggas. Nedan kan du läsa om arbetet med detta i Vänersborg, vad som är ditt respektive kommunens ansvar samt tips och råd vid och inför en översvämning.

Översvämning i Vänersborg - Vänern

Vänern är och har genom historien varit en viktig förutsättning för samhällsutvecklingen i Vänersborgs kommun. Vattnet är attraktivt för både kommunens invånare och besökare, med kvalitéer som vattennära boenden och rekreation. Vänern har tidigare drabbats av översvämningar vilka beräknas öka i omfattning i framtiden mot bakgrund av klimatförändringarna. Ett exempel är översvämningen i januari 2001 när stora nederbördsmängder ledde till att Vänerns nivå nådde den högsta som uppmätts sedan regleringen 1937. Som exempel kan nämnas att Hamngatan i centrala Vänersborg behövde vallas in, vattennivån låg vid det tillfället cirka 20 cm över kajkant på Hamngatan.

För att Vänersborgs kommun långsiktigt ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt krävs en kartläggning av översvämningsrisker vid Vänerkusten. Kartläggningen ska ligga till grund för att hitta lösningar som måste vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara. Detta arbete är en del i att anpassa Vänersborg efter ett förändrat klimat. Du kan ta del av detta genom att läsa kommunens Översvämningsprogram, vilket går att finna i informationsrutan till vänster. Kommunen har för sitt arbete med bland annat dessa frågor tilldelats 2016 års pris för årets klimatanpassningskommun.

Vems är ansvaret vid en översvämning?

Samhällets ansvar

Kommunen och Länsstyrelsen har ett ansvar att arbeta med förebyggande frågor gällande översvämningar. Detta arbete sker bland annat genom att ta hänsyn till olika risker i samhällsplaneringen samt ha en beredskap inför översvämningar så att samhällsviktiga funktioner fungerar som de ska. Exempel på sådana funktioner kan vara reningsverk, vattenverk med mera. Övergripande ansvarar kommunen tillsammans med Räddningstjänsten för att skydda liv, hälsa, miljö, infrastruktur och samhällsviktiga funktioner.

Ditt ansvar

Vid och inför en översvämning har du som enskild individ det övergripande ansvaret för att skydda din privata egendom. Detta ansvar ligger inte på kommun eller Räddningstjänst. Det är i första hand du som fastighetsägare som ska ansvara samt vidta och beskosta eventuella åtgärder för att minska konsekvenserna vid och inför en översvämning. Det kan därför vara fördelaktigt att utöver en bra försäkring veta vilka risker som föreligger för just det område där du bor samt veta hur man hanterar en översvämning.

Åtgärder du kan göra

Det finns en rad olika åtgärder du kan göra för att minska skador på din egendom i det förebyggande skeder, exempel kan vara att:

 • Undersöka om området du bor på har en risk för att drabbas av översvämningar
 • Se över dina försäkringar, vilka villkor finns för ex. vattenskador?
 • Se över fastighetens dränering
 • Se över din källare, finns det risk för att detta översvämmas? Förvara saker du är rädd om på ex hyllor.

I informationsrutan till höger kan du ta del av kommunens Översvämningsprogram samt av en informationsfilm från Din säkerhet vilken tar upp råd och tips som du kan använda dig av för att skydda din egendom vid och inför översvämningar.

Om du har övriga frågor kring översvämningar och vill veta mer är du välkommen att kontakta kommunens beredskapssamordnare och säkerhetssamordnare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 september 2023