Gå till innehåll

Verktygsfält

Naturvård

Vänersborgs kommun har många mycket värdefulla naturområden. Det finns åtskilliga mil vänerkust med mestadels klippiga stränder, men däremellan sandstränder som är välbesökta sommartid för sol och bad. Halle- och Hunneberg är utflyktsmål för många människor och rasbranterna, Öjemossarna och Hallesnipen har stora naturvärden. I kommunens nordvästra del ligger vildmarkslika Kroppefjäll.

Naturtyperna varierar och många av de värdefulla naturområdena har anknytning till vatten, så som Dalbobergen och Vänersnäs med sin vackra och oexploaterade skärgård. Hullsjön, Dättern, Hästefjordarna och Vänersborgsviken är alla viktiga fågellokaler för både häckande och rastande fåglar. Vänersborg har ett unikt läge med stora koncentrationer av flyttande fåglar som passerar vår och höst. Landmiljöerna omfattar bland annat platåbergen Halle- och Hunneberg och Kroppefjällsområdet med värdefulla naturskogar och lövskogar.

Biologisk mångfald och värdefulla naturområden

Uttrycket biologisk mångfald kan också beskrivas som naturens stora variationsrikedom. Att bevara biologisk mångfald är att bevara liv och förutsättningar för liv. Sammansättningen av arter har ständigt förändrats under jordens historia och de 3,5 miljarder år det funnits liv på jorden. Men aldrig tidigare har förändringarna skett med den hastighet som nu, och främst är det människan som genom sin påverkan är orsak till detta. Takten i utdöendet har ökat under de senaste 400 åren och sammanfaller med vår tekniska utveckling och den europeiska kulturens spridning till andra världsdelar.

På FN:s stora miljökonferens i Rio 1992 undertecknade Sverige konventionen om biologisk mångfald. Konventionen har tre målsättningar:

  • Bevarande av biologisk mångfald
  • Uthålligt nyttjande av naturresurser
  • En rättvis fördelning av resurser som kommer från nyttjande av biologisk mångfald.

Det handlar om att bevara variationen av livsformer, ekosystem och naturtyper. Det handlar också om att behålla förutsättningarna för arter och ekosystem att förändra sig i sin egen takt. Värdefulla naturområden måste kanske skyddas samtidigt som mångfalden som finns i vardagslandskapet måste bevaras, såväl i tätort som i landsbygd. Nyttjandet av mark och vatten måste ske på ett uthålligt sätt, vilket kan innebära att brukningsmetoder gällande exempelvis skogsbruk och jordbruk måste anpassas.

Viktigt med planering!

Det är viktigt att vi är rädda om vår omgivning, och inte förbrukar, överexploaterar eller förorenar den. Detta bevakar vi i den översiktliga planeringen.

Översiktsplanen ska vara ett samlat beslutsunderlag som visar dagens miljösituation och de allmänna intressena samt ett handlingsprogram som visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning och utvecklingen för framtiden.

Vid prövning av olika ärenden arbetar vi på miljö- och byggnadsförvaltningen för att värna om värdefull natur och den biologiska mångfalden. Vi deltar i kommunens planeringsarbete och skötseln av grönområden i kommunen.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 december 2022