Gå till innehåll

Verktygsfält

Skolskjuts

Kommuner har ett ansvar för att grundskoleelever på ett säkert sätt skall ha möjlighet att ta sig till och från skolan.

Rätten till skolskjuts regleras i skollagen. Elever som uppnår avståndskravet mellan hemmet och skolan(ej växelvis boende)kommer automatiskt att beviljas skolskjuts inför nytt läsår. Skolskjutsen kan innebära skolbuss och/eller skolbusskort.

Ansökan om skolskjuts

Skolskjutsansökan behöver göras för elever med växelvis boende, farliga trafikförhållanden, anpassad grundskola eller särskilda skäl. Ansökning görs via Mina sidor - Ansökan om skolskjuts.

Elever som inte uppnår avståndskravet kommer ej att beviljas skolskjuts. Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshem.

För dig med skyddad id som vill ansöka om skolskjuts, ta kontakt med skolskjutssamordnare via telefon.

Skolskjutsansökan för läsåret 2024/2025 öppnar 1/4-24. Hanläggningstid för en skolskjutsansökan är upp till sex veckor.

Avståndsregler
Avstånd för skolskjuts beräknas efter närmaste gångväg till den skola kommunen anvisat eller hållplats/uppsamlingsplats.

Väglängden skall vara längre än:

Tabellen visar avståndsregler

Årskurs

Avstånd till skolan

Avstånd till hållplats

Förskoleklass och åk 1

2 km

2 km

Årskurs 2-3

3 km

2 km

Årskurs 4-6

4 km

3 km

Årskurs 7-9

5 km

4 km


Förlorat busskort

Vid förlorat busskort, mejla skolskjuts@vanersborg.se. Det förlorade busskortet spärras och ett nytt skickas hem via post. Vid förlorat busskort faktureras en administrativ avgift på 150 kr inkl. moms för nytt busskort.

Rätten till skolskjuts regleras i skollagen och innebär att kommunen har ett ansvar för att grundskoleelever på ett säkert sätt ska ha möjlighet att ta sig till och från skolan.

Om en elev kan bli beviljad skolskjuts eller inte bedöms med hänsyn taget till vägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder (hos elev) eller någon annan särskild omständighet. Utifrån detta har sedan kommunen utformat riktlinjer för skolskjuts utifrån lokala förutsättningar och ställningstaganden, se Riktlinjer för skolskjuts.

Säkerheten är en av grundpelarna i skolskjutsorganisationen. Exempel på detta är alkolås, garanterad sittplats med bälte och årliga utrymningsövningar.

Skolskjuts bedrivs inom Vänersborgs kommun med skolbusskort i linjetrafik, upphandlad skolbusstrafik samt i undantagsfall med taxi.

Växelvis boende

Med växelvis boende menas att eleven regelbundet bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna. Vid växelvis boende kan rätten till skolskjuts prövas från båda adresserna. För elever som har växelvist boende kan skolskjuts beviljas för tid som eleven bor hos den vårdnadshavare som uppfyller något av kriterierna enligt riktlinjer för skolskjuts. Skolskjuts anordnas inte utanför kommunens gränser.

Trafikförhållande

Oavsett avståndsreglerna kan skolskjuts beviljas om skolvägen bedöms vara trafikfarlig. Eleverna ska kunna färdas till skolan på ett trafiksäkert sätt. Hänsyn till trafikförhållandena bör göras beroende på vägens utformning, siktförhållanden och den övriga trafiken. Barns ålder ska också vägas in vid bedömning av skolvägens säkerhet.

Val av annan skola än anvisad skola

Elever inom årskurs F-9 som uppfyller de beslutade avståndsgränserna för skolskjuts blir berättigade till skolbusskort i kollektivtrafik, oavsett val av skola inom Vänersborgs kommun.

Skolskjutsens omfattning

Med skolskjuts avses resa till och från skolenheten. Skolskjuts beviljas mellan folkbokföringsadress och den skola kommunen anvisat. Skolskjuts ska i första hand anordnas genom att skolbusskort erhålls för resa med kollektivtrafik. I de fall kollektivtrafiken inte är utbyggd eller av något skäl inte kan nyttjas ordnar kommunen skolskjuts genom särskilt upphandlad skolskjuts. Skolskjuts beviljas endast i direkt anslutning till skoldagens början och slut, ej till eller från fritidshem.

Skolbusskort

Skolbusskortet är giltigt till och med 15:e september nästkommande läsår.

Skolbusskortet är personligt och skall ses som en värdehandling. Vid förlorat busskort faktureras en administrativ avgift på 150 kr inkl. moms för nytt busskort.

Andra skäl än avstånd som kan ge rätt till skolskjuts är funktionshinder eller annan särskild omständighet.
För skolskjuts vid varaktigt funktionshinder hos en elev (läkarintyg måste bifogas) eller vid någon annan särskild omständighet ska ansökan göras till Barn- och utbildningsförvaltningen.
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar efter individuell prövning.

Du ansöker om skolskjuts särskilda skäl via Mina sidor - Ansökan om skolskjuts

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 maj 2024