Gå till innehåll

Verktygsfält

Till dig som konsument

Du kan välja

De flesta av oss använder dagligen kemikalier av olika slag. Det kan vara tvättmedel, rengöringsmedel, diskmedel, färger, bil- eller båtvårdsprodukter m.m.

För den enskilde konsumenten är det ofta svårt att avgöra vad som är ett bra eller dåligt med hänsyn till miljön. En hjälp kan vara att välja miljömärkta produkter när sådana finns.

Farliga kemikalier

Farliga kemikalier ska ha märkning på förpackningen med information om riskerna med produkten och hur den kan hanteras på säkert sätt.

Använd inte mer kemikalier än vad som är nödvändigt. Gå igenom dina kemikalier hemma. Rensa bort de som saknar etikett eller blivit gamla. Kemikalier räknas oftast som farligt avfall och ska lämnas på återvinningscentralen eller en miljöstation. Se information längre ned.

Förvara alla kemikalier utom räckhåll för barn

Hushållskemikalier är den vanligaste orsaken till förgiftningstillbud bland småbarn.

Ring 112 och begär giftinformation om du misstänker att barnet fått i sig något giftigt.

På Kemikalieinspektionens hemsida finns mer konsumentinformation.

Mediciner

Mediciner ute i vattenmiljön kan orsaka skador på fiskar och andra vattenorganismer. Spridning av läkemedel till miljön kan ske genom ett flertal olika vägar. Rester av läkemedel ska inte slängas i avloppet. Vår kropp omvandlar mediciner till olika restprodukter, vilka följer med urin och avföring ut i avloppsvattnet. Avloppsreningsverken klarar inte av att rena bort alla ämnen. Läkemedelsresterna passerar orenat reningsverken ut i vattendragen.

Mediciner kan ge genetiska skador och sänka immunförsvaret hos fiskar och andra organismer i de vattendrag som ska ta emot det renade avloppsvattnet. Rester av mediciner kan utveckla motståndskraft hos bakterier.

Vad ska jag göra med kemikalierester?

Inga kemikalier hör hemma i ditt avlopp. De kan påverka den biologiska reningen i reningsverket. Reningsprocessen skadas och olika föroreningar går ut i naturen och förorenar både grund- och ytvatten.

Detta gäller även dig som inte är ansluten till ett reningsverk utan har en egen avloppsanläggning. Din avloppsrening kan också ta skada av kemikalier.

Sortera ut ditt farliga avfall och lämna det till godkänd behandling och återvinning. Blanda inte olika kemikalier utan lämna dem var och en för sig. Kontrollera också innan att förpackningen är hel och inte läcker. Om du lämnar ditt avfall i en annan förpackning än den ursprungliga måste du tydligt skriva vad den innehåller. Tänk på att avfallet bör hanteras varsamt.

Lämna gamla mediciner till Apoteket

Gammal medicin kan du lämna till Apoteket.

Farligt avfall kan lämnas på följande platser i kommunen:

Vänersborg

Torpa kretsloppspark

Brålanda

Miljöstation, Qstar

Vargön

Miljöstation, Preem

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 november 2022