Gå till innehåll

Verktygsfält

Baskulturutbud Vänersborg

Danspoolens projekt i baskulturutbudet från förskolan upp till och med årskurs 8 i skolan.

I Vänersborgs kommun garanteras alla barn i förskola, grundskola och anpassad grundskola minst två kulturupplevelser per läsår så kallad kulturgaranti. Kulturgarantin som i Vänersborg kallas Baskulturutbud är inte valbart utan alla barns rätt. Kulturgarantin har som mål att öka barns inflytande, delaktighet, lärande och eget skapande. Basutbudet i förskola, grundskola och grundsärskola bidrar till ett attraktivt hållbart lärande som väcker lust till, fördjupar och berikar lärandet med konstnärliga upplevelser och eget skapande.

Kultur, Utveckling och Lärande (KUL) är en samverkan mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen.

Vill du veta mer om KUL kan du läsa vidare under kultur i skolan.

Kultur i skolan | Vänersborgs kommun Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om basutbudet dans i de olika årskurserna.

4-5 år: Årstiderna

I det här projektet får barnen möta dans som konstform - ett sätt att få gestalta och uttrycka sig med hela kroppen. I ”Årstiderna” utforskar vi olika väder och företeelser typiska för de olika säsongerna. Vi gestaltar sommar, höst, vinter och vår bland annat genom att dansa som solen, regn, blåst och snö. Barnen får utveckla sin kroppskännedom och motorik genom att röra sig med olika rörelsekvalitéer exempelvis stort, litet, snabbt och långsamt. Tillsammans med musiken bygger vi upp de olika stämningarna för varje årstid. Vi önskar att projektet kan inspirera till dans och rörelseglädje samt skapa medvetenhet kring årstiderna.

Projektet Årstiderna för barn mellan 4-5 år tar avstamp ur följande värdegrunder och mål i läroplanen.

1.Förskolans uppdrag

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.” ”För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera,fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler.” ”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.”

2.Mål och Riktlinjer

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
 • fantasi och föreställningsförmåga
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer

Hämta handledarinformation Pdf, 775 kB.

Årskurs 2: Flyttfåglar

Eleverna får möta dans som konstform, ett sätt att få gestalta och uttrycka sig med hela kroppen samtidigt som vi gestaltar fåglar och deras rörelser. Vi utforskar bland annat fåglars rörelser i flock och förmågan att samarbeta utan att kollidera. Vi diskuterar hur fåglar navigerar och använder sig av stjärnbilder och kartor samtidigt som vi utvecklar vår rumsuppfattning. Vi relaterar även fåglars flytt till att beröra människors orsaker att flytta och känslan att vara trygg/otrygg.

Förutom mötet med dansen som konstform och som estetiskt uttryck kan ni med fördel koppla tillfällena ur dessa delar av läroplanen och kursplanen för ämnet geografi, biologi samt idrott och hälsa.

Biologi

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider

Geografi

 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser

Idrott

 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Årskurs 6: Barnkonventionen

Dansprojektet är förankrat i barnkonventionens artiklar med syftet att förstärka förståelsen för konventionen genom rörelse. Tanken är att det kan fungera som ett bra komplement till teoretisk genomgång av FN:s barnkonvention. Eleverna får även möta dans som konstform, ett sätt att få gestalta och uttrycka sig med hela kroppen. Vid tre tillfällen kommer vi att belysa tre teman - Identitet och kropp, Yttrandefrihet och Rätt att vara barn – som samlar flera av artiklarna och uppmuntrar barnen att genom rumsliga och fysiska övningar närma sig något av innebörden i konventionen. Förutom mötet med dansen som konstform och som estetiskt uttryck kan ni med fördel koppla tillfällena ur dessa delar av läroplanen och kursplanen för ämnet samhällskunskap och idrott och hälsa.

Samhällskunskap

 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Idrott och hälsa

 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Årskurs 8: Vad är dans?

Eleverna får möta dansen som konstform samt genom danspedagogens handledning få redskap för att kunna uttrycka sig genom dans som ett estetiskt uttryck. Genom temat normer undersöks frågor som: Vad är dans? Vem kan dansa? Vad är normer? Vem sätter normerna? Tillsammans utforskar vi dessa frågeställningar i dansen och stannar upp för reflektion och samtal kring det vi upplevt. Eleverna får även arbeta med en koreografi där takt, rytm, rumsliga formationer och egna initiativ utforskas.

Förutom mötet med dansen som konstform och som estetiskt uttryck kan ni även koppla tillfällena ur dessa delar av kursplanen för ämnet Idrott och hälsa:

Ämnets syfte:

…att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor….värdera olika rörelseaktiviteter…Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra…bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning…

Centralt innehåll:

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • …rörelse- och träningsprogram till musik.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 augusti 2023