Gå till innehåll

Verktygsfält

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som bland annat finns i kylskåp, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Om köldmedier läcker ut kan de bidra till nedbrytningen av ozonlagret eller bidra till växthuseffekten.

Installation

I god tid innan du installerar ett kylaggregat som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska informationen skickas in till miljö- och byggnadsförvaltningen. Företaget som installerar kylaggregatet har blanketter för installationsrapport. Det samma gäller vid konvertering av kylutrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer då ett köldmedium ersätter ett annat. Detta ska redovisas i årsrapporten.

Årlig rapportering

Om en anläggning innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska en årsrapport skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen senast 31 mars varje år. Enbart aggregat med 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska räknas med. Rapporten ska redovisa alla åtgärder som vidtagits på kylsystemet under året, t.ex. läckagekontroll, installation eller skrotning samt påfyllda och omhändertagna mängder köldmedier.

Om kontrollrapporten skickas in för sent eller om någon läckagekontroll inte har gjorts kan ni behöva betala en miljösanktionsavgift.

Läckagekontroll

Det är kylaggregatets storlek som avgör hur ofta en kontroll ska ske. Aggregat med högst 5 ton koldioxidekvivalenter behöver inte kontolleras återkommande. För aggregat med mer än 5 ton koldioxidekvivalenter ska kontroll göras en gång per 12 månader. För aggregat med mer än 50 ton koldioxidekvivalenter ska kontroll göras en gång per 6 månader och för aggregat med mer än 500 ton koldioxidekvivalenter ska kontroll göras en gång per 3 månadera. Kylaggregat ska kontrolleras av ett certifierat företag. Du kan hitta certifierade kylförtag via Incert.

Skrotning

Om du skrotar ett aggregat ska du i årsrapporten ange datum för när det är skrotat samt mängd omhändertaget köldmedium.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024